Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Nova razvojna strategija Slovenije v EU

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Nova strategija razvoja Slovenije, gospodarski, socialni in okoljski razvojni dejavniki, modeli
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33234  dr. Tjaša Bartolj  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  77 
2.  13617  dr. Janez Bešter  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  146 
3.  27501  dr. Matjaž Črnigoj  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  160 
4.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  2.156 
5.  38168  dr. Miha Dominko  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2015 - 2019  79 
6.  37928  Erna Emrić    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
7.  24102  dr. Črt Kostevc  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  313 
8.  34323  dr. Mojca Lindič  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2015  39 
9.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Vodja  2015 - 2019  482 
10.  23544  dr. Nika Murovec  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  96 
11.  30812  dr. Marko Ogorevc  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  104 
12.  18937  dr. Sašo Polanec  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  344 
13.  15337  dr. Valentina Prevolnik Rupel  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  387 
14.  33182  dr. Kaja Primc  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2019  86 
15.  28924  dr. Matevž Rašković  Ekonomija  Raziskovalec  2017  506 
16.  15323  dr. Renata Slabe Erker  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  295 
17.  28931  dr. Andrej Srakar  Ekonomija  Raziskovalec  2017 - 2019  432 
18.  07813  dr. Nada Stropnik  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  465 
19.  24563  dr. Miroslav Verbič  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2019  470 
20.  36385  dr. Nataša Vrh  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  17 
21.  51926  dr. Darja Zabavnik  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  12 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.710 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  41.704 
Povzetek
Osnovno poslanstvo raziskovalnega programa je ustvarjanje novega temeljnega znanja in izvajanje vrhunskih mednarodno priznanih raziskav na področju ekonomije. Pri tem se usmerja na raziskovalna področja, ki so pomembna za družbeni, ekonomski, socialni in trajnostni razvoj Republike Slovenije. Izjemno pomemben sestavni del poslanstva je tudi uporaba temeljnega znanja in razvitih znanstvenih metod v aplikativnih in razvojnih projektih, v vzgoji in usposabljanju mladih raziskovalcev ter v pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih.   Če torej hočemo s programom slediti poslanstvu in hkrati ciljem Slovenije v okviru nove strategije razvoja 2014-2020, bo raziskovalno delo programske skupine tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju usmerjeno v: 1) proučevanje gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih dejavnikov kot tudi med-generacijskih in prostorskih dimenzij trajnostnega razvoja, ter v 2) proučevanje, razvoj in uporabo ustreznih metodologij ter orodij, ki nam bodo omogočale izdelavo strokovnih podlag pri izvajanju nove strategije razvoja.   1) V okviru gospodarskega razvojnega dejavnika se bomo ukvarjali s stanjem in ukrepi za izboljšanje konkurenčne sposobnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter simulacijami ukrepov in analizami posledic tekoče ekonomske politike na podlagi razvitih analitičnih orodij in baz podatkov.   V okviru socialnega razvojnega dejavnika in medgeneracijske dimenzije trajnostnega razvoja bomo raziskovalne aktivnosti osredotočali na ekonomiko izobraževanja, ekonomiko zdravstva, socialnovarstveno, družinsko in prebivalstveno politiko, javnofinančno vzdržnost in posledice nujnih reform pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe.   Izhodišče raziskovanj na področju trajnostnega razvoja in okoljske ekonomike bodo viri neravnotežij in vzrokov ovir v družbenem razvoju Slovenije, temelječem na prevladujoči strategiji razvoja, ki omejitveno vplivajo na izboljševanje vseh vidikov kvalitete življenja v Sloveniji.   2) V okviru raziskovalnega dela na proučevanju in razvoju ustreznih metodologij in orodij bomo nadaljevali z delom na vzdrževanju in nadaljnjem razvoju že razvite dinamične modelske platforme, za področja demografije, davkov in socialnih prispevkov, socialnih transferjev, zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojnin, razvili model sistema zdravstva, prilagodili osnovni EUnetHTA model, razvili nove metode ugotavljanja agregatne produktivnosti, nadaljevali s proučevanjem odkritega Pass-on-Trade fenomena oziroma poglobili znanstveno-raziskovalno delo na področju mednarodne trgovine, inovacij in vključenosti v globalne verige vrednosti.   Že dosedanje opravljeno znanstveno-raziskovalno delo kaže na originalnost uporabljenih metod in široko mednarodno odmevnost kot tudi na dejanski vpliv izvedenih raziskav na delovanje posameznih ministrstev. Pridobljena znanja, izkušnje in praktične rezultate člani skupine redno posredujejo študentom in mladim raziskovalcem v okviru številnih predmetov, ki jih predavajo na visokošolskih zavodih.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalno delo bo prispevalo k znanstvenim metodam in dognanjem v svetu s tem, da bodo teorije in razvite metodologije uporabljene v specifičnem kontekstu malega odprtega gospodarstva. Teoretske, metodološke, aplikativne in razvojne raziskave slovenskega gospodarstva, primerljive s podobnimi raziskavami v svetu, so lahko podlaga za:   - razvoj novejših ekonomskih teorij in metodologij (razvoj novih načinov ugotavljanja agregatne produktivnosti; s teoretičnimi prispevki naj bi dokazovali nove dimenzije obnašanja gospodinjstev, države in podjetij v različnih kontekstih; razvoj metodologije merjenja učinkov oblikovalskih storitev; razvoj modela zdravstvenega sistema; proučevanje »Pass-on trade« fenomena; prispevek k razvoju konceptualnih modelov za razumevanje učinkov okoljskih politik, ukrepov in praks);   - vključevanje teoretičnih spoznanj v empirične raziskave (podatki na individualni ravni nam bodo omogočili bolj natančno analizo študentskega dela, kjer bodo prvič uporabljene metode ujemanja; raziskovanje vpliva finančnega sistema na gospodarstvo skozi poslovni cikel; analiziranje vzrokov, ki so privedli do prezadolženosti slovenskega gospodarstva in finančnih omejitev, ki zavirajo podjetniške investicije in gospodarsko okrevanje; raziskovanje vpliva sprememb zdravstvene politike na makroekonomske agregate in parcialne ekonomske kategorije na nacionalni ravni, na ravni plačnika zdravstvenih storitev kot tudi na ravni posameznega davkoplačevalca; prispevek k dodatnim kvantitativnim dokazom o vplivih okoljskih politik na makroekonomske agregate in parcialne ekonomske kategorije) in v razvoj ustreznih orodij (razvoj modela zdravstvenega sistema z uporabo dinamičnega modeliranja, nadaljnji razvoj mikrosimulacijskih modelov);   - razvoj teorije internacionalizacije podjetij – programska skupina je pri proučevanju dinamične vzročne zveze med inovativnostjo, internacionalizacijo in produktivnostjo podjetij kot enem najbolj vročih raziskovalnih področij pri raziskovanju učinkov internacionalizacije podjetij med vodilnimi v evropskem in svetovnem merilu (proučevanje »Pass-on trade« fenomena; analiza strukture in dinamike uvoza proizvodov   s cenejših lokacij na spremembe v strukturi zaposlenih in dinamiko inoviranja podjetij; primerjalna analiza učinkov vključevanja v globalne verige vrednosti na rast produktivnosti, zaposlenosti in izvoza ter na inovativnost in prestrukturiranje gospodarstev novih članic EU).
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je že v svoji osnovi vpet v družbenoekonomski razvoj Slovenije. Z raziskovalnim delom sledimo premiku v razvojni politiki Slovenije, vsebovanem v novi Strategiji gospodarskega razvoja in neposredno prispevamo k: izboljšanju mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, nadaljnjemu razvoju tehnološke, znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, izboljšanju korporativnega upravljanja in razvojnih strategij podjetij, povečanju človeškega kapitala, izboljšanju spremljanja in napovedovanja razvoja izobraževanja/vseživljenskega učenja, zagotovitvi znanstveno analitične podlage za oblikovanje socialnovarstvene, družinske in prebivalstvene politike in uvrstitvi Slovenije v evropskem prostoru, analizi ekonomskih kot tudi znotraj in medgeneracijskih prerazdelitvenih učinkov različnih možnih strategij financiranja sistema socialne varnosti, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, izboljšanju rabe virov namenjenih področju zdravstva in odločitev plačnikov za zagotavljanje solidarnega, učinkovitega in finančno vzdržnega zdravstvenega sistema, zagotavljanju optimalne rabe naravnih virov, odločitvam lokalnih skupnosti za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine, trajnostnemu razvoju posameznih družbenih področij in panog, razvoju prakse vrednotenja narave ter prakse kompleksnega ocenjevanja narave in izražanja preferenc s strani državljanov, promociji države z izvedbo ekonomsko upravičenih investicij na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, izboljšanju kvalitete razvojnih dokumentov, ki se predlagajo posameznim direktoratom EU, pripravi kvalitetnih analitičnih podlag nosilcem ekonomske politike za kvalitetnejše odločanje in vodenje konsistentne ekonomske politike v okviru EU.    Raziskovalne vsebine so torej osredotočene na proučevanje gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih dejavnikov kot tudi medgeneracijske in prostorske dimenzije trajnostnega razvoja, ugotavljanje njihovih pomanjkljivosti in s tem izdelavo strokovnih podlag za opredelitev mehanizmov za izvedbo nove strategije razvoja Slovenije. Vsebine, ki jih obravnavajo raziskovalci, so neposredno uporabne pri aktivnostih različnih ministrstev in služb, ki z izvajanjem sprejetih ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, skrbijo za praktično operacionalizacijo nove Strategije razvoja Slovenije.   Raziskovalni program IER je torej vsebinsko naravnan na prenos teoretičnih spoznanj in metodologij v pripravo strokovnih podlag za številne aktualne gospodarske in družbene potrebe. Raziskovalci so tako neposredno vključeni v uporabne in razvojne projekte, katerih cilji so analiza stanja na posameznih področjih, predlogi sprememb in ocena posledic predlaganih sprememb ali reform - inovacijska, tehnološka in RR politika, konkurenčnost, dejavniki produktivnosti podjetij, inovativnost podjetij, davčni sistem, sistem socialnih transferjev, pokojninski sistem, zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne nege, demografska gibanja, vzdržnost javnih financ, človeški in socialni kapital, ekonomika izobraževanja, ekonomika zdravstva, okoljska ekonomika, trajnostni razvoj in  usmerjanje prostorskega razvoja.   Izjemna vpetost v aktualne družbene procese v Slovenije se vsekakor neposredno zrcali v številnih uporabnih in razvojnih raziskavah, ki jih izvajajo člani programske skupine za posamezne uporabnike in le še dodatno potrjuje pravilno vsebinsko naravnanost znanstvenoraziskovalnega dela programske skupine. Vsekakor so neposredni rezultati strokovnega dela za posameznega uporabnika tisti, ki dejansko odražajo pomen poslanstva pri prenosu najnovejših teoretičnih spoznanj v praktične aplikacije za potrebe države in gospodarstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno