Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10890  dr. Emil Erjavec  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2014 - 2017  1.190 
2.  16329  dr. Luka Juvančič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  432 
3.  30768  dr. Tina Kocjančič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2015 - 2017  35 
4.  24297  dr. Maja Kožar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2016 - 2017  199 
5.  29181  dr. Vesna Miličić  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2014 - 2017  62 
6.  11171  dr. Martin Pavlovič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  426 
7.  22514  dr. Karmen Pažek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  608 
8.  19348  dr. Črtomir Rozman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  634 
9.  50530  dr. Tanja Šumrada  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2017  169 
10.  10584  dr. Andrej Udovč  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  568 
11.  05661  dr. Tinca Volk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  537 
12.  29649  dr. Jaka Žgajnar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  236 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.185 
2.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.279 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  67.219 
4.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.966 
Povzetek
Cilj raziskovanja je poglobiti vedenje o ekonomskih procesih in učinkih spremenjenih razmerah na področju kmetijstva, živilstva, razvoja podeželja in upravljanja z naravnimi viri. Z izsledki kvantitatvnih in kvalitativnih raziskav želimo podpreti odločanje javnih in zasebnih inštitucij v smeri njihove večje konkurenčnosti, učinkovitosti in okoljske vzdržnosti. S tem želimo prispevati k doseganju strateških ciljev (pametna, trajnostna in vključujoča rast). Pridobivali bomo nova znanja, uporabljali in razvijali sodobne metode agrarne in okoljske ekonomike po naslednjih sklopih aktivnosti.   A. Matematično modeliranje in podpore upravljanju. Na ravni posameznih, ali skupin kmetijskih gospodarstev bomo z uporabo različnih metod operacijskih raziskav (večkriterijska odločitvena analiza, opcijsko modeliranje, Markovske verige, strojno učenje in simulacijski modeli) reševali optimizacijske probleme, vprašanja volatilnosti in stohastičnosti pri managementu in poslovnih financah v agroživilstvu.   B. Podpore odločanju v kmetijskih politikah. Presojali bomo učinke različnih ukrepov kmetijskih politik na ravni EU 27, držav iz soseščine EU (posebej Zahodni Balkan) in posebej Slovenijo na ekonomske in deloma tudi okoljske indikatorje. Analize bomo izvajali s pomočjo nadgrajenih modelov delnega in splošnega ravnovesja (AGMEMOD in CAPR-RD) in z uporabo modela za sistematizacijo in kvantifikacijo proračunskih transferjev kmetijske politike APM. Posebno pozornost bomo namenili vhodnim podatkom za modelna orodja in politično-ekonomski analizi strukture in procesov odločanja v kmetijski politiki. Politiko razvoja podeželja bomo presojali s pomočjo agentnega modeliranja in prostorske ekonometrije.   C. Analiza agro-živilske verige in potrošnega vedenja po hrani. Zanimal nas bo razvoj novih proizvodov in percepcija potrošnikov o hrani. Med drugim bomo testirali nove pristope pri analizah potrošnega vedenja po hrani, ki bodo kombinirali senzorične teste in zaznave potrošnikov. Študirali bomo vpliv objektivnega znanja o posameznem živilu, senzoričnih kompetenc ter subjektivnosti pri ocenjevanju živil ter poskušali nadgrajevati znanstveno metodiko na tem področju.   D. Ekonomska vprašanja upravljanja z naravnimi viri. Z različnih zornih kotov se bomo lotevali vrednotenja ekosistemskih storitev in neblagovnih dobrin v kmetijstvu in gozdarstvu. Ugotavljali bomo preference in poskušali z alternativno emergijsko metodologijo vrednotiti tehnologije kmetijstva. Z metodo konkurenčne ponudbe bomo iskali učinkovitejše načine za ohranjenja biotske razvnovrstnosti pri animalnih genetskih virih.   Skupina bo zastavljene naloge reševala z nadgradnjo obstoječih in razvojem novih metodoloških orodij, intenziviranjem mednarodnega sodelovanja in prenosom in prilagoditvijo sodobnih kvantitativnih orodij v nova okolja in za razrešitev novih razvojnih vprašanj. Pri tem želi utrditi in razvijati svojo izrazito družbeno ekonomsko relevanco kot nacionalna referenčna skupina za področje ekonomike kmetijstva in naravnih virov. Ob publiciranju rezultatov v vrhunski znanstveni periodiki, bo skupina širila svojo mednarodno prepoznavnost in s tem tudi krog potencialnih naročnikov (mednarodni naročniki, evropske institucije). Pri raziskovanju in presoji učinkov javnih politik na evropski ravni in tudi za evropske ustanove. Posebno skrb bo namenjala vzgoji in delu z doktoranti in z njihovo pomočjo odpirati nova obzorja znanj pri upravljanju z naravnimi viri in proizvodnji in potrošnji hrane.
Pomen za razvoj znanosti
Svetovna prehranska kriza in globalna ekonomska kriza sta ponovno izpostavila vlogo znanosti v kmetijstvu. Podnebne spremembe in prehranska varnost sta strateški vprašanji človeštva, katerih reševanje ni mogoče brez temeljitega prispevka raziskovalnega dela tudi na področju proučevanja socio-ekonomskih razsežnosti upravljanja z naravnimi viri. To je področje s katerim, se kot vedi ukvarjata agrarna ekonomika in ekonomika naravnih virov, področji raziskovanj predlaganega raziskovalnega programa. Prispevata predvsem k poznavanju procesov, učinkov in iskanju ekonomsko in okoljsko vzdržnih rešitev v kmetijstvu, živilstvu, razvoju podeželja in okoljskih vprašanjih. Tovrstno proučevanje je predmet številnih mednarodnih raziskav in ostaja tudi na prednostni listi raziskovalne politike EU. Skupina vidi svoje poslanstvo tudi v vključevanju v mednarodne projekte in mreže, ki zagotavljajo vključitev Slovenije v mednarodni prostor na teh vprašanjih, obenem pa omogočajo transfer vrhunskih znanj v slovenski prostor in prispevek slovenskih raziskovalcev k oblikovanju pan-evropskih rešitev. S programom želimo zapolniti vrzeli v znanju na različnih vprašanjih in pristopih. Omenimo nekatere in primere tem, ki jih bomo razvijali v raziskovalnem programu: 1. Nadgradnja in razvoj novih metodoloških orodij: kombinacija metod matematičnega modeliranja na področju upravljanja  kmetijskih gospodarstev; kombiniranje modelov delnega in splošnega ravnovesja za presojo učinkov javnih politik v kmetijstvu; model za sistematizacijo in kvantifikacijo proračunskih transferjev v kmetijstvu; kombiniranje metode diskretne izbire in faktorske analize pri analizi nakupnega potrošnega vedenja.   2. Prenos in adaptacija sodobnih orodij na novih razvojnih vprašanjih: agentno modeliranje in uporaba GIS na vprašanjih povezovanja proizvajalcev, predelovalcev in potrošnikov ter organiziranju proizvajalcev; vrednotenje ukrepov politike razvoja podeželja s pomočjo prostorske ekonometrije; emergijsko vrednotenje tehnologij v kmetijstvu; modeli delnega ravnovesja za proučevanje spremenjenih ekonomskih razmer v državah Zahodnega Balkana in držav CIS; razvoj živilskih izdelkov z uporabo senzoričnega testiranja. 3. Nova spoznanja: strukturna ontološka analiza Skupne kmetijske politike; možnosti vrednotenja živalskih genskih z metodo konkurenčne ponudbe; .    4. Prenos metod in njihov razvoj v slovenskem okolju: strojno učenje na primerih upravljanja v kmetijstvu; modeli za upravljanje tveganja v kmetijstvu s pomočjo Monte Carlo metode; opcijsko modeliranje za ocenjevanje ekonomske in finančne upravičenosti investicijskih projektov, ocena preferenc do izbranih ekosistemskih storitev gozdnih virov.
Pomen za razvoj Slovenije
Programska skupina vidi svoje poslanstvo v raziskovalni podpori pri odločanju o javnih, družbenih vprašanjih in gospodarskih vprašanjih povezanih z upravljanjem kmetijstva, živilstva, naravnih virov in razvoja podeželja. Z uporabo sodobnih kvantitativnih pristopov agrarne ekonomike bo presojala učinke spremenjenih ekonomskih in institucionalnih razmer na ravni gospodarskih subjektov (kmetijskih gospodarstev in živilskih podjetij), posameznih dejavnosti in panog agroživilstva na nacionalni in multi-nacionalni ravni ter lokalnih skupnosti  in podeželjskih območij. Presoja učinkov bo zajela socio-ekonomske in okoljske indikatorje. Pri proučevanju procesov, učinkov, modelov in možnosti javnih politik se bo tudi v prihodnje oblikovalo znanje, ki je neposredno ali posredno družbeno zanimivo in koristno. Omenimo samo nekatera ključna vprašanja, kjer bo raziskovalno delo skupine lahko prispevalo k družbeno-ekonomskem razvoju Slovenije. Prvo tako vprašanje je predvsem analiziranje učinkov trenutne in prihodnjih scenarijev kmetijske politike in politike razvoja podeželja. Drugo je vprašanje javnih financ povezanih s kmetijstvom na EU in nacionalni ravni in tretje je vprašanje obdavčitve kmetijstva. Z znanjem, pridobljenim s pomočjo stalnega monitoringa stanja in presoj učinkov za specifična vprašanja, bo podprto odločanje državnih in gospodarskih subjektov in prilagajanje na nove razmere. Tudi v prihodnje tako pričakujemo, da bodo člani skupine svoje delo in izsledke imeli možnost predstaviti državnim organom (različna resorna ministrstva Vlade RS, predvsem ministrstva za kmetijstvo in okolje, Državnega zbora) in nevladnih organizacij (npr. Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zadružna zveza Slovenije). Olajšana bo tudi priprava strateških dokumentov na nacionalni ravni (program razvoja podeželja, izbira sheme neposrednih plačil). Pričakujemo lahko, da bodo nekateri člani skupine tudi v prihodnje pripravljali študije in analize za OECD, Evropsko komisijo in Evropski parlament in s tem podprli odločanje tudi na evropski ravni in ob tem prinesli tudi izkušnje in primere iz Slovenije. Z raziskovalnimi delom bo skupina tudi naprej podpirala tudi evropski integracijski proces držav Zahodnega Balkana. Izvedene bodo nekatere analize kmetijskih politik in učinkov pristopa za države kandidatke, ki bodo lahko služile v podporo odločanju v državah kandidatkah in državah članicah EU ter evropskih organih. Člani skupine sodelujejo tudi pri delu v različnih mednarodnih raziskovalnih in strokovnih skupinah, kjer bodo lahko k temu delu tudi tvorno prispevali in v teh organih predstavljali Slovenijo (EAAE, hmeljarska združenja). Skupina raziskuje in opravlja analize pomembne za gospodarske subjekte. V zaostrenih in nepredvidljivih razmerah poslovnega okolja je uporaba kvalitetne in pravočasne informacijske podpore pri sprejemanju odločitev izjemnega pomena. Znanstvene metode, katerih uporabo proučujemo v tem programu, zasledujejo ta cilj in lahko pripomorejo k izboljšanju sprejemanja poslovnih odločitev v kmetijstvu in živilstvu in s tem tudi k uresničevanju agrarno političnih ciljev na državni ravni. V prihodnjem programskem obdobju bodo z razširitvijo skupine v raziskovalni program vključene vse raziskovalne skupine, ki primarno delujejo na področju agrarne ekonomike v Sloveniji. Oblikovanje nacionalne referenčne raziskovalne skupine bo omogočilo sinergijo pri raziskovalnem delu in tudi pri razvojnem delu za javne ustanove in gospodarstvo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno