Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prostorsko načrtovanje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21873  dr. Igor Bizjak  Urbanizem  Raziskovalec  2016 - 2017  186 
2.  19273  Boštjan Cotič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  167 
3.  06255  mag. Barbara Černič Mali  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  318 
4.  24037  dr. Damjana Gantar  Urbanizem  Raziskovalec  2014 - 2017  124 
5.  20692  dr. Barbara Goličnik Marušić  Urbanizem  Vodja  2014 - 2017  239 
6.  09803  mag. Andrej Gulič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  491 
7.  23488  dr. Boštjan Kerbler  Urbanizem  Raziskovalec  2014 - 2017  375 
8.  29241  Barbara Mušič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  117 
9.  39177  Luka Nerad  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2016 
10.  22631  dr. Matej Nikšič  Urbanizem  Raziskovalec  2017  292 
11.  15509  dr. Aljaž Plevnik  Urbanizem  Raziskovalec  2014 - 2017  200 
12.  11296  Sergeja Praper Gulič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  221 
13.  10488  dr. Richard Sendi  Urbanizem  Raziskovalec  2014 - 2017  348 
14.  10532  mag. Ina Šuklje Erjavec  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  245 
15.  22574  dr. Nataša Viršek Ravbar  Geografija  Raziskovalec  2014 - 2017  485 
16.  20404  dr. Vlasta Vodeb  Urbanizem  Raziskovalec  2014 - 2017  110 
17.  06186  Franc Zakrajšek  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2014 - 2016  392 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.755 
Povzetek
Raziskovalni program Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarni program, v katerem so zastopane različne znanstvene discipline, ki se ukvarjajo s prostorsko problematiko, od krajinske arhitekture, arhitekture in urbanizma, do sociologije, geografije, ekonomije in matematike. Izvaja temeljne in aplikativne raziskave na različnih ravneh prostorskega razvoja in načrtovanja od regionalnega prostorskega razvoja in načrtovanja, urbanističnega načrtovanja do krajinskega načrtovanja in oblikovanja. Precejšen poudarek je na izboljšavi in razvoju metodologij relevantnih za interdisciplinarne pristope in pristope od spodaj-navzgor, saj so le-ti ključni za uspešno implementacijo raziskovalnih znanstvenih dognanj v prostorsko prakso tako pri načrtovanju novega kot pri prenovah naselij in ohranjanju drugih vrednih sestavin prostora. Stremi k razvoju orodij za skladen in celovit razvoj prostora z upoštevanjem strukturnih, morfoloških, ekoloških, kulturnih, psiholoških in družbeno-ekonomskih značilnosti.   Program je vpet v širše družbene tokove na mednarodnem in nacionalnem nivoju. Usmeritve programa so v skladu z mednarodnimi usmeritvami in cilji na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja in v skladu s cilji in prioritetami Slovenije. V novem pet letnem obdobju bo programska skupina nadgrajevala že uveljavljene pristope in modele trajnostnega razvoja prostora, metode za vrednotenje prostora, upravljanje s prostorom in za vrednotenje okolja in vplivov podnebnih sprememb na razvoj prostora. Prav tako bo nadaljevala z razvojem in promocijo mobilnostnih sistemov, raziskovanjem kakovosti bivanja in vloge zelenih površin pri načrtovanju mest in krajine ter razvoju politik in prostorskih praks za ranljive skupine (npr. starejše, otroke, osebe z oviranostmi), za zagotavljanje dostopnosti in oblikovanje prostora, ki je primerno za vse skupine uporabnikov. Razvoj bo še posebej usmerjen v uporabo sodobnih IT v načrtovanju in v nadaljnji razvoj e-GIS orodij in podpornih metod za ugotavljanje in vrednotenje družbene sprejemljivosti posegov v prostor ter na preveritev potencialov metod scenarijev in simulacij za spremljanje in vrednotenje neposrednih in posrednih sprememb v prostoru, predvsem kot posledic spreminjanja ali opuščanja rab (npr. prostorsko in socialno prestrukturiranje industrijskih območij, spreminjanje kulturne krajine, odnos med mestom in podeželjem) in tudi kot posledic podnebnih sprememb.   Rezultati dela programske skupine so uporabni za snovanje, utemeljevanje in vrednotenje različnih prostorskih, okoljskih, infrastrukturnih in družbeno-ekonomskih politik, za strateško načrtovanje mest, zelenih sistemov ter sistemov mobilnosti in za praktične usmeritve urejanja za vse-vključujočega prostora.
Pomen za razvoj znanosti
Največji pomen za razvoj znanosti s področja prostorskih strok ima uveljavljanje in razvijanje znanstvenih metod in orodij. Pomemben doprinos programske skupine Prostorsko načrtovanje je v interdisciplinarnem pristopu in povezovanju znanstvenih ved in njihovih metod v inovativne pristope, ki so uporabni v praksah kot so načrtovanje, urejanje in upravljanje prostora. Pri tem se še posebej s pristopi od spodaj-navzgor povečuje uporabna vrednost temeljnih znanstvenih disciplin in s tem se oplemenitijo tudi temeljna znanstvena področja kot so psihologija (uporaba vedenjskih in zaznavnih zemljevidov), sociologija in ekonomija ter nenazadnje fizika in kemija (področje varstva okolja in podnebnih sprememb).   Člani programske skupine sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in univerzami na projektih v programih EU in drugih projektih mednarodnega sodelovanja. V teh programih in v novih programih, ki jih za naslednje obdobje načrtuje EU, bodo raziskovalci programske skupine kot nosilci ali kot partnerji enakopravno sodelovali pri oblikovanju novih teorij in politik prostorskega razvoja in načrtovanja ter pomagali razvijati nove znanstvene metode. Rezultati mednarodnega raziskovanja prispevajo k boljšemu razumevanju procesov urbanizacije in prostorskega razvoja v Evropi in so izhodišče za uveljavljanje in oblikovanje sodobnih politik prostorskega razvoja, varovanja, urejanja in upravljanja s prostorom na različnih ravneh, od mednarodne do lokalne.
Pomen za razvoj Slovenije
Prostorsko načrtovanje je v svojem bistvu aplikativno. Zato znanstveno raziskovanje na tem področju rezultirata na aplikativni ravni in zato je delo programske skupine usmerjeno predvsem k usmeritvam in podpori za dejansko načrtovanje in upravljanje s prostorom. Pogosto so rezultati temeljih in aplikativnih projektov smernice ali (akcijski) načrt. Navadno je delo vezano na IT okolje, tako da je prenos v prakso mogoč tudi na področju e-vsebin. Kljub temu, da je za trenutno načrtovalsko prakso v Sloveniji zaradi finančne situacije manj možnosti in s tem za znanstveno podporo tej praksi manj priložnosti, programska skupina predvsem skozi mednarodne projekte ohranja stik s prenosom rezultatov raziskav v prakso.   Rezultati raziskovanja so pomembni za: trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Doprinos se kaže z razvojem lastnih metod in prenosom tujega znanja v domačo teorijo in prakso, s pripravo metodologij prostorskega načrtovanja na vseh ravneh od lokalne do nacionalne, s pripravo strateških dokumentov prostorskega razvoja, pri uveljavljanju prostorske zakonodaje, pripravi vzorčnih primerov prostorskih dokumentov, razvoju e-GIS orodij za pregled in analizo stanja prostora za izbrane uporabniške skupine, od gospodarskih subjektov (e-portal poslovne cone http://www.investslovenia.org/) do ranljivih (http://dostopnost.uirs.si/) ali drugih ciljnih uporabniških skupin (http://kolo.uirs.si/). racionalen in učinkovit prostorski razvoj Doprinos je predvsem zaradi neprekinjenega sistematičnega spremljanja razvoja in sprememb v prostoru, razvijanja metod prostorskega načrtovanja v spremenjenih klimatskih in demografskih pogojih, vključevanja IT v procese in postopke načrtovanja ter razvoja simulacijskih modelov razvoja prostora na različnih ravneh in z vidika različnih uporabnikov, spremljanja izvajanja zakonodaje, vrednotenja zakonodaje in priprave javnih predavanj in priročnikov za ozaveščanje strokovne in laične javnosti in za dvig znanja in prostorske kulture različnih deležnikov na področju urejanja prostora. Pomembno področje delovanja je tudi razvijanje strokovne in znanstvene terminologije. V letu 2013 je izšla prva verzija Urbanističnega terminološkega slovarja. Člani programske skupine sodelujejo v visokošolskih programih slovenskih univerz in drugih izobraževalnih programih. tehnološki razvoj Doprinos je predvsem zaradi razvoja e-GIS podpornih sistemov za potrebe načrtovanja, urejanja in upravljanja prostora ter razvoja modeliranja in simulacij scenarijev razvoja prostora. utrjevanje nacionalne identitete, kulturne raznovrstnosti in prostorske prepoznavnosti Prostorsko načrtovanje se neposredno navezuje na področja prostorske identitete, varstva krajine, kulturne in naravne dediščine, ki so pomembna za razvoj domače znanosti zaradi novih celostnih pristopov k ohranjanju prostorskih, naravnih in kulturnih kakovosti Slovenije. Nova znanja in razširjanje raziskovalnih rezultatov med prispevajo k popularizaciji znanosti, k razpoznavnosti Slovenije v evropskem kulturnem prostoru in utrjevanju slovenske kulturne in nacionalne identitete.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno