Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Trg, konkurenca in podjetništvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S191  Družboslovje  Trženje 
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 
S185  Družboslovje  Tržna in industrijska ekonomika 
S188  Družboslovje  Razvojna ekonomika 
S186  Družboslovje  Mednarodna trgovina 
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
Ključne besede
struktura trga, obnašanje podjetij, rezultati, protimonopolna politika, uravnavanje trga, politika konkurence, industrijska politika, konkurenčne prednosti, podjetništvo, vstop in rast podjetij, dinamično podjetništvo, mala in srednja podjetja, financiranje, EU
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18942  dr. Aleksander Aristovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2002  936 
2.  15629  dr. Branko Bučar  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  48 
3.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  362 
4.  18306  dr. Mateja Drnovšek  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  432 
5.  18307  dr. Aljoša Feldin  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  83 
6.  08163  dr. Miroslav Glas  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  923 
7.  09982  dr. Slavka Kavčič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.013 
8.  19080  dr. Patricia Kotnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  167 
9.  04087  dr. Andrej Kumar  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  401 
10.  06912  dr. Tanja Mihalič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  910 
11.  07564  dr. Tea Terezija Petrin  Ekonomija  Vodja  2001 - 2003  407 
12.  09833  dr. Krešimir Puharič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  732 
13.  18936  dr. Borut Stražišar  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  196 
14.  09678  dr. Maks Tajnikar  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.073 
15.  00422  dr. Ferdinand Trošt  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  169 
16.  03882  dr. Aleš Vahčič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  551 
17.  11462  dr. Irena Vida  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  658 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.040 
Povzetek
TRG IN KONKURENCA: ugotavljanje konkurenčne strukture slovenskega gospodarstva, proučevanje učinkovitih ukrepov za pridobivanje konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva, regulacija javnih podjetij, oblikovanje horizontalne in vertikalne industrijske politike, spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij, sodelovanje in povezovanje podjetij za doseganje ekonomije obsega, vloga države pri pospeševanju tehnološkega napredka, vpliv vstopa v Evropsko zvezo na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, usklajevanje politike konkurence in industrijske politike z evropsko zakonodajo, proučevanje koncentracije oz. dekoncentracije trga, proučevanje podporne infrastrukture za povečevanje konkurenčnosti, industrijske študije, vstop in izstop podjetij, vstop podjetij in rast, konkurenca in mednarodna trgovina, globalizacija, odnos med javnim in privatnim sektorjem, vpliv koncentracije na blaginjo, optimalna velikostna struktura podjetij, trg prodaje in nakupa podjetij, notranja učinkovitost podjetij, alokacijska učinkovitost, teorija organizacije in strukture trga s poudarkom na teorijo oligopola in teorijo iger, opredelitev in verifikacija indikatorjev konkurenčnosti. Z raziskavami bo razširjena lista indikatorjev konkurenčnosti, izvedena pa bo aplikacija na nivoju podjetja / proizvoda za cenovno in stroškovno opredelitev konkurenčnosti.PODJETNIŠTVO: vloga podjetništva v gospodarskem razvoju, proučevanje pogojev za razvoj podjetništva, mednarodna primerjava razvoja podjetništva in regionalni razvoj, podporna infrastruktura za podjetništvo, politika vzpodbujanja podjetništva, prilagajanje slovenske zakonodaje na področju podjetništva ter malih in srednjih podjetij evropski zakonodaji, podjetništvo na podeželju, podjetništvo posebnih skupin (ženske, invalidi, starejši ljudje). Statistika vstopa in izstopa malih in srednjih podjetij in obrti, vključevanje v evropsko statistiko. Dinamično podjetništvo, tehnološko zahtevno podjetništvo, internacionalizacija majhnih in srednjih podjetij, povezovanje malih in srednjih podjetij, usposabljanje in izobraževanje za podjetništvo, financiranje podjetij v nastajanju in rasti podjetij, neformalni in formalni rizični kapital, družinsko podjetništvo in prehajanje podjetij na mlajše generacije, franchising, notranje podjetništvo, podjetništvo in informacijska ter telekomunikacijska tehnologija, sociološke in psihološke raziskave podjetnikov, teorija podjetništva.Zgoraj navedene teme bomo proučevali na podlagi empiričnih raziskovanj slovenskega gospodarstva v primerjavi z drugimi gospodarstvi, zlasti gospodarstvi Evropske zveze. V ta namen bomo nadaljevali graditev baze podatkov za proučevanje dinamike razvoja organizacije in strukture trga. Tu gre predvsem za bazo podatkov o razvoju podjetij in povezovanje podatkov s podatki o zaposlenih. Nadaljevali bomo z graditvijo podatkovnih baz o ekonomski in tehnološki uspešnosti in perspektivah razvoja posameznih panog. Nadaljevali bomo z graditvijo longitudinalnega modela razvoja podjetij in industrijskih panog in se intenzivno vključivali v mednarodne projekte s tega področja. Načrtujemo primerjavo Slovenije z drugimi podobnimi evropskimi regijami in nekaterimi drugimi regijami (ZDA in Azija).
Pomen za razvoj znanosti
V devedesetih letih področje organizacije in strukture trga, ki je teoretični okvir za proučevanje trga, konkurence in podjetništva, doživlja izrazito renesanso (v primerjavi s sedemdesetimi leti), saj ga številni ekonomisti označujejo kot "kraljico" aplikativne mikroekonomske teorije. Predstavlja splošni okvir za proučevanje konkurenčnosti in skuša razreševati nekatere najbolj fundamentalne probleme iz ekonomije: zakaj obstajajo podjetja, kateri dejavniki postavijo limito obsegu podejta, ali produkcijske funkcije dovolj dobro pojasnjujejo sodobno podjetje, ali pa nasprotno pojav managerske hierarhije in uporaba notranjih spodbud in nadzornega aparata bistveno vplivjo na alokacijo produkcijskih sredstev ter kako se podjetja strateško prilagajo danim tržnim pogojem. V tej zvezi izredno pridobiva na pomenu podjetništvo kot alokacijski faktor, ko podjetniki in podjentiške skupine v ključni meri vplivajo na tehnološki in gospodarski razvoj. Zaradi spoznaj se spreminja pogled na vlogo trga in države v gospodarskem razvoju. Zato je tudi postavljena pod vprašaj tradicionalna teorija rasti, ki predpostavlja, da je tehnološki razvoj eksogen, na njeno mesto pa vse bolj stopa prepričanje, da je tehnološki razvoj endogen in da je naj možno zavestno vplivati. Predlagani program bo kritično preverjal različne pristope k merjenju konkurenčnosti, usmerjeno agregiral parcialne v potencialni agregatni indikator ter povezoval primerjalne prednosti (nacionalni nivo) s konkurenčnimi (panožni nivo).
Pomen za razvoj Slovenije
Pridružitev Slovenije Evropski zvezi, bo zahtevala prilagoditev slovenskega gospdarstva zahtevam mednarodne konkurence. Slovenska podjetja bodo podvržena prosti konkurenci na mnogo večjem ekonomskem prostoru kot doslej. Samo kvalitetno vodena podjetja, ki bodo tudi pravilno organizirana, bodo preživela v mednarodni konkurenci. Ekonomska politika mora v pripravljalnem obdobju pospešiti proces prilagajanja naših podjetij novim konkurenčnim pogojem. Slovensko zakonodajo na področju uravnavanja konkurence in trga bomo morali uskladiti z evropsko zakonodajo, obenem pa se bo morala Slovenija pogajati o pogojih prehodnega obdobja. Za kvalitetno vključitev v Evropsko zvezo je treba zgraditi solidno analitično podlago, ki bo omogočila kakovostno izvajanje procesov prilagoditve. Sprotni rezultati raziskovanja bodo v pomoč pri odločanju tako na ravni podjetja kot tudi na ravni združenj in države. Predlagan raziskovalni program bo prispeval k oblikovanju okolja znotraj in zunaj podjetij, ki bo tako smer razvoja spodbujala. Hkrati bo oblikovana stalno ažurna baza podatkov za kontinuirano spremljanje sprememb konkurenčnosti na vsaj treh nivojih: nacionalnega gospodarstva, gospodarske dejavnosti in podjetja. Raziskava bo preverila obstoječe sisteme in indikatorje s področja merjenja konkurenčnosti, ki so v uporabi v EU in drugje po svetu. Posebna pozornost bo namenjena pogojem za razvoj modernega podjetništva, ki bo dajalo polno podporo tistim posameznikom in skupinam, ki bodo sposobne razvijati nove proizvode in storitve in jih uveljaviti na mednarodnih trgih. Proučevali bomo predvsem vprašanje, v kolikšni meri lahko države skozi izobraževalni sistem stalnega učenja in financiranja tržno usmerjenih raziskav prispeva k vzpostavitvi podjetniško naravnanega okolja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno