Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
Ključne reči
sinteza, osobine, modelovanje, organska i kompleksna jedinjenja
Istraživači (15)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11559  dr Edina H. Avdović  Hemija  Istraživač  2015 - 2019  14 
2.  11175  dr Igor B. Đurović  Fizička hemija  Istraživač  2011 - 2019  26 
3.  12476  dr Ivan Ž. Jakovljević  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
4.  11541  Katarina V. Jakovljević  Hemija  Istraživač  2017 - 2019 
5.  12412  Tijana V. Maksimović  Hemija  Istraživač  2018 - 2019 
6.  10838  dr Violeta R. Marković  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  24 
7.  07409  dr Jelena M. Mašković  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  34 
8.  11484  Nevena R. Mihailović  Hemija  Istraživač  2014 - 2019 
9.  11483  dr Vesna M. Milovanović  Hemija  Istraživač  2017 - 2019 
10.  11558  dr Vladimir P. Petrović  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  19 
11.  07406  dr Gordana P. Radić  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  27 
12.  10834  dr Dušica M. Simijonović  Hemija  Istraživač  2011 - 2019  23 
13.  11169  Danijela Lj. Stojković  Hemija  Istraživač  2012 - 2019 
14.  11476  dr Jelena M. Tošović  Hemija  Istraživač  2015 - 2019 
15.  07492  Srećko R. Trifunović  Neorganska hemija  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  99 
Organizacije (4)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0007  Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet  Beograd  07001975 
2.  0073  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Kragujevac  07345496 
3.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721 
4.  0076  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Čačak  07281536 
Sažetak
Predlog ovog projekta obuhvata sintezu kompleksa metala sa liganadima sa asimetričnim atomom ugljenika koji se mogu primeniti u hemoterapiji. Izučavaće se interakcija kompleksa metala sa aminima i aminokiselinskim derivatima, kao i njihova selektivnost pri hidrolizi peptidne veze. Nastaviće se sa sintezama i modelovanjem novih kompleksa Pd(II) i Pt(II) sa bioaktivnim aminskim ligandima, kao i sa evaluacijom njihove anti-inflamatorne i antiradikalske aktivnosti uz testiranje njihove sposobnosti da budu veštačke metalopeptidaze. Ispitivaće se katalitička uloga kompleksa Pd(II) i jonskih tečnosti u Hekovoj reakciji. Vršiće se ispitivanja fluorescentnih osobina flavanona pod uticajem trovalentnih jona lantanida, kao i mogućnost njihovog korišćenja u farmaceutskim formulacijama. Računarskim simulacijama ispitivaće se uticaj liganada tipa flavanona i njihovih derivata hinolona na indeks mobilizacije u plazmi esencijalnih i toksičnih elemenata u humanoj plazmi. Ispitivaće se mehanizam Kolbe-Šmitove reakcije naftoksida alkalnih metala zbog važne uloge proizvoda Kolbe-Šmitove reakcije u sintezi brojnih proizvoda u industriji. Predviđena je sinteza i karakterizacija derivata edaravona i njegovih analoga zbog njihove primene kao cerebralnog neuroprotektanta i pri tretmanu pacijenata kod moždanog udara. Ispitivaće se atitumorsko dejstvo derivata 3-aminopirazola koji su poznati kao agensi sa velikim terapeutskim potencijalom protiv različitih vrsta tumora.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno