Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Arheološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
paleolitik, neolitik, eneolitik, kovinska obdobja, antika, epigrafika, pozna antika, zgodnji srednji vek, dokumentacijski sistemi, informacijske zbirke, ohranjevanje in prezentacija kulturne dediščine, valorizacija kulturne pokrajine, metodologija raziskovalnega dela.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18462  dr. Maja Andrič  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  223 
2.  02065  dr. Dragan Božič  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  339 
3.  06453  dr. Ladislav Ciglenečki  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  516 
4.  04622  Andreja Dolenc Vičič  Arheologija  Tehnični sodelavec  2011 - 2013  17 
5.  05834  dr. Janez Dular  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  215 
6.  23506  dr. Lucija Grahek  Humanistika  Mladi raziskovalec  2009  138 
7.  08057  dr. Jana Horvat  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  302 
8.  28434  Ivan Marija Hrovatin  Arheologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  26 
9.  17539  Dragica Knific Lunder    Tehnični sodelavec  2009 - 2011  164 
10.  18894  Marta Tamara Korošec    Tehnični sodelavec  2014 
11.  36393  dr. Elena Leghissa  Arheologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  106 
12.  27602  dr. Tina Milavec  Arheologija  Mladi raziskovalec  2009  153 
13.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2013 - 2014  81 
14.  17540  Breda Pavčič Justin    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
15.  15300  dr. Primož Pavlin  Arheologija  Raziskovalec  2013 - 2014  118 
16.  09461  dr. Andrej Pleterski  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  602 
17.  33357  dr. Anja Ragolič  Humanistika  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  96 
18.  06464  dr. Marjeta Šašel Kos  Arheologija  Raziskovalec  2009 - 2014  461 
19.  27737  dr. Benjamin Štular  Arheologija  Raziskovalec  2013 - 2014  261 
20.  06917  dr. Snežana Tecco Hvala  Arheologija  Raziskovalec  2013 - 2014  95 
21.  27513  dr. Tjaša Tolar  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2014  258 
22.  20222  dr. Borut Toškan  Humanistika  Raziskovalec  2009 - 2014  402 
23.  15155  dr. Anton Velušček  Humanistika  Vodja  2009 - 2014  354 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.490 
Povzetek
Glavna teža programa je usmerjena v bazične raziskave, se pravi, v pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih naše zgodovine. Ker je program večplasten, predstavlja njegov pomemben segment uvajanje in preverjanje novih metod dela, izgrajevanje podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, prav tako pa tudi pridobivanje novih spoznanj o poselitvenih strukturah, družbenih procesih, gospodarstvu in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka bivali na območju jugovzhodnih Alp. V program so vključeni naslednji sklopi: Paleolitske raziskave: zaključna faza projekta Divje babe I; multidisciplinarna raziskava, analiza in objava novega mezolitskega najdišča Viktorjev spodmol. Neolitik in eneolitik: vzorčenje lesa s kolišč na Ljubljanskem barju; sondiranje in obdelava drobnega gradiva s kolišč. Bronasta in starejša železna doba: izvrednotenje gradiva in podatkov s sondiranj višinskih naselij na Dolenjskem. Mlajša železna doba: zbiranje in interpretacija arheoloških virov za zgodovino latenske dobe in nadregionalne študije o nekeramičnih najdbah latenske in rimske dobe. Rimska doba: topografija in dopolnjevanje podatkovne zbirke arheoloških najdišč Ptuja; obrtniška četrt v Rabelčji vasi; romanizacija zahodne in osrednje Slovenije; arheološke raziskave visokogorja v Kamniških Alpah. Pozna antika: poznoantična poselitvena struktura; zgodnjekrščanska arhitektura; barbarski drobci v sklopu romaniziranega substrata v vzhodnoalpskem prostoru; raziskave in obdelava gradiva s poznoantičnega najdišča Tonovcov grad. Zgodnjesrednjeveško obdobje: tipokronologija grobiščnega gradiva, tipokronologija naselbinskega gradiva in raziskave naselbinskih struktur. Epigrafika in antična zgodovina: zgodovinsko-filološki komentar in izvrednotenje Strabonove Geografije; nadaljnje raziskave rimskih napisov Slovenije; zgodovina Celeje v luči epigrafskih spomenikov. Paleoekološke raziskave: študij razvoja paleookolja v Sloveniji in sosedstvu v poznem kvartarju - multudisciplinarne raziskave bodo osredotočene še zlasti na področje Ljubljanskega barja, Bele krajine in Blejskega kota. Svoje raziskave bomo gradili na podatkih, ki so jih prinesla arheološka izkopavanja naselbin, grobišč, topografski pregledi, revizija arheološkega gradiva v muzejskih depojih in arhivsko zbiranje stare arheološke dokumentacije. Uporabili bomo standardne metode slikovnega in pisnega dokumentiranja, ki jih bomo, kjer bo mogoče, nadgradili s postopkom informatizacije do oblike klasificiranega digitalnega zapisa, ki omogoča računalniško podprto manipulacijo podatkov in njihovo analizo. Posamezne artefaktne strukture bomo preučevali na ravni predmeta, najdiščnega skupka, najdišča, mikroregije in širšega geografskega prostora. Raziskovali bomo dejavnike časa, prostora, človekove dejavnosti in izločili filter, ki ga predstavljajo procesi propadanja. Arheološko analizo bomo dopolnjevali z raziskavami paleookolja, jih korelirali z arheološkimi sedimenti ter ugotavljali vpliv okolja na človekovo dejavnost - vpliv človeka na okolje. Pri tem bodo izvedene ustrezne antropološke, osteozoološke, palinološke, karpološke, sedimentološke, fizikalne in kemične analize. Za izvajanje raziskovalnega programa skrbi ustrezna infrastrukturna skupina (Naravna in kulturna dediščina), saj brez terenskih raziskav, laboratorijev in podatkovnih zbirk ni mogoče izpeljati začrtanega raziskovalnega programa. Delo infrastrukturne skupine bo obsegalo arheološke dokumentacijske sisteme (zbirke ARKAS, ZBIVA, LIBERA, stvarni katalog arheološke literature, zbirko pisne dokumentacije, zbirko slikovne dokumentacije, predmetno zbirko, epigrafsko zbirko), terenske raziskave (mobilni dokumentacijski centri, laboratoriji) in prospekcijske posnetke (geofizikalne prospekcije, paleoenvironmentalne prospekcije).
Pomen za razvoj znanosti
Arheologija je veda, ki s svojim znanstveno-strokovnim aparatom odločujoče prispeva h kreiranju zavesti o človekovem razvoju in delovanju v najstarejših obdobjih njegove zgodovine. Pri tem vzpostavlja kritično distanco do raznih ideoloških in mitičnih razlag zgodovinskih pojavov, ki imajo učinke tudi v sedanji družbeno-politični praksi. Ker se današnje meje ne ujemajo z mejami skupnosti, ki so nekoč živele na našem ozemlju, je v program vključeno širše območje vzhodnih Alp in zahodnega Balkana. Po svoji vsebini predstavlja raziskovalni program ARHEOLOŠKE RAZISKAVE pomemben segment arheoloških raziskav v srednji Evropi.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program ARHEOLOŠKE RAZISKAVE je kompleksen in združuje vsa tista področja raziskav, ki jih mora opraviti Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) kot osrednja nacionalna raziskovalna ustanova za področje arheologije. Razpon raziskav je širok, saj sega od vprašanj metodologije, izgradnje temeljnih podatkovnih baz in objav gradiva, do sintetičnih del, v katerih predstavljamo družbene procese oziroma razvoj človeka od prazgodovine do srednjega veka. Raziskovalni program je pomemben za utrjevanje nacionalne identitete, varovanje in prezentiranje kulturne dediščine ter valorizacijo kulturne pokrajine. Ker je vpet v izobraževalne procese dveh univerz, je pomemben tudi za vzgojo novih kadrov.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Arheološke raziskave  Pro(mo)gram - predstavitveni filmi raziskovalnih programov  Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno