Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Medkulturne, literarnozgodovinske in literarno teoretske raziskave s področja germanistike

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.07.00  Humanistika  Literarne vede   

Koda Veda Področje
H70   Humanistične vede  H70  
H530  Humanistične vede  Nemški jezik in književnost 
H590  Humanistične vede  Baltski in slovanski jeziki in književnosti 
H580  Humanistične vede  Skandinavski jeziki in književnosti 
H550  Humanistične vede  Nizozemska književnost 
Ključne besede
literatura, literarna teorija, medkulturnost, medkuturno sprejemanje književnosti, literarna kritika, recepcija, branje in razumevanje leposlovnih besedil za vsa v naslovu navedena jezikovna podroeja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21781  Sandra Baumgartner  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  51 
2.  00566  dr. Meta Grosman  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  538 
3.  07325  dr. Anton Janko  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  271 
4.  09445  dr. Nikolaj Jež  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  305 
5.  00957  dr. Bogomir Jurak  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  599 
6.  18156  dr. Mojca Krevel  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  252 
7.  09241  dr. Igor Maver  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  626 
8.  09230  dr. Mira Miladinović Zalaznik  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  409 
9.  15227  dr. Uroš Mozetič  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  233 
10.  00279  dr. Vladimir Osolnik  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  236 
11.  03405  dr. Jerneja Petrič  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  436 
12.  19267  dr. Đurđa Strsoglavec  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2002  408 
13.  02401  dr. Neva Šlibar  Literarne vede  Vodja  2001 - 2003  368 
14.  18857  dr. Špela Virant  Literarne vede  Raziskovalec  2001 - 2003  298 
15.  16423  dr. Marija Zlatnar-Moe  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  244 
16.  14436  dr. Mirjana Želježič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  20 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.889 
Povzetek
Preueevanje medkulturnega posredovanja in sprejemanja književnosti , ki so v izvirniku napisane v anglešeini, nemšeini, nekaterih slovanskih jezikih in nekaterih drugih germanskih jezikih z literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih vidikov je predmet številnih mednarodnih raziskav v vseh razvitih državah in kulturah. S pomoejo prevajanja in/ali neposredno v izvirniku medkulturno posredovana književna besedila so mednarodna spoznana kot eden izmed najpomembnejših oblikovalnih dejavnikov za razvoj kultur, posameznikove identite, z razvijanjem le-the pa zudi za ustvarjanje uspešnejših mednarodnih odnosov , ki (po predvidevanjih Sveta evrope) predpostavljajo tudi visoko razvito medkulturno zavest, in boljšo kakovost življenja. V easu ko nove komunikacijske tehnike omogoeajo vse veeje kolieine pretoka podatkov in prevedene književnosti, so vsi procesi medkulturnega posredovanja deležni poglobljenega preueevanja v številnih mednarodnih inštitucijah. To je pomembno zaradi kulturnih/družbenih vplivov, ki ob nekakovostnem posredovanju lahko povzroeajo nezaželene ueinke kulturne hibridizacije (in motnje v identiteti), s postopki dobro organiziranega in nadzorovanega posredovanja pa nasprotno nudijo možnost medkulturnega in mednarodnega razumevanja, spoznavanja in strpnosti do drugaenega in drugega, kot poudarjajo tudi dokumenti Sveta Evrope za potrebe mirnega sodelovanja in sožitja in tudi za procese globalizacije. Posebej pomembno je raziskovanje postopkov prevajanja, ki ima v mednarodnem prostoru že težko obvladljiv obseg, in raznih oblik kritiškega posredovanj, ki usmerjajo ueinkovanje in sprejemanje prevodov. Prav tako pomembno je preueevanje književnih tvorb Slovencev zunaj slovenskega kulturnega prostora in njihovih ueinkov. Potrebno pa bi bilo razviti tudi preueevanje prevodov iz književnosti še nepreueevanih germanskih jezikov, baltiških in drugih slovanskih jezikov, saj prav te kulture posebej izpostavljajo dokumenti Sveta Evrope kot možnost ohranjanja razlienosti ob procesih evropske integracije.V ta okvir spada tudi medkulturno posredovanje naše literarne tvornosti v druge jezike oz. govorcem drugih jezikov.
Pomen za razvoj znanosti
Glede na dejstvo, da vse države oz. kulturne skupnosti poglobljeno preueujejo zgoraj navedene problemske sklope, je opisana raziskovalna dejavnost v Sloveniji najprej pomembna že samo zaradi vkljueenosti v mednarodne razvojne tokove na podroeju medkulturnega posredovanja književnosti in preueevanja prevodov in njihovega mednarodnega posredovanja. Še pomembnejši pa je mednarodno spoznani vzrok za tozadevno raziskovanje: saj v tem raziskovanju spoznavajo možnost za ustvarjanje bolj uspešnih, strpnih in razumevajoeih kulturnih in osebnih stikov, kot jih predvidevajo vsi dokumenti Sveta Evrope, potrebni pa so tudi za procese globalizacije. V tem smislu so rezultati predlagane raziskave o razumevanju in možnostih kakovostnega uravnavanjaa medkulturnega posredovanja književnosti pomembni tudi za pouk književnosti in pouk vseh tujih jezikov na mednarodni ravni. Sodoben pouk tujih jezikov namree terja obvezno medkulturno komponento. S stališea Slovenije pa je kakovostno prevajanje in medkulturno posredovanje slovenskih besedil v druge jezike pomembno tudi za našo mednarodno promocijo.
Pomen za razvoj Slovenije
V Sloveniji imamo že dolgo tradicijo književnega prevajanja. S stališča novejših možnosti preučevanja književnega prevoda in sestavin spremnih besedil ter literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega umeščanja prevodov tujih avtorjev, pa se odpira vrsta vprašanj o kakovosti in učinkovitosti tega delovanja pri nas. Sistematično preučevanje vseh z medkulturnim posredovanjem književnosti povezanih vprašanj je nujno potrebno, da dosežemo mednarodno raven raziskovalne obravnave the vprašanj. To pa je pomembno tako zaradi našega vključevanja v Evropsko unijo in mednarodno prizorišče - pri čemer bo sleherno zaostajanje za sodobnim raziskovalnim razvojem imelo za posledico odsotnost slovenskih dosežkov na mednarodni ravni - kot tudi zaradi učinkovitejšega in bolj ekonomičnega posredovanja v slovenski kulturni prostor (prevodno posredovanje postaja vse dražje!). Sistematično razvijanje prevajalske kulture je pomembno tako za kakovostnejšo pripravo prevodne književnosti kot tudi za bolj obveščeno recepcijo te književnosti. Oboje ima tudi ekonomski vidik, saj je prevajanje in objavljanje finančno vedno bolj zahtevno, zato je visoka kakovost še posebej pomembna, saj si v Sloveniji komaj lahko privoščimo ponovno prevajanje. Hkrati vemo tudi, da prevodna književnost in njeno posredovanje v naš kulturni prostor že od zgodnjih šolskih let bistveno prispeva k razvoju medkulturne zavesti, kot jo terja sodobni razvoj v Evropi in v svetu. To razmeroma novo in izredno dinamično področje literarnega in lingvističnega raziskovanja je zato povsod v svetu deležno intenzivnega preučevanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno