Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Nova razvojna strategija Slovenije v EU

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
gospodarski, socialni in ekološki razvojni dejavniki, konkurenčnost gospodarstva, regionalni razvoj, tehnološki razvoj, trajnostni razvoj, prometna politika, razvoj in ekonomika izobraževanja, trg dela in migracije, socialnovarstvena, družinska in prebivalstvena politika, prevzemi, inovacije, neposredne tuje investicije, ekonometrično in drugo matematično modeliranje, modeli splošnega ravnotežja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33234  dr. Tjaša Bartolj  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  77 
2.  13617  dr. Janez Bešter  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  146 
3.  03131  dr. Milena Bevc  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2013  356 
4.  27501  dr. Matjaž Črnigoj  Ekonomija  Raziskovalec  2010 - 2014  160 
5.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  2.156 
6.  24102  dr. Črt Kostevc  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  313 
7.  19650  dr. Art Kovačič  Družboslovje  Raziskovalec  2009  133 
8.  34323  dr. Mojca Lindič  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  39 
9.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Vodja  2009 - 2014  482 
10.  23544  dr. Nika Murovec  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  96 
11.  30812  dr. Marko Ogorevc  Ekonomija  Raziskovalec  2014  104 
12.  18937  dr. Sašo Polanec  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  344 
13.  15337  dr. Valentina Prevolnik Rupel  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  387 
14.  15323  dr. Renata Slabe Erker  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  295 
15.  02393  dr. Peter Stanovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2012  504 
16.  07813  dr. Nada Stropnik  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  465 
17.  24563  dr. Miroslav Verbič  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2014  470 
18.  36385  dr. Nataša Vrh  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  17 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.710 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  41.704 
Povzetek
Raziskovalno delo programske skupine bo v naslednjem srednjeročnem obdobju usmerjeno v proučevanje, razvoj in uporabo ustreznih metodologij in orodij s katerimi bomo sledili nujnemu kakovostnemu premiku v razvojni politiki Slovenije po vstopu v EU, vsebovanem v novi Strategiji gospodarskega razvoja. Spremenjeno razumevanje razvoja (UMAR), poimenovano tudi nova razvojna paradigma, naj bi nadgradilo dosedanje osredotočanje na makroekonomsko stabilizacijo, tranzicijske reforme in oblikovanje institucionalnega okvira tržnega gospodarstva skladno s pravili EU. Slovenija se torej opredeljuje za trajnostni razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb današnjih generacij, ne da bi omejeval možnosti prihodnjih ob vsaj enako uspešnemu zadovoljevanju njihovih potreb. Predstavlja osnovo za dolgotrajno zvišanje nacionalne konkurenčnosti, t.j. razvoj, ki bo prednostno zniževal gospodarski zaostanek vendar hkrati ne bo znižal raven socialne in okoljske razvitosti. Trajnostni razvoj se torej izraža: a) strukturno - skozi tri vire blaginje - gospodarsko, socialno in okoljsko, b) medčasovno - medgeneracijsko in c) prostorsko - s poudarkom na regionalni skladnosti razvoja. Hkrati pa se vzporedno z evropskim povezovanjem poglabljajo tudi procesi povezovanja v svetovnem merilu, s čimer se še nadalje zaostruje mednarodna konkurenca, povečuje se pomen zmožnosti prilagajanja, sodelovanja in učenja. Ustrezen odziv razvojne politike predstavlja krepitev konkurenčne sposobnosti in prilagodljivosti slovenskega gospodarstva ter države. a)V okviru gospodarskega razvojnega dejavnika, ki ga opredeljujeta intenzivna internacionalizacija gospodarjenja, inovativnost v vseh fazah proizvodnje ter hiter razvoj novih tehnologij, se bomo ukvarjali s stanjem in ukrepi za izboljšanje konkurenčne sposobnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva (dokončanje tranzicijskega prestrukturiranja podjetniškega, in še zlasti finančnega in infrastrukturnega sektorja, tehnološki razvoj v svetu in v Sloveniji, zmanjševanje tehnološke vrzeli, spremljanje konkurenčne sposobnosti in prilagodljivosti slovenskega gospodarstva in tržave, analiza prevzemov podjetij, prometna politika, regulacija trga telekomunikacij, simulacije ukrepov in analiza posledic tekoče ekonomske politike na podlagi razvitih analitičnih orodij in baz podatkov. b)V okviru socialnega razvojnega dejavnika in medgeneracijske dimenzije trajnostnega razvoja (pomen človeškega in socialnega kapitala, zagotavljanje socialne varnosti in vključenosti, vse večji pomen socialne družbe) bomo raziskovalne aktivnosti osredotočili na: preverjanje delovanja trga dela v novih, spremenjenih razmerah, razvoj in ekonomiko izobraževanja ter migracije, ekonomiko družine, blaginjo otrok, revščino, dohodkovno neenakost in socialno izključenost, analizo dohodnine in socialnih transferjev, socialno varstvo, socialne storitve, socialnovarstveno, družinsko in prebivalstveno politiko, demografske spremembe in vzdržnost pokojninske reforme. c)V okviru tretjega, okoljskega razvojnega dejavnika, ki predstavlja aktivno razvojno vlogo okolja namesto neselektivnega zniževanja vseh pritiskov oziroma preusmeritev od skrbi za preobremenitev okolja k dejavnemu optimiranju njegovega prispevka k blaginji in razvoju, bomo raziskovalne aktivnosti usmerili na dve področji - okoljsko ekonomiko in industrijsko ekologijo. Ovrednotili bomo okoljsko trajnost Slovenije - izhodiščno okoljsko stanje in politike, prispevek endogenegea okoljskega kapitala (naravne dediščine) k blaginji s poudarkom na sistemskih in finančnih spodbudah, sistematizirali in ovrednotili trg eko-dejavnosti v Sloveniji in ocenili makroekonomske in sektorske posledice trgovanja z emisijami CO2. d)Prostorska dimenzija trajnostnega razvoja, ki poudarja predvsem regionalno skladnost razvoja , bo analizirana v oviru sodobne regionalne politike s spodbujanjem inovativnosti in ustrezne organiziranosti s ciljem skladnega gospodarskega razvoja celotnega območja Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalno delo prispeva k znanstvenim metodam in dognanjem v svetu s tem, da so bile teorije in razvite metodologije uporabljene v specifičnem kontekstu malega odprtega gospodarstva. Teoretske, metodološke, aplikativne in razvojne raziskave slovenskega gospodarstva, primerljive s podobnimi raziskavami v svetu so tako lahko podlaga za: - razvoj novejših ekonomskih teorij in metodologij (razvoj novih načinov ugotavljanja agregatne produktivnosti; s teoretičnimi prispevki naj bi dokazovali nove dimenzije obnašanja gospodinjstev, države in podjetij v različnih kontekstih; razvoj metodologije merjenja učinkov oblikovalskih storitev; razvoj modela zdravstvenega sistema; proučevanje »Pass-on trade« fenomena; prispevek k razvoju konceptualnih modelov za razumevanje učinkov okoljskih politik, ukrepov in praks). - vključevanje teoretičnih spoznanj v empirične raziskave (podatki na individualni ravni nam omogočajo bolj natančno analizo študentskega dela, kjer so prvič uporabljene metode ujemanja; raziskovanje vpliva finančnega sistema na gospodarstvo skozi poslovni cikel; analiziranje vzrokov, ki so privedli do prezadolženosti slovenskega gospodarstva in finančnih omejitev, ki zavirajo podjetniške investicije in gospodarsko okrevanje; raziskovanje vpliva sprememb zdravstvene politike na makroekonomske agregate in parcialne ekonomske kategorije na nacionalni ravni, na ravni plačnika zdravstvenih storitev kot na ravni posameznega davkoplačevalca; prispevek k dodatnim kvantitativnim dokazom o vplivih okoljskih politik na makroekonomske agregate in parcialne ekonomske kategorije) in v razvoj ustreznih orodij (razvoj modela zdravstvenega sistema z uporabo dinamičnega modeliranja, nadaljnji razvoj mikrosimulacijskih modelov). - razvoj teorije internacionalizacije podjetij – programska skupina je pri proučevanju dinamične vzročne zveze med inovativnostjo, internacionalizacijo in produktivnostjo podjetij kot enem najbolj vročih raziskovalnih področij pri raziskovanju učinkov internacionalizacije podjetij med vodilnimi v evropskem in svetovnem merilu (proučevanje »Pass-on trade« fenomena; analiza strukture in dinamike uvoza proizvodov iz cenejših lokacij na spremembe v strukturi zaposlenih in dinamiko inoviranja podjetij; primerjalna analiza učinkov vključevanja v globalne verige vrednosti na rast produktivnosti, zaposlenosti in izvoza, ter na inovativnost in prestrukturiranje gospodarstev novih članic EU).
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je že v svoji osnovi vpet v družbeno-ekonomski razvoj R Slovenije. Z raziskovalnim delom sledimo premiku v razvojni politiki Slovenije po vstopu v EU vsebovanem v Strategiji razvoja Slovenije s ciljem neposredno oziroma posredno prispevati k: nadaljnjemu razvoju tehnološke, znanstveno-raziskovalne in inovacijske politike, izboljšanju mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, povečanju človeškega kapitala po posameznih gospodarskih dejavnostih, izboljšanju kvalitete razvojnih dokumentov, ki se predlagajo posameznim direktoratom EU, izboljšanju spremljanja in napovedovanja razvoja izobraževanja/vseživljenskega učenja ter migracij, vključno z regionalno dimenzijo, zagotovitvi znanstveno-analitične podlage za oblikovanje socialno-varstvene, družinske in prebivalstvene politike in uvrstitvi Slovenije v evropskem prostoru, analizi ekonomskih kot tudi znotraj in med-generacijskih prerazdelitvenih učinkov različnih možnih strategij financiranja sistema socialne varnosti, pripravi analitičnih podlag nosilcem ekonomske politike za kvalitetnejše odločanje in vodenje konsistentne ekonomske politike v okviru EU. Vsebine, ki jih obravnavajo raziskovalci, so neposredno uporabne pri aktivnostih posameznih ministrstev, ki z izvajanjem sprejetih ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, dejansko skrbijo za praktično operacionalizacijo Strategije razvoja Slovenije. Raziskovalni program IER je torej vsebinsko naravnan na prenos teoretičnih spoznanj in metodologij v pripravo strokovnih podlag za številne aktualne gospodarske in družbene potrebe. Raziskovalci so tako neposredno vključeni v uporabne in razvojne projekte katerih cilji so analiza stanja na posameznih področjih, predlogi sprememb in ocena posledic predlaganih sprememb ali reform - davčni sistem, sistem socialnih transferjev, pokojninski sistem, zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne nege, demografska gibanja, vzdržnost javnih financ, človeški in socialni kapital, ekonomika izobraževanja, migracije, okoljska ekonomika, trajnostni razvoj, načrtovanje in izvajanje razvojnih programov, inovacijska, tehnološka in RR politika, konkurenčnost, dejavniki produktivnosti podjetij, absorpcijska sposobnost podjetij, liberalizacija zunanje trgovine, ekonomske integracije. Izjemna vpetost v aktualne družbene procese v Slovenije se vsekakor neposredno zrcali v številnih uporabnih in razvojnih raziskavah, ki jih izvajajo člani programske skupine za posamezne uporabnike in le še dodatno potrjuje pravilno vsebinsko naravnanost znanstveno-raziskovalnega dela programske skupine IER. Vsekakor so neposredni rezultati strokovnega dela za posameznega uporabnika tisti, ki dejansko odražajo pomen poslanstva pri prenosu najnovejših teoretičnih spoznanj v praktične aplikacije za potrebe države in gospodarstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno