Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Demografske spremembe, staranje prebivalstva, pravno varstvo starejših, dolgoročna finančna vzdržnost sistemov socialnih zavarovanj, demografski sklad
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (26)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29373  dr. Samo Bardutzky  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  179 
2.  23011  dr. Aleš Berk Skok  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  804 
3.  15628  dr. Mitja Čok  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  392 
4.  25611  dr. Matija Damjan  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  301 
5.  51260  Filip Dougan  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  44 
6.  30695  dr. Gregor Dugar  Pravo  Vodja  2019 - 2022  233 
7.  37928  Erna Emrić    Tehnični sodelavec  2020 
8.  06414  dr. Peter Grilc  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  849 
9.  12049  dr. Miha Juhart  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2022  813 
10.  34950  dr. Maša Kovič Dine  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  130 
11.  23015  dr. Igor Lončarski  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  342 
12.  38045  dr. Karmen Lutman  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  144 
13.  38140  dr. Luka Mišič  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2022  165 
14.  15663  dr. Barbara Novak  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  674 
15.  33214  dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  140 
16.  37671  Primož Rataj  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  90 
17.  23017  dr. Jože Sambt  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  370 
18.  24286  dr. Vasilka Sancin  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2022  1.066 
19.  19427  dr. Grega Strban  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  836 
20.  27793  Saša Šest    Tehnični sodelavec  2019 - 2022 
21.  29372  dr. Tilen Štajnpihler Božič  Pravo  Raziskovalec  2019  121 
22.  37846  Maruša Tekavčič Veber  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  83 
23.  23042  dr. Luka Tičar  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  342 
24.  53957  Domen Turšič  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2021  19 
25.  53849  Dunja Zlotrg    Tehnični sodelavec  2021 - 2022 
26.  17042  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2022  434 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0583  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  Ljubljana  1627104  15.104 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.428 
3.  1608  Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  Ljubljana  1196294000  5.212 
Povzetek
Slovenija se enako kot druge evropske države sooča z velikimi spremembami v starostni strukturi prebivalstva. Delež starejšega prebivalstva iz leta v leto narašča, kar s sabo prinaša številne izzive na različnih družbenih področjih. Zaradi spremenjene starostne strukture bodo potrebne prilagoditve na številnih področjih, kot so trg izobraževanja in dela, sistemi socialne zaščite, bivalno okolje ter področji civilnega in političnega izobraževanja.   Različna družbena področja so podrobno pravno normirana, zato bo zaradi staranja prebivalstva treba nujno spremeniti tudi pravni okvir. Staranje prebivalstva ima vpliv na različna pravna področja, kot so pravo socialne varnosti, delovno pravo, družinsko pravo, dedno pravo, obligacijsko pravo ipd. Navedena pravna področja so ločeno pravno normirana in praviloma nimajo skupnih točk. Reformiranje pravnega položaja starejših parcialno po posameznih pravnih področjih ni ustrezno, ampak je treba zavarovati položaj starejših v zakonodaji celovito in enotno. Nekatera od navedenih pravnih področjih položaj starejših že urejajo, vendar so te določbe pogosto pomanjkljive in zastarele. Kot pomanjkljivost veljavne zakonodaje velja tudi izpostaviti, da zakonodaja s posameznih pravnih področij pogosto ne upošteva posebnosti položaja starejših in zato njihovega pravnega položaja sploh ne ureja s posebnimi določbami, čeprav bi to bilo nujno.   Pri pravnem urejanju položaja starejših v zakonodaji je treba upoštevati tudi ekonomske zmožnosti družbe. Vse evropske države so soočajo s problemom vzdržnosti javnih sistemom socialnih zavarovanj in iščejo alternativne možnosti, kako poskrbeti za njihovo finančno vzdržnost za prihodnje generacije. Pri tem se kot eno od bistvenih vprašanj postavlja vprašanje razmejitve med sistemom javnih in zasebnih zavarovanj. Pri izdelavi priporočil in predlogov za izboljšavo zakonodaje je zato treba upoštevati tudi ekonomske učinke, ki jih posamezna zakonodajna rešitev pomeni tako za državo kot za posameznike.   Predlagana raziskava bo prvič sistematično proučevala vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo v Republiki Sloveniji kot celoto. Proučevala bo veljavno zakonodajo, identificirala pomanjkljivosti ureditve, opravila analizo tujih primerljivih pravnih ureditev in prava EU ter izdelala priporočila in predloge za reformo zakonodaje. Pri proučevanju in predlaganju izboljšav se ne bo osredotočila le na analizo po posameznih pravnih področjih, temveč bo postavila enotna izhodišča varstva starejših v zakonodaji in v skladu z njimi predlagala reformo zakonodaje, ki bo zagotavljala celovito varstvo starejših na različnih pravnih področjih. Kot posebej izvirno pri predlagani raziskavi velja izpostaviti njeno interdisciplinarnost, saj bodo pri raziskavi sodelovali tudi strokovnjaki s področja ekonomskih znanosti. Ugotovitve raziskave bodo prikazane v dveh znanstvenih monografijah in na dveh znanstvenih konferencah z mednarodno udeležbo. Monografiji bosta predstavljali izvirni doprinos k slovenski pravni znanosti, saj v slovenski pravni znanosti še ni bila izdana nobena znanstvena monografija, ki bi sistematično in celovito proučevala vpliv staranja prebivalstva na zakonodajo.
Pomen za razvoj znanosti
Kljub vse večjemu soočanju Slovenije s problematiko staranja prebivalstva v slovenski pravni znanosti še ni bila izvedena celovita pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo. V okviru projekta bomo zato identificirali pravna področja, na katera ima staranje prebivalstva vpliv, in predlagali njene izboljšave oziroma njeno zakonsko ureditev, če veljavna zakonodaja določenega problema sploh ne ureja. Izvirnost rezultatov se bo kazala predvsem v tem, da bomo vplive staranja prebivalstva na zakonodajo proučevali sistematično in celovito, kar bo omogočilo celovitejši pogled na materijo in s tem tudi usklajeno normiranje med posameznimi področji.  Pričakujemo, da bomo zaradi celovitega in multidisciplinarnega pristopa k proučevanju teme, ki do sedaj še ni bila celovito proučevana niti v Sloveniji niti v EU, odkrili nove poglede in pristope pri soočanju s pravnimi izzivi staranja prebivalstva, kar bo predstavljajo podlago za nove raziskovalne smeri. V zvezi z razvojem novih raziskovalnih smeri je treba izpostaviti, da se je v tujini kot samostojno pravno področje izoblikovalo t. i. pravo varstva starejših (ang. Elder Law), ki se specializirano ukvarja s pravnimi vprašanji, povezanimi s staranjem prebivalstva. To pravno področje se v Sloveniji sploh ne omenja. Predmetni projekt bo zato predstavljal osnovo za razvoj nove raziskovalne smeri – prava varstva starejših, njegovi rezultati pa bodo predstavljali znanstveno osnovo za nadaljnjo pravno in ekonomsko raziskovanje tega področja. V slovenski pravni in ekonomski znanosti še ni bila izdana znanstvena monografija, ki bi celovito tako s pravnega kot ekonomskega vidika obravnavala izzive staranja prebivalstva, zato bomo rezultate predstavili v dveh mednarodnih znanstvenih monografijah. Navedeni monografiji bosta poleg izvirnega prispevka k znanosti predstavljali pripomoček za zakonodajalca pri reformi zakonskih rešitev, koristili pa bosta tudi vsem ostalim deležnikom, ki bodo v kakršnikoli vlogi sodelovali pri izvajanju zakonskih ukrepov varstva starejših (npr. sodišča, centri za socialno delo, odvetniki, notarji, upravni organi). Tema prve znanstvene monografije bo Vloga institucij EU in države pri zagotavljanju pravnega varstva starejših, tema druge znanstvene monografije bo Reforma institutov prava varstva starejših. Tekom projekta bomo izvedli tudi dve mednarodni znanstveni konferenci, ki bosta služili predstavitvi ugotovitev in izmenjavi strokovnih mnenj vseh udeleženih.
Pomen za razvoj Slovenije
Despite the fact that Slovenia is facing with the ageing of the population problematic more and more, there has never been a comprehensive legal and economic analysis of the effect, which the ageing of population will have for the regulatory framework. Within the project, we shall identify legal areas, which are affected by the ageing of the population and recommend the improvements of such area and the normative regulation of this area, in the event that the valid legislation does not regulate the identified areas at all. The originality of the research shall be in the fact that we shall approach the research systematically and comprehensively. This shall enable us to have a comprehensive insight in the researched area and unified legal regulation among the specific legal areas. As a result of our unique comprehensive and multidisciplinary approach regarding the research, as this subject has not yet been studied comprehensively in Slovenia, nor in the EU, we expect to discover new approaches and new views, when facing legal challenges of populations ageing, which shall also present the basis for new research methods. In relation with the development of new research ways, it needs to be stressed that some other countries have already introduced a new independent legal area, namely so called Elder Law, which specializes in legal question related to the ageing of the population. This legal area is not mentioned in Slovenia at all. This research project will therefore present the basis for the development of new research area of law – the elderly law and the findings of such research will present the scientific basis for further legal and economic research of this area. In Slovenian legal and economic sphere, a scientific monograph, which would comprehensively approach and address the challenges, brought to the sociality as the result of the population ageing, has not yet been conducted. Due to this fact, we shall present the findings of the research in two international scientific monographs. The stated monographs shall, in addition to the originality of contribution to science, present also a helping tool to the legislator with the reform of normative solution. It shall also be very beneficial to other parties, which shall cooperate in implementation of legal measures regarding the protecting of elderly (for example: courts, centres of social work, lawyers, notary, administrative organs). The theme of the first scientific monograph shall be The Role of the EU Institutions and the State with assurance of legal protection of elderly and the theme of the second scientific monograph shall be The Reform of the legal institutes of protection of elderly. During the duration of the project, we shall organize two international scientific conferences, which shall serve for the presentation of our research findings and for exchange of the expert opinion of all the participants.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno