Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Krivda in sprava

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.11.00  Humanistika  Teologija   
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   

Koda Veda Področje
H130  Humanistične vede  Zgodovina filozofije 
H170  Humanistične vede  Biblija 
H160  Humanistične vede  Splošna, sistematična in praktična krščanska teologija 
H210  Humanistične vede  Zgodovina starega veka 
H220  Humanistične vede  Zgodovina srednjega veka 
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
Ključne besede
Krivda, greh, odgovornost, kazen, obžalovanje ali kesanje, prizanašanje, odpuščanje in sprava
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15853  mag. Veronika Barbo  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003 
2.  16264  dr. Stanko Gerjolj  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  921 
3.  19247  dr. Roman Kozmus  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  22 
4.  18871  dr. Slavko Krajnc  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  439 
5.  13884  dr. Jože Krašovec  Jezikoslovje  Vodja  2001 - 2003  1.543 
6.  18943  dr. Avguštin Lah  Antropologija  Raziskovalec  2001 - 2003  222 
7.  21583  Vladimira Leskovec  Teologija  Raziskovalec  2002 - 2003  49 
8.  19608  dr. Maksimilijan Matjaž  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  634 
9.  13018  dr. Julka Nežič  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  239 
10.  13886  dr. Marijan Peklaj  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  267 
11.  18058  dr. Alojz Pirnat  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  80 
12.  12222  dr. Vinko Potočnik  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  427 
13.  13021  dr. Ivan Rojnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  150 
14.  13025  dr. Alojzij Slavko Snoj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  678 
15.  13879  dr. Ciril Sorč  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  479 
16.  11643  dr. Vinko Škafar  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  549 
17.  18054  dr. Lenart Škof  Filozofija  Raziskovalec  2001 - 2002  500 
18.  13878  dr. Anton Štrukelj  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.589 
19.  18057  dr. Marjan Turnšek  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.297 
20.  13020  dr. Rafko Valenčič  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  866 
21.  13885  dr. Terezija Večko  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  449 
22.  21403  dr. Marija Zupančič  Teologija  Raziskovalec  2001 - 2003  125 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0170  Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta  Ljubljana  1627112  11.936 
Povzetek
Izhodišče raziskave je osrednje mesto in izreden pomen tematike KRIVDA IN SPRAVA v celotni evropski kulturi vse od začetka pismenstva. V okviru starega Bližnjega vzhoda so posebnega pomena besedila Svetega pisma in drugih klasičnih judovskih literarnih dokumentov, saj so med vsemi najbolj določali evropsko kulturo skozi dva tisoč let. Temi krivda in sprava sta osrednji in konstantni v vseh časih in v vseh zvrsteh duhovne kulture človeštva. Dvajseto stoletje je zaradi strahovitih državljanskih in svetovnih vojn še posebej zaznamovano s krivdo in samodejno kliče po iskanju rešitve v spravi. V tem je aktualnost in razlog predlaganega interdisciplinarnega projekta. Tematiko krivde in sprave so v zadnjih desetletjih obravnavali na vseh področjih družboslovnih in humanističnih ved, vendar le parcialno. To dejstvo jasno kaže, da je metoda najtežje vprašanje. Večina dosedanjih raziskav zrcali enostranskost in površinskost pristopa. Nekateri znanstveniki so se lotevali določenih vidikov ene ali druge teme. Globinska notranja povezanost tem, kot so krivda, kazen, kesanje ali zakrknjenost in sprava ali propad, je razlog, da do novejšega obdobja ni obsežnejših primerjalnih študij, ki bi obravnavale vzročno zvezo med temi temami. Cilj pričujočega programa je ustrezna izpeljava raziskav po metodoloških naeelih posameznih podroeij in stalna interdisciplinarna presoja rezultatov. Spoznanje o krivdi in pojmovanje o poteh do sprave pomeni poseben izziv za predloge, kako zastaviti projekte znanstvene in vzgojne narave na področjih našega življenja in delovanja na splošno. Program bo upošteval štiri področja: 1. Sveto pismo in drugi stari judovski ter krščanski viri; 2. psihološke zakonitosti krivde in sprave; 3. krivda in sprava kot sodobni družbeni pojav; 4. mesto in pomen krivde in sprave v svetovni literaturi. Programska skupina bo omenjene vidike raziskovala povezovalno ob številnih medsebojnih konzultacijah. Njen cilj je, da problem krivde in sprave v sedanji slovenski družbi razišče v univerzalnem zgodovinskem okviru. Težišče bo torej na Svetem pismu ter drugih judovskih ter krščanskih virih, ki so odločilno vplivali na razvoj evropske kulture. Poseben cilj programske skupine je natančno primerjalno raziskovanje mrtvomorskih rokopisov in novozaveznih apokrifov v okviru celotnega judovskega izročila. Razlog je v tem, da tega področja pri nas še nihče ni raziskoval, zato nimamo prevodov niti najpomembnejših besedil. Raziskovanje bo potekalo po običajni lingvistični in literarni metodi. Toda raziskovalci bodo ugotovitve preverjali tudi v luči pojava krivde in sprave na področju novejše slovenske in svetovne literature, psihologije in sociologije, upoštevali pa bodo tudi sodobno filozofsko in pravno interpretacijo. Mnogostranskost, kompleksnost in izjemna aktualnost tematike same po sebi kličejo po skupinskem delu, ki omogoča tudi organizacijo mednarodnih znanstvenih posvetov. Posebni cilj programske skupine bo posredovanje rezultatov raziskav na rednih znanstvenih posvetih, ki jih organizirajo mednarodna znanstvena združenja v Evropi in drugod po svetu.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani vodja programske skupine že desetletje raziskuje to tematiko v razmerju med hebrejskim Svetim pismom, starogrškim slovstvom ter sodobno filozofsko in pravno interpretacijo. Osnovna metoda je literarna kritika, retorika in stilistika. Sad teh raziskav so številne objave v domačih in tujih revijah in velika dvojezična monografija pod naslovom Nagrada, kazen in odpuščanje, ki je že sprejeta v tisk pri SAZU (v slovenščini) in pri Brill Academic Publishers v Leidenu na Nizozemskem (v angleščini). Monografska študija bo v vsakem od obeh jezikov obsegala okoli 900 tiskanih strani. Dr. Snežna Večko sistematično raziskuje spokorne molitvene obrazce v starejših judovskih virih. Naše primerjalne študije so novost in torej obetajo dolgoročno možnost pomembnega doprinosa k svetovni in domači znanosti. Med drugim so raziskave vodje programske skupine spodbudile oddelek za egiptologijo na Hebrejski univerzi in na univerzah v Heidelbergu in Leipzigu, da so raziskovanje o grehu, kazni in spravi zastavili na področju egiptologije v okviru izraelsko-nemške fundacije. Mednarodno sodelovanje na tem področju se bo v prihodnosti še okrepilo.
Pomen za razvoj Slovenije
Interdisciplinarni program raziskav krivde in sprave pomeni povezovanje temeljnih in aplikativnih raziskav. Literarni dokumenti ter psihološki in sociološki pojav krivde in sprave predpostavljajo ustrezne temeljne študije. To pomeni kritično soočanje z ideološkimi hipotezami, ki niso v skladu z resničnostjo. Analiza sedanjih družbenih pojavov bo neprimerno bolj zanesljiva, če se bo neprestano soočala s konstantami in specifičnimi potezami kultur skozi tisočletja. Interdisciplinarne temeljne raziskave bodo samodejno prehajale v aplikativne. Analiza literarnih in zgodovinskih dokumentov bo priložnost za prevajanje ključnih besedil v slovenski jezik, to pa pomeni hkrati prepotrebno standardizacijo terminologije na vseh področjih teologije. Objave v tujih jezikih in v slovenščini bodo pomagale preraščati značilno ekskluzivistično diskusijo o prednosti jezikov na naših akademskih ustanovah. Načelo komplementarnosti bo omogočalo internacionalizacijo naše znanosti in kulture, s tem pa krepitev slovenske narodne zavesti. Temeljne raziskave na področju svetopisemskih ved in judovstva bodo med drugim vodile v daljnoročno pripravo komentiranega prevoda mrtvomorskih rokopisov in apokrifov. To je eden najbolj nujnih projektov, saj ta besedila še nikoli niso bila prevedena in ustrezno predstavljena v našem kulturnem prostoru. Komentiran prevod pa je nujno potreben za primerjalni študij temeljev naše civilizacije na vseh področjih humanističnih ved. Dosedanja odmevnost raziskav o krivdi in spravi obeta posebno spodbudo za raziskave tematike krivde in sprave na področju psihologije in sociologije. To pa bo lahko bistveno vplivalo na način reševanja problema krivde v našem narodu in iskanja izhoda iz doslej nepremostljivega konflikta. Tovrstno polarizacijo je mogoče razreševati le v luči bivanjskih in univerzalno-kulturnih osnov naše civilizacije. Vračanje k virom naše civilizacije dolgoročno obeta pozitivne premike v kulturnem snovanju in v organizaciji vzgoje v naši družbi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno