Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Podzemne vode in geokemija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.07  Naravoslovje  Geologija  Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda) 
1.06.04  Naravoslovje  Geologija  Geokemija 

Koda Veda Področje
P470  Naravoslovno-matematične vede  Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (33)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51988  dr. Simona Adrinek  Geologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  161 
2.  33305  dr. Špela Bavec  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  85 
3.  17253  Zmago Bole    Tehnični sodelavec  2014 - 2019  207 
4.  14134  dr. Mihael Brenčič  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  1.699 
5.  30456  Ana Burger  Geologija  Tehnični sodelavec  2016 - 2019  114 
6.  32051  dr. Sonja Cerar  Geologija  Raziskovalec  2015 - 2019  236 
7.  37528  dr. Teja Čeru  Geologija  Raziskovalec  2019  69 
8.  51585  Matej Draksler    Tehnični sodelavec  2018 - 2019  19 
9.  29592  dr. Tamara Ferjan Stanič  Geologija  Raziskovalec  2014  58 
10.  38185  dr. Martin Gaberšek  Geologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2019  68 
11.  10667  dr. Mateja Gosar  Geologija  Vodja  2014 - 2019  431 
12.  34379  dr. Kristina Ivančič  Geologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2019  70 
13.  10889  dr. Brigita Jamnik  Vodarstvo  Raziskovalec  2014 - 2019  328 
14.  19280  dr. Mitja Janža  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  445 
15.  35387  dr. Anja Koroša  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  130 
16.  22352  dr. Jure Krivic  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  244 
17.  17541  mag. Andrej Lapanje  Geologija  Tehnični sodelavec  2017 - 2019  742 
18.  01259  dr. Nina Mali  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  438 
19.  17245  Tomislav Matoz    Tehnični sodelavec  2014 - 2019 
20.  17247  Miroslav Medić    Tehnični sodelavec  2014 - 2019  81 
21.  50350  Marko Mehle    Tehnični sodelavec  2018 - 2019  26 
22.  30957  dr. Kim Mezga  Gradbeništvo  Raziskovalec  2014 - 2018  150 
23.  17236  Vida Pavlica    Tehnični sodelavec  2016 
24.  53563  Valentina Pezdir  Geologija  Mladi raziskovalec  2019  30 
25.  28455  dr. Nina Rman  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  955 
26.  50351  dr. Luka Serianz  Geologija  Mladi raziskovalec  2017 - 2019  326 
27.  11339  dr. Robert Šajn  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  505 
28.  37004  Dejan Šram  Geologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2019  178 
29.  21661  Jože Štih    Tehnični sodelavec  2014 - 2015  98 
30.  26524  dr. Tamara Teršič  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  81 
31.  38492  Marko Tukić    Tehnični sodelavec  2017 - 2018 
32.  04862  dr. Janko Urbanc  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2019  462 
33.  33141  dr. Marjana Zajc  Geologija  Raziskovalec začetnik  2017 - 2019  91 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.176 
2.  6484  JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  Ljubljana  5046688  885 
Povzetek
V programu »Podzemne vode in geokemija« so združene različne veje geologije s ciljem poglobljenega razumevanja geoloških pojavov ter njihovega vpliva na posledice človekove dejavnosti v okolju. Geološko okolje in procesi, ki nastopajo v njem, so zelo kompleksni in obsežni. Zaradi tega njihovo razumevanje in preučevanje terja sinergetsko delovanje strokovnjakov različnih geoloških vej, združenih v enem programu.   Osnovni cilj programa je analizirati in spoznavati vplive antropogenih dejavnosti na okolje v odvisnosti od geoloških naravnih danosti. Delujemo torej na področju okoljske geokemije potencialno škodljivih snovi (ang. potentially harmful elements - PHE), ki je pomembno in hitro razvijajoče se področje uporabne geokemije in hidrogeologije. Namen raziskovalnega programa je preučiti vire, transportne poti ter usodo potencialno škodljivih snovi v neobremenjenih in onesnaženih okoljih. Posebej pomembno je razumevanje procesov, ki vplivajo na sproščanje, prenos in sprejem teh snovi ter ustvarjanje povezave med prisotnostjo teh snovi v različnih okoljih in njihovo strupenostjo oz. škodljivostjo. Rezultati modelov širjenja onesnaženja skozi različne geološke medije bodo podlaga učinkovitim ukrepom s katerimi bomo doprinesli k učinkovitemu varovanju okolja.   Predlog dela programske skupine predstavlja nadaljevanje uspešnega sodelovanja zainteresiranih institucij iz Slovenije in držav Zahodnega Balkana v 7OP EU projektu RESTCA-TERCE-NIPMSS, OP Slovenija-Italija, v številnih bilateralnih projektih in programih transnacionalnega sodelovanja (Območje Alp, Srednja Evropa). Nadaljnje delo vključuje več institucionalni pristop geoloških in geokemičnih raziskav drugotnih materialov (tal, prahov, sedimentov, bioloških materialov) z raznovrstnimi metodami ter uporabo naprednih statističnih in matematičnih metod kot so: multipla polinomska regresija (MPR) in nevronske mreže – večslojni perceptron (ANN-MP) ter metode daljinske detekcije za napoved koncentracij PHE in njihovega transporta v realnem okolju. Z eksperimentalnimi raziskavami transportnih procesov v vodonosnikih bomo nadgradili regionalne čezmejne modele vodonosnih sistemov za določitev optimalnega ravnotežja med varovanjem in izkoriščanjem vodnih virov ter tako prispevali k sonaravnemu gospodarjenju z vodnimi viri. Pri svojem delu bomo uporabili nove pristope in metodologije sodobnih hidrogeoloških in geokemičnih raziskav. S svojem interdisciplinarnem delom bomo prispevali tudi k razvoju drugih strok.
Pomen za razvoj znanosti
S programom nadaljujemo s študijem naravnih in antropogenih procesov v okolju s poudarkom na procesih, ki se dogajajo v medijih kot posledica interakcij tla-kamnina-voda-onesnaževalo-zrak in faktorjih, ki na njih vplivajo. Raziskave bodo prispevale k temeljnemu znanju poznavanja geološkega okolja, obenem pa bomo reševali metodološke probleme raziskav in praktičnega dela na področju varovanja okolja. Z raziskavami bomo pridobili pomembna znanstvena spoznanja na področju hidrogeologije in geokemije, ki bodo pomembna za raziskovalce tako v Sloveniji kot v svetu. Z rezultati predlaganega programa bomo odgovorili na mnoga nerešena vprašanja o regionalnih geokemičnih in hidrogeoloških značilnostih Slovenije. S postavitvijo novih konceptualnih modelov vodonosnih sistemov bomo postavili temelje za izvedbo raziskav po najnovejših metodologijah. Posebno pozornost bomo posvetili razširitvi in izpopolnitvi matematičnega geotermičnega modela regionalnega toka podzemne vode v SV Sloveniji. Pri tem bomo uporabili najsodobnejše merilne tehnike in modele za proučevanje prenosa termičnega toka. Z raziskavami bomo prispevali k novim znanstvenim spoznanjem o geokemičnih procesih tako v tleh, sedimentih kot tudi v podzemni vodi. Rezultati programa bodo pomembni za dopolnitev poznavanja kompleksnosti kemične sestave drugotnih materialov ter za določitev njihove kemične soodvisnosti. Poznavanje odnosov med parametri zaledja vodnih virov in hidrokemijsko sestavo podzemnih vod je kljub velikemu napredku v zadnjih desetletjih še vedno dokaj pomanjkljivo, posebej za določene kemijske spojine in izotope, ki se manj uporabljajo v redni hidrogeološki praksi. Produkt analize sistematičnih hidrogeokemijskih raziskav bo hidrokemijska karta Slovenije, ki bo velikega pomena za nadaljnje hidrogeološke raziskave v Sloveniji, metodološki pristop pa bo po inovativnosti odmeval tudi v svetu. Pričakujemo velik napredek pri poznavanju zakonitosti procesov transporta in razgradnje različnih onesnaževal v okolju. Z raziskavami bomo pridobili pomembne podatke o vsebnostih potencialno škodljivih snovi (PHE) in vsebnosti drugih snovi antropogenega izvora v okolju, še posebno v podzemni vodi. Ti podatki so temelj za študij transportnih procesov in za oceno obremenjenosti vodonosnikov. Rezultati bodo pripomogli k boljšemu razumevanju vloge nezasičene cone in fizikalno-kemijskih procesov v njej pri transportu onesnaževal. Z raziskavami bomo izpopolnili metodologijo za postavitev hidrogeoloških konceptualnih modelov v tistem delu, ki se navezuje na opis lastnosti gibanja onesnaževal v vodonosniku, s tem pa bomo prispevali k razlagi vplivov le-teh na okolje. Pričakujemo nova znanstvena spoznanja o povezavah med možnimi viri onesnaženja, dinamiko vode, rabe prostora in pojavnostjo spojin antropogenega izvora v podzemni vodi. S predlaganimi raziskavami se vključujemo v aktualni trend raziskav v svetu na tem področju.
Pomen za razvoj Slovenije
S programom »Podzemne vode in geokemija« pomembno prispevamo k uresničevanju enega glavnih strateških ciljev Slovenije, to je izboljšanje kakovosti življenja ter zdravja. Podzemne vode so v Sloveniji skoraj edini vir zdrave pitne vode, pomembna tehnološka surovina in temelj številnih turističnih dejavnosti (npr. terme, zdravilišča). Tudi tla so bistvenega pomena za človekov obstoj, ker so nenadomestljiv vir hranilnih snovi in vode, življenjski prostor mnogih organizmov in nosilec življenja na zemeljski površini. Vse države članice EU se soočajo s pojavom obširnih in skrb vzbujajočih degradacijskih procesov, ki vplivajo na kakovost vseh obravnavanih komponent okolja.   Predlagani program bo imel dolgoročne učinke za družbo v obliki boljšega varovanja tal in podzemne vode kot naravnega vira. Rezultati raziskav bodo pomembni za državo kot skrbnika vodnih virov in za druge porabnike pitne, termalne, mineralne in izvirske vode. Rezultati bodo pripomogli k dolgoročnemu ekonomskemu in investicijskemu razvoju podjetij.   Delovanje programske skupine je pomembno za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije ker učinkuje na: ·        ohranjanje in varovanje tal ter vodnih virov kot dela naravne dediščine in pripravo smernic za varovanje okolja oceno stanja kakovosti in razpoložljivosti virov pitne vode·        pripravo zakonodaje in strokovnih podlag na področju varovanja virov pitne vode, monitoringa podzemne vode in tal, odvajanja padavinskih voda, itd. ·        optimizacijo ukrepov za učinkovit vodni režim s stališča protipoplavne varnosti, oskrbe s pitno vodo, izkoriščanja energetskega potenciala in zaščite okolja · izdelavo programov ukrepov varstva okolja ter usmeritve na področju kmetijstva in rabe prostora · smernice za sonaravno izkoriščanje vodonosnih sistemov s termalno, mineralno ali pitno vodo ter za izvajanje monitoringov · celovito in dolgoročno oskrbo s pitno vodo · prispeva h kreiranju evropske politike na področju pitne vode, vodooskrbe in varstva okolja ·        osnove za posege v prostor (npr. podzemne gradnje, gradnja avtocest, železnic, projektiranje odlagališč…) · razvoj merilne opreme tako, da proizvajalcem svetujemo izboljšave izdelkov.   V programsko skupino vključujemo tudi študente, katerih diplomske in doktorske naloge se vsebinsko vključujejo v vsebine našega raziskovalnega programa. Nekateri diplomanti se po uspešnem zaključku študija vključujejo v programsko skupino kot mladi raziskovalci in po opravljenem doktoratu kot raziskovalci. Starejši raziskovalci pa sodelujejo pri vzgoji kadrov v vlogi predavateljev in mentorjev. Pomembno je tudi sodelovanje raziskovalcev programske skupine v pedagoškem procesu na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in popularizacija našega znanstveno-raziskovalnega dela s prispevki v poljudno-znanstvenih medijih ter sodelovanje s šolami. Med pomembno dejavnostjo članov programske skupine velja omeniti intenzivno sodelovanje članov v uredniških odborih znanstvenih in strokovnih revij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno