Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geografija Slovenije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
geografija, fizična geografija, humana geografija, regionalna geografija, varstvo okolja, geografska terminologija, geografski informacijski sistemi, tematska kartografija, naravna in kulturna dediščina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (34)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24301  dr. David Bole  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  305 
2.  27510  dr. Mateja Breg Valjavec  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  193 
3.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  425 
4.  54767  Špela Čonč  Geografija  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  60 
5.  17544  Meta Ferjan    Tehnični sodelavec  2015 - 2021  17 
6.  33273  dr. Mateja Ferk  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  194 
7.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  612 
8.  35035  dr. Matjaž Geršič  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  250 
9.  35706  dr. Maruša Goluža  Humanistika  Mladi raziskovalec  2015 - 2021  64 
10.  13179  dr. Mauro Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2017 - 2021  365 
11.  07553  dr. Drago Kladnik  Geografija  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2021  1.164 
12.  21464  dr. Blaž Komac  Geografija  Vodja  2015 - 2021  640 
13.  32206  dr. Jani Kozina  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  238 
14.  36394  dr. Peter Kumer  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2019  177 
15.  35034  dr. Lucija Lapuh  Geografija  Mladi raziskovalec  2015  97 
16.  50215  dr. Matej Lipar  Geografija  Raziskovalec začetnik  2017 - 2020  164 
17.  52012  dr. Erik Logar  Geografija  Mladi raziskovalec  2018 - 2021  78 
18.  23513  dr. Janez Nared  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  335 
19.  35070  Jaka Ortar  Geografija  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  102 
20.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  1.047 
21.  25646  dr. Primož Pipan  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2016  331 
22.  29392  dr. Katarina Polajnar Horvat  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  151 
23.  28438  dr. Nika Razpotnik Visković  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  143 
24.  30164  dr. Petra Rus  Geografija  Tehnični sodelavec  2015 - 2021  26 
25.  55882  Marko Senčar Mrdaković  Geografija  Mladi raziskovalec  2021  33 
26.  16050  dr. Aleš Smrekar  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  399 
27.  26379  dr. Mateja Šmid Hribar  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  282 
28.  32703  dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2020  87 
29.  38267  dr. Jure Tičar  Geografija  Mladi raziskovalec  2015 - 2021  225 
30.  34591  dr. Jernej Tiran  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  221 
31.  08101  dr. Maja Topole  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2016  513 
32.  37557  Anja Trobec  Geografija  Mladi raziskovalec  2015 - 2021  27 
33.  17073  dr. Mimi Urbanc  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  449 
34.  22245  dr. Matija Zorn  Geografija  Raziskovalec  2015 - 2021  1.239 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.104 
Povzetek
Geografija Slovenije je dolgoročni nacionalni raziskovalni program, ki ga Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU izvaja od svoje ustanovitve leta 1946. Sestavljajo ga temeljne in uporabne geografske raziskave Slovenije ter njenih pokrajin in regij, primerjalne študije med Slovenijo in drugimi državami, pripravljanje temeljnih geografskih del o Sloveniji kot državi in delu sveta ter razvijanje znanstvene terminologije, sodobnih raziskovalnih konceptov, tehnik in metod, geografskih informacijskih sistemov in digitalne tematske kartografije.  Program je razdeljen na sedem vsebinskih sklopov (4 glavne in 3 presečni sklopi): - fizična geografija in naravne nesreče, - humana geografija in regionalno planiranje, - regionalna geografija in raba zemljišč, - varstvo okolja in zavarovana območja, - geografska terminologija in zemljepisna imena, - raziskovanje naravne in kulturne dediščine (v prihodnjem obdobju) - geografski informacijski sistemi in tematska kartografija. V okviru programa inštitut: - izdaja mednarodno znanstveno revijo Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik (leta 2011 je imela najvišji faktor vpliva med vsemi slovenskimi revijami; http://ags.zrc-sazu.si) ter znanstveni knjižni zbirki Geografija Slovenije (26) in Georitem (22); v sodih letih izdaja knjižno zbirko GIS v Sloveniji, v lihih letih knjižno zbirko Regionalni razvoj, vsako tretje leto pa knjižno zbirko Naravne nesreče; - organizira 3 tradicionalne znanstvene simpozije in druga znanstvena srečanja; - usposablja mlade raziskovalce; - izmenjuje tuje in domače znanstvenike. V novem obdobju bo program pospeševal znanstveno odličnost, mobilnost in pretok znanja ter interdisciplinarno povezovanje prek mednarodnega in bilateralnega sodelovanja ter povezovanja, bogatil programske vsebine z vsebinami evropskih projektov in obratno, ter povečal objavljanje v tujini. Doslej je naš program slovel po transferju znanja pri reševanju družbenih izzivov (ocenjevanje bonitete kmetijskih zemljišč, izdelovanje zemljevidov ogroženosti zaradi naravnih nesreč, izdelovanje inovativnih razvojnih strategij občin, sodelovanje v arbitražnem postopku za določitev državne meje). Naše znanje se je implementiralo tudi v strateških dokumentih, kot je Strategija razvoja Slovenije 2014-2020. Slika 1: Vizualna predstavitev vsebine programa Geografija Slovenije (gl. prilogo).
Pomen za razvoj znanosti
Geografsko preučevanje Slovenije s sodobnimi metodami je zaradi njene izjemne pokrajinske pestrosti zanimivo v evropskem in svetovnem merilu. Program bo prinesel novo znanje na področju poznavanja geografskih značilnosti Slovenije in pripomogel k promociji uporabe sodobnih raziskovalnih metod v geografiji ter krepi in spodbujal sodelovanje med humano in fizično geografijo ter tako prispeval k uveljavitvi sodobnih geografskih pristopov. S programom bomo prinesli nova znanja s tem, ko bomo: - dopolnili znanje o pokrajinah v Sloveniji kot enega njenih največjih naravnih virov, - identificirali ključne naravne prvine, ki oblikujejo pokrajine v Sloveniji, - poglobili razumevanje procesov v zapletenem sistemu pokrajin in njihovo kvantifikacijo, - opredelili ključne družbeno-gospodarske prvine, ki so pomembne za razumevanje delovanja pokrajine v Sloveniji, s poudarkom na regionalnem planiranju, - opredelili, kje je v Sloveniji je mogoče pričakovati največjo pogostost naravnih nesreč, - opredelili, katere rabe zemljišč so primerne za določene dele Slovenije glede na ostale pokrajinske prvine, - opredelili pomen zavarovanih območij z manj spremenjeno naravno pokrajino za znanstveno-raziskovalno delo, - nadgradili vedenje o zakonitostih součinkovanja med naravnimi prvinami pokrajine, - zbirali, vrednotili in preverjali kakovost reliefnih, litoloških, klimatskih, vodnih, pedoloških in vegetacijskih podatkov v Sloveniji, - rezultate programa, na primer tematske zemljevide, pripravili v obliki, da bodo uporaben znanstveni vir za nadaljnje raziskave na tem področju. Pripomogli bomo k razvoju metodologije v geografiji, tako da bomo razvijali in spodbujali uporabo kvantitativnih metod (geografski informacijski sistemi, statistične metode, strojno učenje) in vrednotenja, saj bomo: - izpopolnili, razširili in dopolnili metodologije preučevanja poglavitnih vsebinskih sklopov, - skrbeli za znanstveno razpravo o temeljnih geografskih temah in geografski metodologiji, terminologiji in konkretnih rezultatih s področja dela programa, - uvedli v geografijo nove metodološke rešitve in modele, - inovativno uporabili geografske informacijske sisteme, kar zagotavlja vizualizacijo in javno dostopnost rezultatov, - krepili pomen terenskega dela kot ključnega člena pri preverjanju rezultatov kvantitativnih analiz in - prispevali k boljšemu prikazu geografskih značilnosti Slovenije v tujini. Rezultati programa bodo pomembni za geografijo in sorodne znanosti na temeljnih in aplikativnih področjih ter za turizem, regionalno planiranje, ohranjanje podeželja, kmetijstvo in poselitve, načrtovanje smotrne rabe tal, pokrajinsko ekologijo, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, pa tudi reševanje regionalnih konfliktov in druge politične odločitve. Na ta način program Geografija Slovenije spodbuja humanost in prispeva k večji strpnosti med ljudmi v Sloveniji in svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
Geografija je ključna razvojna panoga zaradi celostnega razumevanja prostorskih, regionalnih, političnih, zgodovinskih, gospodarskih, kulturnih in drugih pokrajinskih zakonitosti. Izsledki programa bodo pomembni za vede, ki se ukvarjajo s prostorom ter za strokovne, razvojne in sorodne ustanove, ki skrbijo za razvoj države. Dosedanji razvoj Republike Slovenije v luči vsesplošne krize kaže, da bodo v bližnji prihodnosti nujne nove oblike prostorske organizacije pokrajine. Predlagane temeljne znanstvene raziskave bodo opozorile na pomen (1) upoštevanja še pred nekaj leti neslutenega razvoja digitalnega sveta, ki omogoča drugačno dojemanje prostora in spodbuja nove dejavnosti, (2) upravljanja s prostorom oziroma smotrnega načrtovanja rabe zemljišč, predvsem z vidika regionalnega planiranja, prometnega obremenjevanja prostora in zavarovanih območij in (3) upravljanja s pokrajinami z vidika naraščajočega števila in magnitude »stikov« med naravnimi in družbenimi procesi na področju naravnih nesreč. Program bo prispeval k trajnostnemu gospodarstvu in bo spodbuda povečanju konkurenčnosti gospodarstva ter razvoju novih proizvodnih in storitvenih dejavnosti, saj bo možno gradnjo infrastrukture in družbenih sistemov s pomočjo različnih modelov usmerjati in na varen način vključevati v prostor. Izsledki programa bodo uporabni še: - pri razvoju in promociji novih turističnih destinacij, - pri evidentiranju območij s posebnimi naravnimi ali družbenimi razmerami, ki zahtevajo bolj podrobno prostorsko načrtovanje ali druge posebne ukrepe ter pri oblikovanju državnih ukrepov za smotrnejše gospodarjenje s pokrajinami in na zavarovanih območjih, - pri usklajevanju gospodarskega razvoja glede na okoljske omejitve in posege človeka v prostor (poselitev, gospodarstvo, promet), - pri boljšem upravljanju s pokrajinami na vseh ravneh z oblikovanjem državnih in občinskih ukrepov za načrtovanje nadaljnjega razvoja, - pri pripravi geografskih in drugih učbenikov na vseh stopnjah izobraževanja, - pri prenosu novih raziskovalnih metod in tipologij v študijski program na področju geografije in sorodnih ved, - pri spreminjanju vrednostnega dojemanja ljudi o pomenu pokrajin v Sloveniji kot bogastvu države oziroma pomembnega naravnega vira in  - pri varovanju slovenske naravne in kulturne dediščine. Izsledke programa bodo lahko koristno uporabile druge znanstvene panoge pri svojem raziskovanju, državne oziroma javne in privatne ustanove ter organi upravljanja na državni in krajevni ravni kot napotilo za njihovo smotrno delovanje pri najrazličnejših posegih v prostor, različne organizacije pri promociji Slovenije v smislu države z veliko naravno pokrajinsko raznolikostjo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno