Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prostorsko planiranje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 
Ključne besede
prostorsko planiranje, regionalni prostorski razvoj,urbanistično načrtovanje in oblikovanje, krajinsko planiranje in oblikovanje, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, stanovanjska oskrba, promet, trajnostni razvoj, prenova, reurbanizacija, metode planiranja in upravljanja s prostorom, prostorska informatika, arhitekturna zgodovina, arhitekturna tipologija, urbanistična zgodovina, urbana morfologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08125  dr. Branka Berce Bratko  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2007  166 
2.  09799  Saša Dalla Valle  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  211 
3.  09801  dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  403 
4.  24037  dr. Damjana Gantar  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2004 - 2008  124 
5.  20692  dr. Barbara Goličnik Marušić  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  239 
6.  16378  dr. Mojca Golobič  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  473 
7.  23665  Nina Goršič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  137 
8.  08444  Aleksander Jakoš  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  295 
9.  23488  dr. Boštjan Kerbler  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  375 
10.  28550  dr. Naja Marot  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  278 
11.  08830  dr. Breda Mihelič  Urbanizem  Vodja  2004 - 2008  280 
12.  22631  dr. Matej Nikšič  Urbanizem  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  292 
13.  07573  dr. Jelka Pirkovič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  284 
14.  15509  dr. Aljaž Plevnik  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  200 
15.  10488  dr. Richard Sendi  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  348 
16.  08856  Mojmir Slaček  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  108 
17.  11695  dr. Mojca Šašek Divjak  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  191 
18.  21511  mag. Biba Tominc  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  140 
19.  22404  dr. Katarina Višnar  Urbanizem  Raziskovalec  2004  39 
20.  20404  dr. Vlasta Vodeb  Urbanizem  Raziskovalec  2004 - 2008  110 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.955 
Povzetek
Programska skupina Prostorsko planiranje je izrazito interdisciplinarna. Sestavljajo jo arhitekti, urbanisti, geografi, krajinarji, umetnostni zgodovinarji, ekonomisti, etnologi sociologi, skratka cela vrsta različnih strok, ki so tako ali drugače povezane s prostorom. Skupaj je vanjo vključenih 18 raziskovalcev. Po šifrantu MZT sodi program v raziskovalno področje Urbanizem, po šifrantu CERIF pa v znanstveno disciplino Town and Country Planning, Physical Planning and Landscape Planning. Raziskovalni program Prostorsko planiranje je osredotočen na proučevanje trajnostnega razvoja na vseh ravneh in prostorsko relevantnih področjih: -prostorsko planiranje in regionalni razvoj, urbanizem in urbanistično oblikovanje, krajinsko načrtovanje in oblikovanje, -varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, arhitekturna in urbanistična zgodovina in -relevantna področja razvoja: stanovanje, promet in prostorska informatika. Na področju prostorskega planiranja je program usmerjen v raziskovanje modelov trajnostnega razvoja, proučevanje konkurenčnih prednosti slovenskih mest in njihove razvojne perspektive znotraj evropskih integracijskih procesov ter v razvijanje ustrezne metodologije, instrumentov in mehanizmov za usmerjanje prostorskega razvoja Slovenije. Na regionalne nivoju je program usmerjen v razvijanje modelov za bolj učinkovito povezovanje regionalnega razvoja in prostorskega načrtovanja na državni in regionalni ravni in v izdelavo metodologije za vrednotenje državnih razvojnih dokumentov. Na področju urbanističnega načrtovanja in oblikovanja so glavne raziskovalne teme trajnostni razvoj mest, ohranjanje in prenova območij kulturne dediščine in karakterističnih mestnih območij ter oblikovanje urbanističnih meril za izvajanje prostorskih politik na lokalni ravni. Cilj raziskovanja je razvijanje novih metod za ugotavljanja razpoznavne strukture mesta in meril za ocenjevanje in promocijo dobrega urbanističnega oblikovanja in ekonomske učinkovitosti projektov, ki so uporabna za plansko kontrolo in usmerjanje projektov urbane prenove in kompleksne reurbanizacije degradiranih območij. Krajinsko načrtovanje uvaja nove pristope k prostorskemu načrtovanju, ki vsebujejo in usklajujejo elemente varstva in razvoja na vseh ravneh urejanja prostora. Raziskovanje na področju krajinskega načrtovanja in oblikovanja je usmerjeno v sistematični razvoj teorije in metod načrtovanja krajinskih sistemov na vseh ravneh, v razvijanje metod načrtovanja s participacijo javnosti, v raziskovanje vrednot prostora in sprememb v kulturni krajini, v proučevanje odvisnosti med kulturno krajino in regionalnim razvojem in proučevanje vpliva zelenih površin na kvaliteto urbanega okolja. Raziskave s področja varstva okolja so usmerjene v razvoj metod za vrednotenje in usmerjanje rabe naravnih virov ter vrednotenje ranljivosti prostora, v upravljanje zavarovanih območij ter preprečevanje konfliktov v prostoru. Raziskave na področju varstva in prenove kulturne dediščine so ključnega pomena za utrjevanje nacionalne identitete in prepoznavnosti Slovenije v svetu. Raziskovanje na tem področju je osredotočeno predvsem na metodološka vprašanja ter na poglabljanje znanja o urbanistični in arhitekturni zgodovini. Stanovanjske raziskave so usmerjene v analize stanovanjskega trga, obravnavajo pa tudi vlogo zasebnega kapitala in državnih intervencij na področju stanovanjske oskrbe. V okviru mednarodnega komparativnega raziskovanja je predvsem aktualna problematika prestrukturiranja in revitalizacije velikih stanovanjskih sosesk. Raziskovanje na področju prometa je usmerjeno v razvoj konceptov in zasnove prometne infrastrukture za celovit trajnostni razvoj Slovenije, oblikovanje strategij razvoja javnega potniškega prometa in integralno prostorsko planiranje v urbanih območjih. V podporo prostorskemu raziskovanju in načrtovanju program namenja posebno pozornost računalništvu in informatiki, zlasti raziskovanju elektronskega p
Pomen za razvoj znanosti
Interdisciplinarni program prostorskega planiranja in urejanja prostora je izredno pomemben za razvoj znanosti v širšem, zlasti evropskem kontekstu. Inštitut že vrsto let sodeluje s tujimi raziskovalnimi institucijami in univerzami na projektih v programih EU (5., 6. in 7. okvirni program, Interreg II C, Interreg 3C, Kultura 2000) in drugih projektih mednarodnega sodelovanja). V teh programih in v novih programih, ki jih je v letošnjem letu razpisala EU (Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje, Kultura 2007-2013, COST) izvaja in tudi v naslednjem petletnem obdobju načrtuje vrsto projektov (LIVING ALL, Civitas, Art Nouveau & Society, Art Nouveau & Innovation, Art nouveau & Nature, Human Cities, FarmPLANet, DEMOCHANGE, HFactor, ClimChAlp, Greenkeys+), v katerih bodo raziskovalci inštituta kot nosilci ali kot partnerji enakopravno sodelovali pri oblikovanju novih teorij in politik prostorskega planiranja in pomagali razvijati nove znanstvene metode. Rezultati mednarodnega raziskovanja prispevajo k boljšemu razumevanju procesov urbanizacije in prostorskega razvoja v Evropi in so izhodišče za oblikovanje politik prostorskega razvoja, varovanja, urejanja in upravljanja s prostorom na različnih ravneh, od mednarodne do lokalne. Uveljavljenost programske skupine na mednarodnem znanstvenem področju potrjuje intenzivno sodelovanje v znanstveno raziskovalnih projektih: z Oxford Brookes University, z Londonsko School of Economics and political Science, z Institut of Advanced Studies, United Nations University v Tokiu, z Univerzo v Trstu, z IOR v Drezdenu, z Institutom za urbanizam i arhitekturu Sarajevo, Institutom za urbanizam i arhitekturu Srbije, Nacionalnim inštitutom za umetnostno zgodovino v Parizu (INHA) itd. V vrsti mednarodnih in domačih raziskav je programska skupina razvijala nove koncepte geografsko informacijskih sistemov za analizo in vrednotenje prednostnih območij in vrste prenove, za analizo in načrtovanje javnih mestnih prostorov (vedenjski in spoznavni zemljevidi) in za analizo dostopnosti do javnih storitev po načelu enakosti vseh vrst uporabnikov prostora (računalniški model za simulacijo in vizualizacijo stanja v prostoru). Razvila je nove pristope k prenovi velikih stanovanjskih sosesk, nove pristope k oblikovanju razpoznavne struktur mesta, mestne krajine in zelenega sistema, nove pristope za uveljavljanje načela enakosti spolov v prostorskem načrtovanju kot tudi nove metode načrtovanja prostora za gibanje brez ovir. Raziskovalci so nadgrajevali že uveljavljene in razvijali nove metode ter prispevali nova znanja na različnih področjih: novi pristopi k planiranju, prestrukturiranje in razvoj post socialističnega mesta, trajnostni razvoj mest, prenova mestnih središč in velikih stanovanjskih sosesk, mestna krajina in zeleni sistemi, arhitekturna in urbanistična zgodovina 19. in 20. stoletja, trajnostno urejanje prometa itd. Odmevnost rezultatov se kaže v aplikaciji znanstvenih dognanj v konkretnih načrtovalskih nalogah in v pripravi nove generacije planskih dokumentov na državni, regionalni in lokalni ravni. Raziskovalne vsebine so bile in bodo še naprej usklajene s strateškimi razvojnimi prioritetami EU in nacionalnimi prioritetami razvoja Slovenije: (i) 7. okvirni program EU (podnebne spremembe, onesnaževanje in tveganje; trajnostni kopenski promet; socialna in regionalna kohezija, kulturna raznolikost in dediščina), (ii) z opredelitvami ReNRRP 2006-2010 (temeljno znanje o človeku in družbi, razvoj nacionalne identitete in razpoznavnosti, razumevanje in obvladovanje družbenih procesov in tveganj), (iii) s temeljnimi cilji Strategije razvoja Slovenije, 2005 (izboljšanje kakovosti življenja, uveljavljanje načela trajnosti na vseh področjih razvoja, razvoj kulturne identitete in prepoznavnost v mednarodnem okolju) in (iv) z nacionalnimi razvojnimi cilji 2006-2013 (trajnostni okoljski in prostorski razvoj, trajnostno povečanje kakovosti življenja, spodbujanje uporabe informacijsko komunikacijske tehnol
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave, s katerimi se ukvarja programska skupina so pomembne za: 1. trajnostni družbeno ekonomski in kulturni razvoj: Raziskovalna skupina je že v preteklosti razvila in utrdila vodilno vlogo na področju planiranja in urejanja prostora v Sloveniji. Interdisciplinarno sestavljena skupina raziskovalcev, ki pokriva različna discipline prostorskega planiranja je že v preteklosti imela in bo imela tudi v prihodnosti pomembno vlogo pri razvoju znanosti in prenosu tujega znanja v domačo teorijo in prakso, pri pripravi metodologije prostorskega planiranja na vseh nivojih, pri pripravi strateških dokumentov prostorskega razvoja Slovenije in pri uveljavljanju nove prostorske zakonodaje ter pripravi vzorčnih primerov nove generacije prostorskih dokumentov. V programu raziskav je sistematično spremljanje razvoja in sprememb v prostoru na državnem nivoju, razvijanje metod prostorskega, regionalnega in varovalnega planiranja ter urbanističnega in krajinskega načrtovanja z aplikacijo nove informacijske tehnologije, razvoj metod varstva in prenove kulturne dediščine in načini vključevanja v prostorske planske in izvedbene akte, spremljanje izvajanja nove zakonodaje, vrednotenje nove zakonodaje, priprava metodoloških izhodišč za podzakonske akte in priprava testnih primerov, izdelava instrumentov za potrebe prostorskega in urbanističnega planiranja ter krajinskega raziskovanja, priprava priročnikov za urejanje prostora, namenjenih javnim uslužbencem s področja prostora, izobraževanje ter razvoj sistema prostorskega planiranja v povezavi z Evropsko unijo. Usmeritev raziskovalnega programa je v skladu s cilji in prioritetami Slovenije, da razvija še posebej tista področja, ki jih med prioritetna uvršča tudi Evropska unija (raziskave trajnostnega razvoja, kulturne dediščine..), pomembnost pa daje programu tudi njegova vpetost v visokošolske programe. 2. tehnološki razvoj Slovenija se je z e-strategijo informacijske družbe priključila projektom EU pod okvirom e-Evropa. Prostorski informacijski sistemi in elektronsko poslovanje na področju urejanja in upravljanja s prostorom, ki jih proučuje naša raziskovalna skupina v tesnem sodelovanju z infrastrukturno skupino, so bistveni del elektronskega poslovanja v globalni družbi. 3. utrjevanje nacionalne identitete in ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine Raziskave s področja varstva kulturne dediščine so izredno pomembne za razvoj domače znanosti zaradi novih znanstvenih pristopov k varstvu kulturne dediščine. Koncept trajnostnega razvoja namreč predvideva varovanje kulturne dediščine v sklopu urbanističnega planiranja in vključevanje konservatorskih programov v urbanistične ter planske dokumente. Sistematično raziskovanje urbane zgodovine in njenih elementov je pogoj za uspešno planiranje bodočega urbanega razvoja in ima zato izjemno aplikativno vrednost. Nova znanja in razširanje raziskovalnih rezultatov med širšo domačo in tujo javnostjo (publikacije, razstave, izobraževanja za mlade) prispevajo k popularizaciji znanosti, predvsem pa k razpoznavnosti Slovenije v evropskem kulturnem prostoru in utrjevanju slovenske kulturne in nacionalne identitete.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno