Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Arheološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
Arheologija, prazgodovina, antika, srednji vek, epigrafika, temeljne in interdisciplinarne raziskave, baze podatkov, Slovenija, jugovzhodnoalpski prostor.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  18462  dr. Maja Andrič  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  202 
2.  50577  dr. Tina Berden  Arheologija  Mladi raziskovalec  2017 - 2021  30 
3.  02065  dr. Dragan Božič  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  337 
4.  52014  Nina Caf  Arheologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2021  33 
5.  23506  dr. Lucija Grahek  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  120 
6.  08057  dr. Jana Horvat  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  281 
7.  38715  Maja Jevnikar    Tehnični sodelavec  2019 - 2021 
8.  18894  Marta Tamara Korošec    Tehnični sodelavec  2015 - 2021 
9.  18812  Lucija Lavrenčič    Tehnični sodelavec  2016 - 2021 
10.  36393  dr. Elena Leghissa  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  85 
11.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  77 
12.  17540  Breda Pavčič Justin    Tehnični sodelavec  2015 
13.  15300  dr. Primož Pavlin  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  113 
14.  09461  dr. Andrej Pleterski  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2020  595 
15.  50833  Tilen Podobnik    Tehnični sodelavec  2019 - 2021 
16.  33357  dr. Anja Ragolič  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  82 
17.  38265  dr. Jernej Rihter  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  51 
18.  06464  dr. Marjeta Šašel Kos  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2020  457 
19.  31965  dr. Brina Škvor Jernejčič  Arheologija  Raziskovalec  2020 - 2021  64 
20.  27737  dr. Benjamin Štular  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  250 
21.  06917  dr. Snežana Tecco Hvala  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  94 
22.  27513  dr. Tjaša Tolar  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  217 
23.  20222  dr. Borut Toškan  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2021  359 
24.  34717  dr. Matija Turk  Arheologija  Raziskovalec  2015 - 2021  213 
25.  19993  Dragutin Valoh    Tehnični sodelavec  2019 - 2021  70 
26.  15155  dr. Anton Velušček  Humanistika  Vodja projekta/programa  2015 - 2021  344 
27.  52010  Lars Zver  Arheologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2021  18 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.546 
Povzetek
Predlagani program ARHEOLOŠKE RAZISKAVE bo usmerjen v temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih jugovzohodnoalpskega prostora. Ker je večplasten, zaobjema širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, pa vse do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp. V okviru programa bomo raziskovali arheološko podobo slovenskih pokrajin v neolitiku in eneolitiku. Raziskave bodo usmerjene v preučevanje kronologije, poselitvene dinamike, gospodarstva in paleookolja. Osvetlili bomo gospodarsko in družbeno dinamiko bronaste dobe. Preučevali grobišča, grobne rituale, depoje in posamične najdbe. V okviru preučevanja železne dobe se bomo ukvarjali s kulturnimi pojavi in procesi ter povezavami s srednjeevropskim, italskim in zahodnobalkanskim prostorom. Predstavili bomo najdišče Most na Soči. Pripravili bomo novo kronologijo dolenjske halštatske skupine. Objavljene bodo najdbe iz Mokronga. Ukvarjali se bomo s preučevanjem železnega orodja in opreme iz železne in rimske dobe. Preučevali bomo procese romanizacije. Raziskovali bomo poselitveno sliko na različnih nivojih, ki jih predstavljajo avtonomna mesta, manjše naselbine in podeželje. Dopolnjevali bomo skenoteko rimskih napisov Slovenije. Predmet raziskav bo tudi prevod in komentiranje relevantnih odlomkov iz monumentalne Geografije antičnega geografa Strabona. Dokončano bo epohalno sintetično delo Zgodovina slovenskega prostora v antiki. Pri raziskovanju poznoantične poselitve bomo preučevali poselitveno sliko in materialno kulturo. Posebej se bomo posvečali pomembnim najdiščem, kot sta npr. Korinjski hrib in Križna gora. Ukvarjali se bomo s poznorimskimi obrambnimi strukturami (Claustra Alpium Iuliarum). V okviru arheologije zgodnjega srednjega veka bomo izvajali strukturne analize grobišč, naselij in pokrajine kot artefakta ter spoznavali razvoj družbe, gospodarstva in ideologije ter njihovo razslojevanje. Ukvarjali se bomo z doslej zanemarjenimi zgodnjesrednjeveškimi elitami iz časa od 9. do 11. stol. Pri palinoloških raziskavah se bomo ukvarjali s poznoglacialno in holocensko vegetacijo v Sloveniji, v povezavi z razvojem družbe, poselitve in prostora skozi čas. Pri arheobotaničnih raziskavah bomo preučevali makrorastlinske ostanke s slovenskih arheoloških najdišč, kjer bomo prepoznavali rastlinsko prehrano, sklepali na gospodarske temelje družbe in okoljsko vegetacijo. V okviru arheozooloških raziskav bo v ospredju predvsem študij ekonomskih razmer kompleksnih družb, njihova socialna, funkcionalna in etnična diferenciranost, neekonomsko izkoriščanje živali (npr. žrtvovanja) ter človekov vpliv na okolje.
Pomen za razvoj znanosti
Arheologija je veda, ki s svojim znanstveno-strokovnim aparatom odločujoče prispeva k ustvarjanju zavesti o človekovem razvoju in delovanju v najstarejših obdobjih njegove zgodovine. Pri tem vzpostavlja kritično distanco do raznih ideoloških in mitičnih razlag zgodovinskih pojavov, ki imajo učinke tudi v sedanji družbeno-politični praksi. Ker se današnje meje ne ujemajo z mejami skupnosti, ki so nekoč živele na našem ozemlju, je v program vključeno širše območje vzhodnih Alp in zahodnega Balkana. Po svoji vsebini predstavlja raziskovalni program ARHEOLOŠKE RAZISKAVE pomemben segment arheoloških raziskav v Srednji Evropi.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program ARHEOLOŠKE RAZISKAVE je kompleksen in združuje vsa tista področja raziskav, ki jih mora opraviti Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) kot osrednja nacionalna raziskovalna ustanova za področje arheologije. Razpon raziskav je širok, saj sega od vprašanj metodologije, izgradnje temeljnih podatkovnih baz in objav gradiva, do sintetičnih del, v katerih predstavljamo družbene procese oziroma razvoj človeka od prazgodovine do srednjega veka. Raziskovalni program je pomemben za utrjevanje nacionalne identitete, varovanje in prezentiranje kulturne dediščine ter valorizacijo kulturne pokrajine. Ker je vpet v izobraževalne procese dveh univerz, je pomemben tudi za vzgojo novih kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno