Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geografija Slovenije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
S230  Družboslovje  Družbena geografija 
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 

Koda Veda Področje
6.05  Humanistične vede  Druge humanistične vede 
Ključne besede
Slovenija, geografija, fizična geografija, družbena geografija, regionalna geografija, urbana geografija, regionalni razvoj, geografski informacijski sistemi, kartografija, naravne nesreče, zemljepisna imena
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (30)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24301  dr. David Bole  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2014  304 
2.  27510  dr. Mateja Breg Valjavec  Geografija  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014  191 
3.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014  420 
4.  28433  dr. Bojan Erhartič  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2013  237 
5.  17544  Meta Ferjan    Tehnični sodelavec  2014  17 
6.  33273  dr. Mateja Ferk  Geografija  Raziskovalec  2010 - 2014  194 
7.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  612 
8.  35035  dr. Matjaž Geršič  Geografija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  247 
9.  35706  dr. Maruša Goluža  Humanistika  Mladi raziskovalec  2014  62 
10.  07553  dr. Drago Kladnik  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  1.163 
11.  21464  dr. Blaž Komac  Geografija  Vodja  2009 - 2014  634 
12.  32206  dr. Jani Kozina  Geografija  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014  236 
13.  36394  dr. Peter Kumer  Geografija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  172 
14.  35034  dr. Lucija Lapuh  Geografija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  97 
15.  23513  dr. Janez Nared  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  335 
16.  35070  Jaka Ortar  Geografija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  102 
17.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  1.046 
18.  19134  dr. Franci Petek  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2011  132 
19.  25646  dr. Primož Pipan  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2014  329 
20.  29392  dr. Katarina Polajnar Horvat  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  148 
21.  07114  dr. Marjan Ravbar  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  486 
22.  28438  dr. Nika Razpotnik Visković  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  143 
23.  30164  dr. Petra Rus  Geografija  Tehnični sodelavec  2014  26 
24.  16050  dr. Aleš Smrekar  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  397 
25.  32703  dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro  Geografija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  86 
26.  34591  dr. Jernej Tiran  Geografija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  218 
27.  08101  dr. Maja Topole  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  512 
28.  37557  Anja Trobec  Geografija  Mladi raziskovalec  2014  27 
29.  17073  dr. Mimi Urbanc  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  448 
30.  22245  dr. Matija Zorn  Geografija  Raziskovalec  2009 - 2014  1.228 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.902 
Povzetek
Raziskovalni program Geografija Slovenije je nadaljevanje združenih raziskovalnih programov Regionalna geografija Slovenije in Socialna geografija Slovenije. Obsega temeljna analitska in sintetska preučevanja Slovenije, njenih pokrajinskih sestavin in regionalnih enot, geografske primerjalne študije, razvijanje geografske terminologije vključno z zemljepisnimi imeni, prav tako pa razvijanje geografskih metod in tehnik ter geografskega informacijskega sistema in z njim povezane tematske kartografije. Geografija je pomembna za mnoge prostorske in druge znanstvene vede, saj s svojim védenjem o pokrajinah ter njihovih značilnostih in zakonitostih daje temeljna znanja za raziskovanja na nekaterih vsebinskih področjih ter za strokovne oziroma politične, predvsem razvojne odločitve. Pomembna je tudi za izobraževanje, saj je zanimiv predmet v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi za splošno izobrazbeno raven državljanov, saj je z njeno pomočjo lažje razumejo regionalne, politične, ekonomske, socialne, verske, kulturne in druge probleme v Sloveniji in Svetu. V slovenski geografiji prevladuje kompleksnost, katere najidealnejša implementacija naj bi bila prav (regionalna) geografija Slovenije. V svetu, predvsem v angleški, nemški in francoski geografski literaturi, se v zadnjih letih povečuje zanimanje za "United Geography". Številne razprave so povezane s pojmom "new regional geography" in/ali "ecole de la regulation". Sodobna geografija preučuje naravne in družbene pokrajinske strukture, procese in načine obnašanja družbenih skupin v pokrajini. Poleg kompleksnosti in medsebojne povezanosti geografskih pojavov in procesov upošteva tudi pokrajinske učinke fizičnega okolja, gospodarski napredek, tehnološke inovacije, ekonomske integracije, globalizacijo in kulturno identiteto. Raziskovalni program je temeljnega in nacionalnega pomena, saj je edina znanstvena disciplina, ki na kompleksen, geografski način preučuje Slovenijo in njene regionalne enote ter povezanost pokrajinskih sestavin, ki sestavljajo slovenske pokrajine (kamnine, površje, vode, podnebje, prsti, rastje, živalstvo, prebivalstvo, naselja, gospodarstvo itd.). Prav različnost slovenskih pokrajin je ena največjih bogastev naše države. Raziskovalni program Geografija Slovenije je multidisciplinaren, saj v novo sintetično zasnovano znanstveno celoto povezuje izsledke sorodnih ved, pomemben pa je tudi za izobraževanje, saj olajša razumevanje regionalnih, političnih, ekonomskih, kulturnih in druge zakonitostidoma in po svetu. Izhodišče raziskovalnega programa je predvsem sistematično, na podlagi standardiziranih evalvacijskih postopkov ovrednotenje in oblikovanje sonaravnega gospodarjenja s prostorom z enakovrednim upoštevanjem naravnih in družbenih sestavin pokrajine. Eden od ciljev je priprava teoretskih in praktičnih modelov skladnega regionalnega razvoja ter smotrne rabe površin, ki bo temeljila na sodobnih spoznanjih o omejenosti naravnih virov ter človeških in gospodarskih potencialov. Program bo na teoretični in modelni ravni pokazal na nasprotujoče si razvojne koncepte globalizacije in regionalizacije, ki so povezani z uravnoteženo konkurenčnostjo, ekonomsko in socialno povezanostjo ter varovanjem naravnih virov. Program se ukvarja s preučevanjem naravnih in družebnih sestavin Slovenije in njenih pokrajin, vendar s posebnim poudarkom na njihovi povezanosti in pomembnosti za oblikovanje in razvoj slovenskih pokrajin. Zato so v ospredju tudi raziskave tistih geografskih pojavov, pri katerih so povezani naravni in družebni dejavniki, na primer pri naravnih nesrečah, rabi tal, okoljski problematiki, kulturnih pokrajinah, sonaravnem razvoju, in raziskave sodobnih družbenih problemov, na primer pri kmetijstvu, prebivalstvu, socialni blaginji, urbanizaciji, nacionalni identiteti.
Pomen za razvoj znanosti
Geografsko preučevanje Slovenije s sodobnimi metodami je zanimivo v evropskem in svetovnem merilu, saj je Slovenija zaradi raznolikosti pravi geografski laboratorij. Program je prinesel novo znanje na področju poznavanja geografskih značilnosti Slovenije in pripomogel k promociji uporabe sodobnih raziskovalnih metod v geografiji. S krepitvijo in spodbujanjem sodelovanje med humano in fizično geografijo je prispeval k uveljavitvi sodobnih geografskih pristopov. S programom smo prinesli nova znanja s tem, da smo: - dopolnili znanje o pokrajinah v Sloveniji kot enega njenih največjih naravnih virov, - identificirali ključne naravne prvine, ki oblikujejo pokrajine v Sloveniji, - poglobili razumevanje procesov v zapletenem sistemu pokrajin in njihovo kvantifikacijo, - opredelili ključne družbeno-gospodarske procese, ki so pomembne za razumevanje delovanja pokrajine v Sloveniji, s poudarkom na regionalnem planiranju, - opredelili, kje je v Sloveniji je mogoče pričakovati največjo pogostost naravnih nesreč, - opredelili, katere rabe zemljišč so primerne za določene dele Slovenije glede na ostale pokrajinske prvine, - opredelili pomen zavarovanih območij z manj spremenjeno naravno pokrajino za znanstveno-raziskovalno delo, - nadgradili vedenje o zakonitostih součinkovanja med naravnimi prvinami pokrajine, - zbirali, vrednotili in preverjali kakovost reliefnih, litoloških, klimatskih, vodnih, pedoloških in vegetacijskih podatkov v Sloveniji, - rezultate programa, na primer tematske zemljevide, pripravili v obliki, da so uporaben znanstveni vir za nadaljnje raziskave na tem področju in temelj za raziskave na drugih področjih. Pripomogli smo k razvoju metodologije v geografiji, tako da smo razvijali in spodbujali uporabo kvantitativnih metod (geografski informacijski sistemi, statistične metode, strojno učenje) in vrednotenja, saj smo: - izpopolnili, razširili in dopolnili metodologije preučevanja poglavitnih vsebinskih sklopov, - skrbeli za znanstveno razpravo o temeljnih geografskih temah in geografski metodologiji, terminologiji in konkretnih rezultatih s področja dela programa, - uvedli v geografijo nove metodološke rešitve in modele, - inovativno uporabili geografske informacijske sisteme, kar zagotavlja vizualizacijo in javno dostopnost rezultatov, - krepili pomen terenskega dela kot ključnega člena pri preverjanju rezultatov kvantitativnih analiz in - prispevali k boljšemu prikazu geografskih značilnosti Slovenije v tujini. Rezultati programa so pomembni za geografijo in sorodne znanosti na temeljnih in aplikativnih področjih ter za turizem, regionalno planiranje, ohranjanje podeželja, kmetijstvo in poselitve, načrtovanje smotrne rabe tal, pokrajinsko ekologijo, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, pa tudi za reševanje regionalnih konfliktov in druge politične odločitve. Na ta način program Geografija Slovenije spodbuja humanost in prispeva k večji strpnosti med ljudmi v Sloveniji in svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
Geografija je ključna razvojna panoga zaradi celostnega razumevanja prostorskih, regionalnih, političnih, zgodovinskih, gospodarskih, kulturnih in drugih pokrajinskih zakonitosti. Izsledki programa bodo pomembni za vede, ki se ukvarjajo s prostorom ter za strokovne, razvojne in sorodne ustanove, ki skrbijo za razvoj države. Dosedanji razvoj Republike Slovenije v luči vsesplošne krize kaže na nujnost novih oblik prostorske organizacije pokrajine. Temeljne znanstvene raziskave so opozorile na pomen (1) upoštevanja še pred nekaj leti neslutenega razvoja digitalnega sveta, ki omogoča drugačno dojemanje prostora in spodbuja nove dejavnosti, (2) upravljanja s prostorom oziroma smotrnega načrtovanja rabe zemljišč, predvsem z vidika regionalnega planiranja, prometnega obremenjevanja prostora in zavarovanih območij in (3) upravljanja s pokrajinami z vidika naraščajočega števila in magnitude »stikov« med naravnimi in družbenimi procesi na področju naravnih nesreč. Program je prispeval k trajnostnemu gospodarstvu in je spodbuda povečanju konkurenčnosti gospodarstva ter razvoju novih proizvodnih in storitvenih dejavnosti, saj je možno gradnjo infrastrukture in družbenih sistemov s pomočjo različnih modelov usmerjati in na varen način vključevati v prostor. Izsledki programa so uporabni še: - pri razvoju in promociji (novih) turističnih destinacij (sodelovali smo pri pripravi gradiva za UNESCO mesto Idrija), - pri evidentiranju območij s posebnimi naravnimi ali družbenimi razmerami, ki zahtevajo bolj podrobno prostorsko načrtovanje ali druge posebne ukrepe ter pri oblikovanju državnih ukrepov za smotrnejše gospodarjenje s pokrajinami in na zavarovanih območjih, - pri usklajevanju gospodarskega razvoja glede na okoljske omejitve in posege človeka v prostor (poselitev, gospodarstvo, promet), - pri boljšem upravljanju s pokrajinami na vseh ravneh z oblikovanjem državnih in občinskih ukrepov za načrtovanje nadaljnjega razvoja, - pri pripravi geografskih in drugih učbenikov na vseh stopnjah izobraževanja, - pri prenosu novih raziskovalnih metod in tipologij v študijski program na področju geografije in sorodnih ved, - pri spreminjanju vrednostnega dojemanja ljudi o pomenu pokrajin v Sloveniji kot bogastvu države oziroma pomembnega naravnega vira in - pri varovanju slovenske naravne in kulturne dediščine. Izsledki programa so lahko koristno uporabljeni v drugih znanstvenih panogah pri njihovem raziskovanju, v državnih oziroma javnih in zasebnih ustanovah ter v organih upravljanja na državni in krajevni ravni kot napotilo za njihovo smotrno delovanje pri najrazličnejših posegih v prostor, različne organizacije pa bodo izsledke lahko uporabile pri promociji Slovenije v smislu države z veliko naravno pokrajinsko raznolikostjo.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Geografija Slovenije    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno