Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37436  mag. Miha Bratec  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  73 
2.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  361 
3.  39178  dr. Janez Dolšak  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  45 
4.  23012  dr. Petra Došenović Bonča  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2017  473 
5.  18306  dr. Mateja Drnovšek  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  431 
6.  38020  dr. Larry Dwyer  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2017  126 
7.  32852  Jaka Hajnšek    Tehnični sodelavec  2014 - 2016 
8.  08652  dr. Nevenka Hrovatin  Ekonomija  Vodja  2014 - 2017  732 
9.  25241  dr. Branko Korže  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2017  227 
10.  19080  dr. Patricia Kotnik  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  166 
11.  50694  Jaka Kus    Tehnični sodelavec  2017 
12.  30080  dr. Kir Kuščer  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2017  144 
13.  09680  dr. Janez Malačič  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2016  923 
14.  06912  dr. Tanja Mihalič  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  909 
15.  37927  Martina Petan    Tehnični sodelavec  2015 - 2017  14 
16.  23027  dr. Nina Ponikvar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  273 
17.  03881  dr. Pavle Sicherl  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  279 
18.  36388  dr. Tina Šegota  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  83 
19.  21243  dr. Matej Švigelj  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  177 
20.  09678  dr. Maks Tajnikar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.067 
21.  22247  dr. Jaka Vadnjal  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  713 
22.  19766  dr. Katja Zajc Kejžar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  340 
23.  23026  dr. Jelena Zorić  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  233 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.534 
2.  1516  SICENTER Center za socialne indikatorje  Ljubljana  5769175000  279 
3.  1612  GEA College - Fakulteta za podjetništvo  Ljubljana  5939739  1.729 
Povzetek
Raziskovalni program bo nadaljeval proučevanje konkurenčnosti, inovativnosti, učinkovitosti in trajnostnega razvoja na teoretskih izhodiščih in treh sklopih raziskav iz preteklega obdobja:   1. Raven posameznika in podjetij: V malih in srednjih podjetjih (MSP) bomo proučevali: (a) dejavnike inovativnosti na ravni podjetnika; (b) proces odprtega inoviranja MSP s poudarkom na raziskovanju medsebojne povezanosti dejavnikov inovativnosti; (c) vlogo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri podpori izvoznih aktivnosti; (d) značilnosti MSP, ki so dosegala hitro rast tudi v času gospodarske krize; (e) za družinska podjetja bomo proučili različne vidike prenosa v naslednjo generacijo, pri čemer bo poseben poudarek dan proučevanju alternativnega pomena družinskega podjetništva (nenadaljevanje tradicije in vstop na samostojno podjetniško pot).   V okviru panožne in podjetniške dinamike bomo proučevali rast slovenskih podjetij, njihovo preživetje, investicijsko in izvozno obnašanje ter cenovno politiko. Med dejavnike panožne in podjetniške dinamike ter uspešnosti poslovanja bomo vključili značilnosti podjetij ter panožnega in makroekonomskega okolja. Na uspešnost podjetij imajo velik vpliv tudi nakupne navade potrošnikov. S ciljem okrepitve položaja lokalnih podjetij bomo raziskovali dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve poorabnikov za izdelke domačega izvora. Rezultati raziskave bodo podlaga za izboljšanje tržnega položaja slovenskih podjetij na domačem trgu.   2. Panožna raven: Program bo analiziral slovenski turizem v okviru treh sklopov in s pomočjo več orodij. Prvi sklop se nanaša na diskurz med konceptom trajnostnega turizma in iskanjem novih rešitev z vidika razmišljanj o turistični odgovornosti za etično (trajnostno podprto) agendo in njeno implementacijo. Druga dva sklopa proučujeta konkurenčnost Slovenije kot turistične destinacije in konkurenčnost sektorja. Konkurenčnost slovenskega zdravstva bomo proučevali z vidika uveljavljanja enotnega evropskega zdravstvenega prostora in ugotavljali ali sistemske značilnosti slovenskega zdravstva omogočajo, da postane njegov sestavni del. V energetskem sektorju se raziskava osredotoča (a) na rezultate reform energetskega sektorja v luči tretjega energetskega paketa EU iz leta 2009; (b) na proučevanje ekonomske regulacije in primerjalne učinkovitosti slovenskih energetskih podjetij in (c) na energetsko učinkovitost in okoljsko obnašanje podjetij in posameznikov. Na trgu elektronskih komunikacij bomo analizirali obnašanje regulatorja, operaterjev ter uporabnikov z vidika statične in dinamične konkurenčnosti ter doseganja ciljev Digitalne agende EU. Poseben poudarek bo na analizi obnašanja uporabnikov (povpraševalna vrzel pri prehodu na višje internetne hitrosti).   3. Nacionalna raven: Nadaljevali bomo z analizo položaja Slovenije s pomočjo metode časovne distance in demografskih gibanj kot pomembnega dejavnika makroekonomskih spremenljivk slovenskega gospodarstva.
Pomen za razvoj znanosti
Na področju inovativnosti  podjetij bo program razjasnil specifična odprta vprašanja (dejavnike na ravni posameznika, odprto inoviranje ter razvoj tega koncepta, itd.). Preučevanje ekonomskih učinkov IKT v procesu internacionalizacije se je do sedaj osredotočalo predvsem na multinacionalke in vlogo trgovine v uporabi tehnologije. Projekt bo dodatno razjasnil vlogo IKT v izvoznih aktivnostih podjetij z uporabo kvantitativnih metod na večjih vzorcih. Prispeval bo k razumevanju podjetniških priložnosti in podjetniške miselnosti, ki pripelje do hitre rasti podjetij tudi v času manj ugodnih gospodarskih razmer, kar je teoretično in empirično manj raziskano.   Predlagane empirične analize testirajo različna teoretična pričakovanja glede vstopa, rasti in izstopa podjetij ter njihove internacionalizacije na vzorcu slovenskih podjetij v zadnjih dveh desetletjih z uporabo najsodobnejših ekonometričnih metod. Baza podatkov na podjetniški ravni omogoča testiranje več teoretičnih izhodišč, ki še niso bila empirično testirana. Predlagane analize celostno zaokrožajo področje pojasnjevanja uspešnosti poslovanja podjetij na domačem in tujih trgih z različnih vidikov. Analiza povezave med uspešnostjo poslovanja podjetij ter njihovo lastniško strukturo omogoča oblikovanje teoretičnih izhodišč za učinkovito alokacijo državne lastnine med gospodarske sektorje.   Procesi oblikovanja stališč potrošnikov do države izvora še vedno niso v celoti poznani. Raziskava bo proučila vrsto socio-psiholoških konstruktov (etnocentrizem, patriotizem, nacionalizem, nacionalna identiteta, animoznost, afiniteta, svetovljanstvo), ki jih je teorija identificirala kot možne antecedente stališč do blaga domačega in tujega izvora.   Na področju turizma bo empirična analiza dopolnjena s teoretično nadgradnjo diskurza med trajnostnim in odgovornim turizmom, z nadgradnjo in kritičnostjo do obstoječih modelov konkurenčnosti, njihove interpretacije in standardov, ki jih pripročajo mednarodne institucije.   Na področju zdravstva bo razvit model prestrukturiranja organizacije v javnem sektorju in kritična analiza slovenskega zdravstvenega sistema z vidika doseganja standardov enotnega evropskega zdravstvenega prostora. Na področju energetike in okolja bo projekt ugotavljal dejavnike, ki vplivajo na stroškovno učinkovitost reguliranih podjetij ob upoštevanju njihove heterogenosti ter na energetsko učinkovite in okolju prijazne investicije podjetij in gospodinjstev. Na področju elektronskih komunikacij pa bo prispeval k določitvi dejavnikov, ki vplivajo na vrsto izbire dostopa do interneta ter pripravljenosti za plačilo za višje hitrosti do interneta kot pomembnega cilja digitalne agende EU.   Na področju časovnih distanc se bo nadaljevalo z razvijanjem in uporabo metode, na demografskem področju pa z analizo tekočih gibanj in učinkovitosti ukrepov za omilitev negativnih trendov.
Pomen za razvoj Slovenije
Cilji raziskovalnega dela na vseh proučevanih področjih bodo ključnega pomena za vzpostavitev in ohranjanje konkurenčnih prednosti, tako na ravni posameznikov, podjetij in širše družbe. Rezultati bodo podlaga za: - oblikovanje strateških odzivov podjetij na konkurenčne pritiske v panogi - oblikovanje podlag za odločanje slovenskih menedžerjev pri sprejemanju odločitev (investicije v IKT, internacionalizacija, strategija odprtih inovacij) - vzpostavitev svetovanja za družinska podjetja s posebnim poudarkom na tranziciji v naslednjo generacijo z upoštevanjem alternativnih možnosti - oblikovanje strokovnih podlag za sprejemanje odločitev različnih slovenskih institucij (regulatorjev – Agencije za energijo, Agencije za pošto in elektronske komunikacije, ministrstev in vlade) - določitev ustrezne politike regulacije gospodarskih javnih služb za določanja cen ob upoštevanju okoljevarstvene komponente - vodenje sektorskih politik (energetika, elektronske komunikacije, turizem) - krepitev lokalne potrošnje (razumevanje dejavnikov nakupa izdelkov domačega izvora), ki ima ševilne prednosti pred potrošnjo globalnih izdelkov: ohranja lokalno proizvodnjo in s tem delovna mesta, zaradi krajših transportnih poti zmanjšuje ogljični odtis, krepi vezi med proizvajalci in porabniki v lokalnem okolju, ohranja tradicionalne kulturno-zgodovinske značilnosti, krepi nacionalno identiteto, ipd. - prenos v učne vsebine programov prve in druge stopnje na EF in partnerskih institucijah ter v skupne mednarodne programe v okviru EU projektov - oblikovanje usmeritev za dolgoročno nemoteno obnavljanje prebivalstva Slovenije, ki  je conditio sine qua non obstoja države in naroda in s tem eno od prioritetnih vprašanj v Sloveniji - oblikovanje izhodišč za vodenje ekonomske politike: 1. Analiza učinkov finančnih omejitev podjetij na preživetje in rast ter testiranje interakcij z ostalimi značilnostmi podjetij omogoča izdelavo predlogov za oblikovanje ustreznega finančnega okolja podjetniškega sektorja. 2. Analiza dejavnikov rasti zaposlenosti, produktivnosti ter uspešnega poslovanja na izvoznih trgih s poudarkom na heterogenosti podjetij omogoča oblikovanje predlogov politiki zaposlovanja ter tehnološki oziroma industrijski politiki, politiki neposrednih tujih investicij in politiki konkurence. 3. Analiza panožnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja slovenskih podjetij, pa tudi analiza cenovnega obnašanja podjetij predstavljata empirično osnovo za vodenje ustrezne politike konkurence. 4. Na podlagi analize vloge privatne in državne lastnine bo izdelan predlog umestitve državne lastnine in državne regulacije po gospodarskih sektorjih, pa tudi v javnem sektorju. 5. Oblikovanje gospodarske politike za povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij in javnega sektorja (industrijska politika, internacionalizacija podjetij). 6. Oblikovanje predlogov za reformo slovenskega zdravstva s ciljem zagotavljanja primerljivosti in konkurenčnosti z enotnim evropskim zdravstvenim prostorom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno