Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Integralni pristop k preprečevanju onesnaževanja voda

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
Ključne besede
Biomarkerji, biorazgradnja, bioremediacija, čista tehnologija, ekotoksikologija, hraniva, identifikacija strupenih snovi (TIE), integralna ocena vpliva onesnaženja, meroslovje v kemiji, odpadne vode, površinske vode, preprečevanje onesnaževanja, pretočni reaktor, pritrjena biomasa, reciklaža, regeneracija, sedimenti, šaržni reaktor, termofilna stabilizacija blata, vodni organizmi.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12021  dr. Magda Cotman  Kemija  Raziskovalec  2005 - 2008  370 
2.  11194  dr. Andreja Drolc  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  408 
3.  17262  Jelka Grdadolnik    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  41 
4.  03072  dr. Viktor Grilc  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  753 
5.  24447  dr. Anita Jemec Kokalj  Biologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2008  287 
6.  21374  dr. Tanja Kurbus  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  25 
7.  17263  Emil Meden    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  109 
8.  17264  Matjaž Omerzel    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  50 
9.  17284  Bojan Robič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
10.  06111  dr. Milenko Roš  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2004 - 2008  793 
11.  03588  dr. Tatjana Tišler  Varstvo okolja  Raziskovalec  2004 - 2008  370 
12.  08248  dr. Janez Vrtovšek  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  254 
13.  04140  dr. Jana Zagorc-Končan  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  590 
14.  21240  dr. Gregor Zupančič  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  167 
15.  14815  dr. Andreja Žgajnar Gotvajn  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  751 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.328 
2.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.489 
Povzetek
Nova paradigma trajnostnega razvoja postavlja pred raziskovalce zahteve razvijati nove proizvode in procese oziroma optimizirati sedanje. To narekuje usmerjeno in interdisciplinarno povezovanje kapacitet znanstvenih ustanov, izmenjavo izkušenj in povezovanje s prakso. Preprečevalni pristop pri varstvu okolja nujno zahteva harmoniziran razvojni in implementacijski pristop po vsem svetu. Povezovanje je potrebno tudi zaradi potrebe po celostnemu spremljanju stanja in trendov kvalitete sestavin okolja. Uporabili bomo kompleksen pristop za raziskovalnje, ki bo povezoval razvoj čistejših tehnologij za področje izbranih kemijsko-procesnih industrij (procesna optimizacija rabe surovin, vode in energije, zamenjava nevarnih surovin z okolju prijaznejšimi, zmanjševanje količin in nevarnosti emisij in odpadkov); izbiro indikatorjev za primerjalno vrednotenje alternativnih tehnologij za istovrstne izdelke, ter izboljšanje računalniških metod za modeliranje in optimiziranje procesov; integrirano ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki, regenerativne postopke predobdelave močno obremenjenih procesnih in odpadnih vod, ter zapiranje tehnoloških krogov procesnih vod in uvedbo koncepta "brez odpadkov" (zero waste). Raziskave na področju površinskih vod bodo usmerjene k izdelavi splošne strategije za celovito oceno vpliva in za upravljanje z viri onesnaževanja. Obsegala bo kemijsko in ekotoksikološko karakterizacijo onesnaženja, terenske meritve, hidrološke študije in modeliranje razredčenja in razpadanja onesnaženja v vodotoku, oceno vpliva na okolje in predvideno oceno možnih redukcijskih ukrepov. Breme onesnaženja iz difuznih virov bomo ovrednotili na osnovi podatkov monitoringa kakovosti površinskih vod. Pri TIE postopkih v sedimentih bomo uporabili frakcionirane postopke za odstranjevanje potencialno strupenih snovi. Strupenostni preskusi, ki nam pokažejo vplive teh snovi na organizme, morajo biti dovolj občutljivi, da z njimi lahko zaznamo nizke koncentracije strupenih snovi v okolju. Ugotavljali bomo spremembe v organizmih, kot posledica izpostavljenosti subletalnim koncentracijam strupenim snovem na celičnem nivoju, razvili bomo metode za spremljanje delovanja nekaterih encimov. Uporabili bomo organizme iz različnih trofičnih nivojev vodnih ekosistemov (bakterije, alge, raki, ribe), ki se pogosto uporabljajo v ekotoksikologiji. Biorazgradljivost kemikalij in odpadnih vod bomo določali z različnimi laboratorijskimi metodami v odvisnosti od fizikalno kemijskih in ostalih pogojev. To bo osnova za presojo vpliva na okolje in spremljanja učinkov različnih načinov čiščenja odpadnih vod. Razvijali bomo različne merilne tehnike za detekcijo metabolitov razgradnje. Delovanje čistilnih naprav s pritrjeno biomaso bomo optimizirali s spremljanjem tehnoloških parametrov. Študirali bomo kinetiko in vpliv hidrodinamičnih pogojev na snovni transport v biofilmu v pretočnem in šaržnem laboratorijskem reaktorju. Pri mineralizaciji blata iz bioloških čistilnih naprav bomo v anaerobnem in aerobnem reaktorju določali najpomembnejše parametre, kot so npr. suspendirane snovi, hlapne suspendirane snovi, KPK, TOC, ter kvalitativno in kvantitativno merjenje bioplina. S simulacijskimi laboratorijskimi metodami bomo preučevali možnosti bioremediacije onesnaženja površinskih vod, podtalnice in zemlje. Spremljali bomo mehanizme pretvorb snovi z različnimi merilnimi tehnikami in skušali identificirati vrste in okoljske lastnosti intermediatov ter končnih produktov. Preučevali bomo faktorje, ki omogočajo prenos laboratorijskih podatkov na realno okolje. Za boljšo kakovost podatkov bomo razvili metodologijo za demonstracijo sledljivosti rezultatov do SI enot, certificiranih referenčnih materialov ali referenčnih metod pri različnih tipih merjenj. Merilno negotovost rezultatov bomo ovrednotili na osnovi postavljenega modela in ocene negotovosti vseh parametrov,ki vplivajo na rezultat. Raziskave bodo potekale na različnih področjih merjenja in za izbrane kombinacije matr...
Pomen za razvoj znanosti
Interdisciplinarni pristop k preprečevanju onesnaževanja voda je zajel zmanjšanje emisij , optimizacijo in razvoj novih tehnologij in spremljanje vplivov onesnaževanja. Rezultate raziskav smo objavili v mednarodno priznanih in domačih revijah in s tem prispevali širši k razvoju sodobnih vidikov in reševanja predstavljene problematike.
Pomen za razvoj Slovenije
Prispevek za Slovenijo je dvojen; prvič za trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj, in drugič za tehnični razvoj. Rezultati raziskav so prispevali k ustvarjanju potrebnih znanj za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj Republike Slovenije, saj smo upoštevali značilne in najbolj pereče probleme industrijske in družbene prakse s področja varstva okolja v Sloveniji in dvigu konkurenčnosti. V svojih prispevkih v Sloveniji smo opozarjali na razvoj sistema ravnanja z okoljem, kjer se odpadne snovi minimizirajo, koristne snovi pa maksimalno reciklirajo, celoten proces pa je energetsko optimiziran. Rezultati raziskav so tudi bistveno prispevali k tehnološkemu razvoju slovenskega industrijskega in komunalnega sektorja, saj so bile usmerjene v integriranje novih tehniških in konceptualnih okoljevarstvenih rešitev v matične proizvodno servisne tehnološke procese.Med drugim smo razvili šaržni sistem za čiščenje odpadnih vod, ga zaščitili in na osnovi tega so bile zgrajene številne čistilne naprave (10 komunalnih in ena industrijska čistilna naprava). Poleg omenjenega smo z našimi raziskavami prispevali tudi k ohranjanju naravnih bogastev Republike Slovenije, h katerim spadajo tudi njeni surovinski viri, naravni resursi (predvsem voda) in čisto okolje.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno