Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prostorsko načrtovanje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 

Koda Veda Področje
5.09  Družbene vede  Druge družbene vede 
Ključne besede
prostorsko planiranje, regionalni prostorski razvoj,urbanistično načrtovanje in oblikovanje, krajinsko planiranje in oblikovanje, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, stanovanjska oskrba, promet, trajnostni razvoj, prenova, reurbanizacija, metode planiranja in upravljanja s prostorom, prostorska informatika, arhitekturna zgodovina, arhitekturna tipologija, urbanistična zgodovina, urbana morfologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19273  Boštjan Cotič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2011 - 2012  167 
2.  06255  mag. Barbara Černič Mali  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2010 - 2013  319 
3.  09801  dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  403 
4.  24037  dr. Damjana Gantar  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2013  120 
5.  20692  dr. Barbara Goličnik Marušić  Urbanizem  Vodja  2009 - 2013  235 
6.  16378  dr. Mojca Golobič  Urbanizem  Raziskovalec  2009  471 
7.  09803  mag. Andrej Gulič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2010 - 2013  491 
8.  08444  Aleksander Jakoš  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2009 - 2010  295 
9.  23488  dr. Boštjan Kerbler  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2013  358 
10.  28550  dr. Naja Marot  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2013  272 
11.  08830  dr. Breda Mihelič  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  280 
12.  29242  dr. Luka Mladenovič  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  151 
13.  24753  dr. Sabina Mujkić  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2010 - 2012  167 
14.  29241  Barbara Mušič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2011 - 2012  117 
15.  22631  dr. Matej Nikšič  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2013  283 
16.  07573  dr. Jelka Pirkovič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2009  283 
17.  15509  dr. Aljaž Plevnik  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2013  199 
18.  11296  Sergeja Praper Gulič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2010 - 2012  221 
19.  10488  dr. Richard Sendi  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2013  336 
20.  11695  dr. Mojca Šašek Divjak  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  189 
21.  10532  mag. Ina Šuklje Erjavec  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2010 - 2013  245 
22.  21511  mag. Biba Tominc  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2010 - 2012  140 
23.  22574  dr. Nataša Viršek Ravbar  Geografija  Raziskovalec  2013  473 
24.  20404  dr. Vlasta Vodeb  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2012  110 
25.  06186  Franc Zakrajšek  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2011 - 2012  392 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.904 
Povzetek
Programska skupina Prostorsko planiranje je izrazito interdisciplinarna. Sestavljajo jo arhitekti, urbanisti, geografi, krajinarji, umetnostni zgodovinarji, ekonomisti, etnologi sociologi, skratka cela vrsta različnih strok, ki so tako ali drugače povezane s prostorom. Skupaj je vanjo vključenih 18 raziskovalcev. Po šifrantu MZT sodi program v raziskovalno področje Urbanizem, po šifrantu CERIF pa v znanstveno disciplino Town and Country Planning, Physical Planning and Landscape Planning. Raziskovalni program Prostorsko planiranje je osredotočen na proučevanje trajnostnega razvoja na vseh ravneh in prostorsko relevantnih področjih: -prostorsko planiranje in regionalni razvoj, urbanizem in urbanistično oblikovanje, krajinsko načrtovanje in oblikovanje, -varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, arhitekturna in urbanistična zgodovina in -relevantna področja razvoja: stanovanje, promet in prostorska informatika. Na področju prostorskega planiranja je program usmerjen v raziskovanje modelov trajnostnega razvoja, proučevanje konkurenčnih prednosti slovenskih mest in njihove razvojne perspektive znotraj evropskih integracijskih procesov ter v razvijanje ustrezne metodologije, instrumentov in mehanizmov za usmerjanje prostorskega razvoja Slovenije. Na regionalne nivoju je program usmerjen v razvijanje modelov za bolj učinkovito povezovanje regionalnega razvoja in prostorskega načrtovanja na državni in regionalni ravni in v izdelavo metodologije za vrednotenje državnih razvojnih dokumentov. Na področju urbanističnega načrtovanja in oblikovanja so glavne raziskovalne teme trajnostni razvoj mest, ohranjanje in prenova območij kulturne dediščine in karakterističnih mestnih območij ter oblikovanje urbanističnih meril za izvajanje prostorskih politik na lokalni ravni. Cilj raziskovanja je razvijanje novih metod za ugotavljanja razpoznavne strukture mesta in meril za ocenjevanje in promocijo dobrega urbanističnega oblikovanja in ekonomske učinkovitosti projektov, ki so uporabna za plansko kontrolo in usmerjanje projektov urbane prenove in kompleksne reurbanizacije degradiranih območij. Krajinsko načrtovanje uvaja nove pristope k prostorskemu načrtovanju, ki vsebujejo in usklajujejo elemente varstva in razvoja na vseh ravneh urejanja prostora. Raziskovanje na področju krajinskega načrtovanja in oblikovanja je usmerjeno v sistematični razvoj teorije in metod načrtovanja krajinskih sistemov na vseh ravneh, v razvijanje metod načrtovanja s participacijo javnosti, v raziskovanje vrednot prostora in sprememb v kulturni krajini, v proučevanje odvisnosti med kulturno krajino in regionalnim razvojem in proučevanje vpliva zelenih površin na kvaliteto urbanega okolja. Raziskave s področja varstva okolja so usmerjene v razvoj metod za vrednotenje in usmerjanje rabe naravnih virov ter vrednotenje ranljivosti prostora, v upravljanje zavarovanih območij ter preprečevanje konfliktov v prostoru. Raziskave na področju varstva in prenove kulturne dediščine so ključnega pomena za utrjevanje nacionalne identitete in prepoznavnosti Slovenije v svetu. Raziskovanje na tem področju je osredotočeno predvsem na metodološka vprašanja ter na poglabljanje znanja o urbanistični in arhitekturni zgodovini. Stanovanjske raziskave so usmerjene v analize stanovanjskega trga, obravnavajo pa tudi vlogo zasebnega kapitala in državnih intervencij na področju stanovanjske oskrbe. V okviru mednarodnega komparativnega raziskovanja je predvsem aktualna problematika prestrukturiranja in revitalizacije velikih stanovanjskih sosesk. Raziskovanje na področju prometa je usmerjeno v razvoj konceptov in zasnove prometne infrastrukture za celovit trajnostni razvoj Slovenije, oblikovanje strategij razvoja javnega potniškega prometa in integralno prostorsko planiranje v urbanih območjih. V podporo prostorskemu raziskovanju in načrtovanju program namenja posebno pozornost računalništvu in informatiki, zlasti raziskovanju elektronskega p
Pomen za razvoj znanosti
Največji pomen za razvoj znanosti s področja prostorskih strok ima uveljavljanje in razvijanje znanstvenih metod in orodij. Pomemben doprinos programske skupine Prostorsko načrtovanje je v interdisciplinarnem pristopu in povezovanju znanstvenih ved in njihovih metod v inovativne pristope, ki so uporabni v praksah kot so načrtovanje, urejanje in upravljanje prostora. Pri tem se še posebej s pristopi od spodaj-navzgor povečuje uporabna vrednost temeljnih znanstvenih disciplin in s tem se oplemenitijo tudi temeljna znanstvena področja kot so psihologija (uporaba vedenjskih in zaznavnih zemljevidov), sociologija in ekonomija ter nenazadnje fizika in kemija (področje varstva okolja in podnebnih sprememb). Člani programske skupine sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in univerzami na projektih v programih EU in drugih projektih mednarodnega sodelovanja. V teh programih in v novih programih, ki jih za naslednje obdobje načrtuje EU, bodo raziskovalci programske skupine kot nosilci ali kot partnerji enakopravno sodelovali pri oblikovanju novih teorij in politik prostorskega razvoja in načrtovanja ter pomagali razvijati nove znanstvene metode. Rezultati mednarodnega raziskovanja prispevajo k boljšemu razumevanju procesov urbanizacije in prostorskega razvoja v Evropi in so izhodišče za uveljavljanje in oblikovanje sodobnih politik prostorskega razvoja, varovanja, urejanja in upravljanja s prostorom na različnih ravneh, od mednarodne do lokalne.
Pomen za razvoj Slovenije
Prostorsko načrtovanje je v svojem bistvu aplikativno. Zato znanstveno raziskovanje na tem področju rezultirata na aplikativni ravni in zato je delo programske skupine usmerjeno predvsem k usmeritvam in podpori za dejansko načrtovanje in upravljanje s prostorom. Pogosto so rezultati temeljih in aplikativnih projektov smernice ali (akcijski) načrt. Navadno je delo vezano na IT okolje, tako da je prenos v prakso mogoč tudi na področju e-vsebin. Kljub temu, da je za trenutno načrtovalsko prakso v Sloveniji zaradi finančne situacije manj možnosti in s tem za znanstveno podporo tej praksi manj priložnosti, programska skupina predvsem skozi mednarodne projekte ohranja stik s prenosom rezultatov raziskav v prakso. Rezultati raziskovanja so pomembni za: - trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Doprinos se kaže z razvojem lastnih metod in prenosom tujega znanja v domačo teorijo in prakso, s pripravo metodologij prostorskega načrtovanja na vseh ravneh od lokalne do nacionalne, s pripravo strateških dokumentov prostorskega razvoja, pri uveljavljanju prostorske zakonodaje, pripravi vzorčnih primerov prostorskih dokumentov, razvoju e-GIS orodij za pregled in analizo stanja prostora za izbrane uporabniške skupine, od gospodarskih subjektov (e-portal poslovne cone http://www.investslovenia.org/) do ranljivih (http://dostopnost.uirs.si/) ali drugih ciljnih uporabniških skupin (http://kolo.uirs.si/). - racionalen in učinkovit prostorski razvoj Doprinos je predvsem zaradi neprekinjenega sistematičnega spremljanja razvoja in sprememb v prostoru, razvijanja metod prostorskega načrtovanja v spremenjenih klimatskih in demografskih pogojih, vključevanja IT v procese in postopke načrtovanja ter razvoja simulacijskih modelov razvoja prostora na različnih ravneh in z vidika različnih uporabnikov, spremljanja izvajanja zakonodaje, vrednotenja zakonodaje in priprave javnih predavanj in priročnikov za ozaveščanje strokovne in laične javnosti in za dvig znanja in prostorske kulture različnih deležnikov na področju urejanja prostora. Pomembno področje delovanja je tudi razvijanje strokovne in znanstvene terminologije. V letu 2013 je izšla prva verzija Urbanističnega terminološkega slovarja. Člani programske skupine sodelujejo v visokošolskih programih slovenskih univerz in drugih izobraževalnih programih. - tehnološki razvoj Doprinos je predvsem zaradi razvoja e-GIS podpornih sistemov za potrebe načrtovanja, urejanja in upravljanja prostora ter razvoja modeliranja in simulacij scenarijev razvoja prostora. - utrjevanje nacionalne identitete, kulturne raznovrstnosti in prostorske prepoznavnosti Prostorsko načrtovanje se neposredno navezuje na področja prostorske identitete, varstva krajine, kulturne in naravne dediščine, ki so pomembna za razvoj domače znanosti zaradi novih celostnih pristopov k ohranjanju prostorskih, naravnih in kulturnih kakovosti Slovenije. Nova znanja in razširjanje raziskovalnih rezultatov med prispevajo k popularizaciji znanosti, k razpoznavnosti Slovenije v evropskem kulturnem prostoru in utrjevanju slovenske kulturne in nacionalne identitete.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno