Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Klimatske spremembe in njihov vpliv na prevladujočo paradigmo v ekonomskih in poslovnih znanostih ter v Sloveniji

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32242  Barbara Benčič    Tehnični sodelavec  2015 - 2017 
2.  29834  dr. Jaka Cepec  Družboslovje  Raziskovalec  2014 - 2017  198 
3.  18305  dr. Andreja Cirman  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  541 
4.  24101  dr. Barbara Čater  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  326 
5.  19761  dr. Tomaž Čater  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  417 
6.  36386  mag. Maja Dolinar  Sociologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  59 
7.  18940  dr. Polona Domadenik Muren  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  430 
8.  30715  dr. Daša Farčnik  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  141 
9.  38141  dr. Ada Guštin Habuš  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  25 
10.  33181  dr. Maja Hosta  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  13 
11.  28922  dr. Marko Jakšič  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  140 
12.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  315 
13.  18441  dr. Matjaž Koman  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  212 
14.  24395  dr. Mateja Kos Koklič  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2017  334 
15.  31591  dr. Mitja Kovač  Pravo  Raziskovalec  2014 - 2017  463 
16.  36389  Ana Oblak  Pravo  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  28 
17.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  655 
18.  19248  dr. Marko Pahor  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  534 
19.  02413  dr. Janez Prašnikar  Ekonomija  Vodja  2014 - 2017  765 
20.  33182  dr. Kaja Primc  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  81 
21.  23031  dr. Tjaša Redek  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  721 
22.  18980  dr. Adriana Rejc Buhovac  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  499 
23.  23017  dr. Jože Sambt  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2017  345 
24.  36911  dr. Rok Spruk  Ekonomija  Raziskovalec  2017  451 
25.  30717  dr. Domen Trobec  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  50 
26.  11462  dr. Irena Vida  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  620 
27.  50573  dr. Mila Zečević  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2017  34 
28.  13681  dr. Nada Zupan  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.105 
29.  15495  dr. Vesna Žabkar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  892 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  41.233 
Povzetek
Cilj. Analizirati: Prispevek zunanjih in notranjih dejavnikov na učinkovitost slovenskih podjetij v globalnem okolju ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja (ekonomske, družbene in okoljske komponente). Posledice zadolženosti slovenskih podjetij v primerjavi s sosednjimi državami (Balkan, Mediteran, osrednja Evropa). Panožne razlike. Vlogo neotipljivega (tudi eko) kapitala v krizi. Razlike v neotipljivem kapitalu med privatnim in javnim sektorjem. Turizem (zaradi posebnega pomena trajnostnih vidikov). Odnos porabnikov do dejavnikov trajnostnega razvoja in povratne vplive na oblikovanje trajnostnih poslovnih modelov. Posebne vidike obnašanja porabnikov (etnocentrizem). Trajnostni razvoj slovenskih mest in kakovost življenja. Vzdržnost pokojninske reforme v luči medgeneracijskega sožitja in staranja prebivalstva (družbena komponenta trajnosti).  Metodologija. Analiza obnašanja in poslovanja podjetij bo temeljila na ustreznih ekonometričnih metodah. Ustrezne metode kvantitativne analize za anketne podatke. Mikroekonomske simulacije (agent-based simulation models). Podatki. Podatkovne baze AJPES, SURS, GVIN, AMADEUS, letna poročila. Podatki, zbrani z anketami.  Upravljanje projekta. Skupina Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, zunanji sodelavci iz analiziranih držav (EIPF; Svejnar, Columbia University; Miyagawa, Gakushuin University; Epstein, Rice University; Lucey, Trinity College; Pastore, University of Napoli in predstavniki partnerskih ustanov na območju Zahodnega Balkana). Mreža sodelujočih omogoča pokritje problematike z lokalnimi strokovnjaki, dostop do podatkov, kakovostno interpretacijo raziskovalnih rezultatov.  Pričakovani rezultati. 1) prikaz (primerjalnega) pomena dejavnikov za konkurenčnost, učinkovitost podjetij, 2) prikaz učinkovitosti javnega sektorja in primerjalne vloge neotipljivega kapitala glede na privatni sektor, 3) opredelitev vloge notranjih dejavnikov (neotipljivega kapitala, lastništva, zadolženosti) pri premoščanju krize, 4) prikaz vloge trajnostnega razvoja kot dejavnika konkurenčnosti, 5) prikaz pomena turizma v gospodarstvu (ohranjanje podeželja, razvoj podpornih dejavnosti, trajnost v turizmu) 6) ocena modelov pokojninske reforme z vidika trajnosti, 7) prikaz problemov pri trajnostnem razvoju slovenskih mest, 8) predlogi za izboljšanje. Izvirni prispevek: 1) primerjava notranjih dejavnikov in izvozne usmerjenosti podjetij kot dejavnika konkurenčnosti 2) prikaz vpliva odnosov med deležniki v podjetju, frikcij na trgu kapitala in dela na obnašanje podjetij kot osnova za bolj realistično makroekonomsko modeliranje, 3) analiza trajnostnega obnašanja porabnikov, 4) analiza trajnostnega elementa medgeneracijskega sožitja in ustreznosti pokojninske reforme, 5) ocena kakovosti življenja v slovenskih mestih. Glavne spremembe glede na program 2008-12: 1) razširitev na celotno trajnostno rast, 2) analiza gospodarstva v luči krize, 3) analiza ključnih sektorjev gospodarstva z vidikov konkurenčnosti in trajnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Analiza obnašanja podjetij ima naslednje pomene: 1. analiza vplivov zunanjega in notranjega okolja podjetij je prva, ki analizira razvoj, konkurenčnost podjetij skozi prizmo internih/eksternih dejavnikov (lastništvo, zadolženost, pomen institucionalnih značilnosti, strukturnih reform ter tranzicije);  2. primerjalna analiza posledic zadolževanja ter strukture kapitala bo pomagala pojasniti stanje v Sloveniji ter razlike v prizadetosti med podjetji, sektorji, državami; 3. analiza bo razkrila primerjalno učinkovitost protikriznih ukrepov v EU ter učinke institucionalnih značilnosti držav;  4. analiza uspešnosti podjetij bo pokazala pomen notranjih značilnosti podjetij, prestrukturiranja, vlaganja v otipljivi in neotipljivi kapital, odnosov v podjetjih. Rezultati so pomembni z vidika analize konkurenčnosti in prihodnjega razvoja;  5. prispevek k razvoju ekonomske teorije in empiričnih raziskav na področjih analize vloge deležnikov v podjetju; 6. zaradi mednarodnih razsežnosti, aktualnosti ter pomena strateškega obnašanja podjetij je tema izjemno zanimiva in odmevna v trenutni aplikativni znanosti na področju ekonomije.  Analiza porabnikov, turizma in kakovosti življenje z vidika trajnostnega razvoja: 7. prispevali bomo k združitvi več ravni odgovorne potrošnje (okoljski, družbeni), opazovanju predhodnikov posameznega odgovornega vedenja in omogočili dodaten vpogled v pomembnost posamezne dimenzije (okoljska, družbena) za oblikovanje strategij in vpliv na vedenje porabnikov;  8. s pregledom literature in dosledni rabi dveh dimenzij odgovornosti podjetij prispevali k bolj doslednemu pojmovanju etične, trajnostne, okoljsko in družbeno odgovorne potrošnje;  9. s postavitvijo raziskave v tranzicijsko okolje širimo kontekst izven tradicionalno preučevanih zahodnih kulturnih okolij;  10. v projektu bomo kot prvi pri nas povezali problem zadolženosti slovenskih podjetij in družbe z vidika trajnostnega razvoja, in sicer v kontekstu staranja, pokojninske reforme in medgeneracijskega sožitja; 11. analizirali bomo značilnosti slovenskih mest, prebivalcev v luči trajnostnega razvoja mest, kar je ena redkih analiz pri nas, prva, ki izhaja iz ekonomike sreče. Pri analizi bomo uporabili raziskovalne pristope, ki pomenijo ali novo metodo ali pa prvo uporabo v Sloveniji: 12. razvoj metodologije za merjenje neotipljivega kapitala v javnem sektorju, 13. priprava podatkovnih izhodišč za oceno neotipljivega kapitala iz podatkov, ki jih s pomočjo vprašalnikov zbira SURS, 14. razvoj metodologije za merjenje zadovoljstva ljudi s kakovostjo življenja v slovenskih mestih s poudarkom na trajnostnih elementih, 15. uporaba podatkov iz zaključnih računov podjetij na ravni EU, kar omogoča natančno primerjalno analizo poslovanja podjetij v državah EU in Sloveniji, 16. priprava prve široke baze podatkov o neotipljivem kapitalu v vseh sektorjih gospodarstva za državo v razvoju, ki omogoča primerjavo stanja med privatnim in javnim ter analizo posledic za produktivnost.
Pomen za razvoj Slovenije
Analiza podjetij bo omogočila: 1. razumevanje značilnosti slovenskih podjetij bo pripomoglo k razumevanju stanja in opozorilo podjetja/državo o ustreznosti obstoječih praks in nakazalo potrebne spremembe;  2. primerjalna mednarodna analiza bo pripomogla k razumevanju značilnosti poslovanja v Sloveniji ter konkurenčnih sposobnosti slovenskih podjetij; 3. študija se bo dotaknila problema lastništva in lastniškega prestrukturiranja, ki vpliva na obnašanje podjetij, na naložbe (tipe) in na poslovanje ter produktivnost, kar je pomembno za oblikovalce zakonodaje in napotek za management ter lastnike podjetij; 4. na osnovi identifikacije problemov bomo pripravili izhodišča za oblikovanje ukrepov ekonomske politike za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti;  5. analiza neotipljivega kapitala v javnem sektorju bo razkrila slabosti le-tega in pripomogla k večjim investicijam v neotipljivi kapital ter učinkovitosti, na daljši rok zmanjšanju obsega javnega sektorja in stabilizaciji javnih financ. Analiza trajnostnega razvoja bo: 6. nadaljevala zastavljeno delo na področju ekoloških in trajnostnih elementov, neotipljivega kapitala, kot smo si jih zastavili v prejšnjem obdobju. Področje držav v razvoju in tudi tranzicijskih držav je še precej neobdelano, zato je to delo pomembno nadaljevati. 7. pomagala določiti pomen turizma za razvoj regij in podpornih dejavnosti, prispevala k oblikovanju ustreznih ukrepov, pomagala pri ohranjanju podeželja in razvoju eko-kmetijstva; 8. analiza staranja kot dejavnika trajnostnega razvoja v luči medgeneracijskega sožitja bo pripomogla k analizi modelov financiranja pokojnin, 9. analiza trajnostnega razvoja slovenskih mest bo identificirala trajnostne vzgibe prebivalcev ter njihovo zadovoljstvo z življenjem v mestih, kar bo pomemben input za oblikovanje ustreznih ukrepov ter povečanje kakovosti življenja. 10. vpogled v odzive porabnikov na okoljsko in družbeno odgovorne strategije podjetij bo omogočil vpliv na odločitev za vedenje porabnikov, ki je odgovorno do družbe in okolja. Ostali učinki: 11. Rezultati bodo na voljo raziskovalcem, podjetjem, javnim institucijam, vladi, študentom vseh stopenj študija in drugi zainteresirani javnosti za različne namene; predstavili tudi na Poslovni konferenci Portorož, kar bo prispevalo k seznanjenosti s problematiko med poslovneži. 12. Številni vidiki analize bodo eni prvih na svojem področju, sploh za države v razvoju, kar bo omogočilo večjo prepoznavnost raziskovalcev, Ekonomske fakultete ter lažje povezovanje z vidnimi raziskovalci, bolj kakovostne raziskave v prihodnosti.  13. Zaradi široke raziskovalne skupine se bo krepilo mednarodno sodelovanje skupine.  14. Izsledki raziskovalnega dela bodo preko strokovnega dela članov prisotni v temeljnih odločitvah slovenskega razvoja in razvoja slovenskih podjetij, preko medijev bodo dosegli širši slovenski prostor.  15. Rezultati lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko klimo in rast, sprožijo potrebne reforme poslovnega okolja in miselnosti odločevalcev.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno