Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Obnašanje podjetij in finančnih inštitucij v obdobju prehoda

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 
S196  Družboslovje  Socialna ekonomika 
Ključne besede
gospodarstva v prehodu, lastniška struktura, tržno prilagajanje, konkurenčnost, kadrovska politika, učinkovitost poslovanja, reorganizacija, lastninjenje, internacionalizacija, institucionalna ekonomija, industrijski in podjetniški okoliši, regionalni razvoj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18940  dr. Polona Domadenik Muren  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  483 
2.  20064  dr. Aleksandra Gregorič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  188 
3.  08741  dr. Marko Hočevar  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.962 
4.  08652  dr. Nevenka Hrovatin  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  745 
5.  10414  dr. Marko Jaklič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  779 
6.  23013  dr. Robert Kaše  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2003  415 
7.  18441  dr. Matjaž Koman  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  237 
8.  18935  dr. Matej Lahovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  723 
9.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  662 
10.  18938  Darja Podobnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  19 
11.  02413  dr. Janez Prašnikar  Ekonomija  Vodja  2001 - 2003  772 
12.  03666  dr. Danijel Pučko  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  528 
13.  18980  dr. Adriana Rejc Buhovac  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  511 
14.  03667  dr. Iča Rojšek  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  470 
15.  11977  dr. Borut Rusjan  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  290 
16.  21243  dr. Matej Švigelj  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  180 
17.  18933  mag. Darjana Vidic  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  43 
18.  23023  dr. Hugo Zagoršek  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2003  103 
19.  23026  dr. Jelena Zorić  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2003  235 
20.  13681  dr. Nada Zupan  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.120 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.452 
Povzetek
Slovensko gospodarstvo se nahaja v procesu tržnega prilagajanja. Po izvedbi prve faze lastninskega preoblikovanja (formalno preoblikovanje) in ob razmeroma uspešnem poteku stabilizacije gospodarstva, ki se še vedno odvija ob dokaj mehkih proraeunskih omejitvah, je za nadaljevanje prieetih procesov potreben razvoj denarnega in finanenega sistema, razvoj trga produkcijskih faktorjev ter oblikovanje lastninske strukture podjetij in finanenih institucij, ki ustrezajo znaeilnostim razvitih tržnih gospodarstev. V tej smeri naj se odvija tudi delovanje države pri vzpostavljanju tržnega okolja. Od izbire ukrepov na tem podroeju bo namree odvisen sistem spodbud za podjetja in finanene institucije, ki bo prav gotovo moeno vplival na rezultate slovenskega gospodarstva. Cilj raziskovalnega projekta je sprotno preueevanje ukrepov države ter odziva podjetij in finanenih institucij na te ukrepe. Na osnovi slednjega je mogoee presojati ustreznost in sklepati o mikroekonomski utemeljenosti sprejetih ukrepov, ki morajo voditi v veejo ueinkovitost podjetij. V okviru tega želimo z okoli 100 podjetji navezati dolgoroeno sodelovanje. Tako nam je že uspelo pridobiti od 70 podjetij izpolnjene vprašalnike za vse poslovne funkcije za leto 1997. Tovrstne vprašalnike želimo pridobivati od istih podjetij vsako leto. Prav tako želimo ugotoviti obnašalne znaeilnosti podjetij in finanenih institucij v prehodu in jih ustrezno modelirati. Posebej pomembno je za nas investicijsko obnašanje ter politika plae. Opravljene empiriene študije nakazujejo, da se podjetja financirajo predvsem z notranjimi viri, pri eemer pa prihaja do pogajanj med delavci in lastniki glede naložbene dejavnosti in plae. Študije tudi nakazujejo, da je širši koncept vladanja podjetij primeren okvir za razmišljanje o ustreznih ukrepih za poveeanje naložbene ueinkovitosti slovenskega gospodarstva. Predvsem je potrebno zaustaviti splošno rast plae, ki ne temelji na produktivnosti dela in je posledica oblikovanja ekonomskih rent. Eden od najpomemnjejših razlogov zanje je še vedno razmeroma visoka zašeita gospodarstva. Zato bo nadaljne odpiranje gospodarstva prispevalo k njihovem zmanjšanju. Podjetja pa se ne sreeujejo z mednarodno konkurenco le na trgu proizvodov ampak tudi na trgu produkcijskih faktorjev. Naš namen je preueiti, kako to vpliva na obnašanje in posledieno na poslovne uspehe podjetij in finanenih inštitucij. Rast plae pa je potrebno zaustaviti z obdaveenjem visokih plae. V oviru tega nas bo še posebej zanimal sistem nagrajevanja managerjev in zaposlenih. Za zagotvitev ustezne rasti podjetij bi bilo potrebno uveljaviti nagrajevanje managerjev v obliki kapitalnih planov in nagrajevanje zaposlenih v dobieku. Zanima nas tudi, kako se ti vplivi odražajo v organizaciji poslovanja podjetij in njihovih poslovnih funkcijah ter njihovem strateškem delovanju. Pomembno vprašanje je ali nastopajo statitiene znaeilne razlike v obnašanju podjetij glede na tip lastništva. Ugotavljamo, katere spremenljivke so pomembne za modeliranje obnašanja slovenskih podjetij in finanenih inštitucij ter razlike med uspešnimi in neuspešnimi podjetji. Delovna hipoteza raziskave je, da je uspešnost podjetja moeno odvisna od moei in managerjev in zaposlenih.
Pomen za razvoj znanosti
Prehod bivših socialistienih gospodarstev v tržno gospodarstvo je ena najveejih preobrazb, ki jih beleži ekonomska teorija. Slovenija, kot ena najrazvitejših držav bivšega socialistienega reda, si lahko pridobi izkušnje, ki bodo v prihodnje igrale pomembno vlogo pri preoblikovanju manj razvitih gospodarstev. Izbrano podroeje raziskovanja lahko prispeva k razvoju serije raziskovalnih ugotovitev, pomembnih za gospodarstva v prehodu, prav tako pomembne pa so za razvoj poslovno organizacijskih ved. Pomen preueevanja procesa prehoda v tržna gospodarstva in zanimanje za to temo kažejo tudi mednarodne delavnice v organizaciji CEPR in William Davidson Institute, na kateri svoje elanke predstavljajo svetovni strokovnjaki kot so Jan Svejnar, Katherine Terrell, Hartmut Lehmann, John O'Flaherty, Patrick Bolton, John Bennett in James Maw in številni drugi. Proueevanje regionalnih gospodarstev bo prispevalo k novim znanstvenim odkritjem, razširitvi in izpopolnitvi metodološkega instrumentarija ter razvoju aplikativnega raziskovanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Ugotovitve na podlagi raziskave bodo osnova za oblikovanje tržno usmerjenega gospodarskega sistema v Sloveniji. Na njihovi osnovi je mogoee oblikovati in doloeati ukrepe ekonomske politike.Rezultati lahko hkrati služijo za oblikovanje splošnih rešitev pri implementaciji razlienih vodstvenih funkcij ter pri strateškem delovanju podjetja.S preueevanjem naeina dela in znaeilnosti uspešnih podjetij je mogoee oblikovati smernice, na podlagi katerih se njihov naein delovanja prenese na manj uspešna podjetja.Podjetjem , ki sodelujejo v raziskavi, lahko ugotovitve študije koristijo pri identificiranju problemov znotraj podjetja ter pri ocenjevanju ustreznosti njihovih strategij.Raziskave s podroeja razvoja organizacij v regionalnem okolju, ki vkljueujejo mednarodno primerjalno študijo poslovnih sistemov in regionalnega razvoja, bodo osnova poslovnežem, raziskovalcem pa tudi vladnim organizacijam, za analizo posledic razlienih dejanj in postopkov v regionalnem okolju. Ker je razumevanje regionalnega razvoja v Sloveniji pomembno za razvoj konkurenenih prednosti, bodo študije predstavljale tudi podlago za nadaljnje izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje menedžerjev in njihovih svetovalcev ter tako vplivale na strateško odloeanje v zasebnem in javnem sektorju.Nenazadnje, je program pomemben za razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti, pa tudi študijskih programov oziroma predmetov s podroeja poslovnih in organizacijskih ved na drugih fakultetah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno