Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Podzemne vode in geokemija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P470  Naravoslovno-matematične vede  Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija 
P420  Naravoslovno-matematične vede  Petrologija, mineralogija, geokemija 
Ključne besede
podzemne vode, geokemija, hidrogeologija, naravni viri, pitna voda, mineralne vode, geotermija, nezasičena cona, zaščita podzemnih vod, izkoriščanje podzemnih vod, radioaktivnost, naravno stanje, antropogeni vplivi, težke kovine, sedimenti, informacijski sistem, tla;
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17253  Zmago Bole    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  206 
2.  14134  dr. Mihael Brenčič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  1.679 
3.  29592  dr. Tamara Ferjan Stanič  Geologija  Mladi raziskovalec  2008  58 
4.  10667  dr. Mateja Gosar  Geologija  Vodja  2004 - 2008  427 
5.  17243  Jože Herič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  51 
6.  17244  Marko Hoetzl    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
7.  10889  dr. Brigita Jamnik  Vodarstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  323 
8.  19280  dr. Mitja Janža  Geologija  Raziskovalec  2005 - 2008  442 
9.  17235  Zoran Klaič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
10.  22352  dr. Jure Krivic  Geologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  244 
11.  17541  mag. Andrej Lapanje  Geologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  739 
12.  01259  dr. Nina Mali  Geologija  Raziskovalec  2007 - 2008  434 
13.  17245  Tomislav Matoz    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
14.  17247  Miroslav Medić    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  80 
15.  29608  dr. Miloš Miler  Geologija  Mladi raziskovalec  2008  190 
16.  20265  Nada - Stana Pontelli    Tehnični sodelavec  2004 - 2006 
17.  28455  dr. Nina Rman  Geologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  931 
18.  03619  Miha Slander    Tehnični sodelavec  2004 - 2006  54 
19.  11339  dr. Robert Šajn  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  503 
20.  26524  dr. Tamara Teršič  Geologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  81 
21.  13034  dr. Branka Trček  Varstvo okolja  Raziskovalec  2004 - 2008  225 
22.  04862  dr. Janko Urbanc  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  461 
23.  23427  dr. Gorazd Žibret  Geologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  216 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.240 
2.  6484  JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  Ljubljana  5046688  878 
Povzetek
V programu podzemne vode in geokemija so združene različne veje geologije s ciljem poglobljenega razumevanja geoloških pojavov ter njihovega vpliva na posledice človekove dejavnosti v okolju. Geološko okolje in procesi, ki nastopajo v njem so zelo kompleksni in obsežni. Zaradi tega njihovo razumevanje in preučevanje terja sinergetsko delovanje strokovnjakov različnih geoloških vej, združenih v enem programu. Osnovni cilj programa je analizirati in spoznavati vplive antropogenih dejavnosti na okolje v odvisnosti geoloških naravnih danosti. Pri tem se bomo osredotočili na vse faze, ki nastopajo v tem okolju, predvsem pa na trdno in tekočo fazo (vodo). Kemična in mineralna sestava, fizikalne lastnosti in zgradba tal, kamnin in sedimentov ter njihovih produktov preperevanja so dejavniki, ki določajo in kontrolirajo različne komponente okolja: njegovo odzivnost na naravne ujme, oskrbo z vodo, rodovitnost, ranljivost, topografsko oblikovanost, stabilnost pobočij in dovzetnost za odnašanje, pa tudi toksičnost in nevtralizacijske sposobnosti. Študije v okviru programske skupine bodo namenjene preučevanju antropogenega vnosa na površini in prenosu onesnaževal skozi tla v podzemno vodo. Med raziskovanimi naravnimi mediji naj omenimo zlasti tla, urbane materiale in poplavne sedimente, med vnesenimi snovmi zlasti težke kovine, organske polutante in med dejavniki rudarjenje, industrijo in promet. Razen spoznavanja geoloških razmer, v katerih so nastajala tla, sedimenti in kamnine, bodo študije omogočile kvantitativno opredelitev geokemičnih povezav med kamnino kot snovnim virom in proizvodi njenega preperevanja ter površinskimi in podzemnimi vodami, hkrati pa bo moč tudi kvantitativno definirati tok podzemne vode in udeležene geokemične procese z njihovo snovno bilanco.
Pomen za razvoj znanosti
Program se vključuje v študije naravnih in antropogenih procesov v Zemljinem površju. Prispeval je k temeljnemu znanju poznavanja geološkega okolja, obenem pa naše raziskave pripomorejo k reševanju metodološke problematike raziskav in praktičnega dela na področju varovanja okolja. Slovenija kljub svoji majhni površini zaradi izjemno pestre geološke sestave, industrijske razvitosti in poseljenosti nudi dobro možnost pridobivanja omenjenih znanstvenih spoznanj, ki so lahko pomembni tudi za številne druge dežele. Z rezultati programa raziskovanja smo odgovorili na mnoga zanimiva vprašanja o regionalni hidrogeološki zgradbi terena. S postavitvijo novih konceptualnih modelov vodonosnih sistemov smo postavili temelje za izvedbo raziskav po najnovejših metodologijah. Informacije o uporabnosti najsodobnejših geokemičnih, mikrobioloških ter izotopskih metod in tehnik za proučevanje prenosa snovi v razpoklinskih in medzrnskih vodonosnih sistemih so aktualne v mednarodnem znanstvenem okolju. Prispevali smo k novim znanstvenim spoznanjem o fizikalno-kemičnih zakonitostih, ki se dogajajo v mediju kot posledica interakcij tla-kamnina-voda-onesnaževalo-zrak in o faktorjih, ki na njih vplivajo. Znanstvena spoznanja o izjemno pomembni vlogi nezasičene cone in fizikalno kemijskih procesih v njej pri transportu onesnaževal so pomembna za razvoj hidrogeologije. Z delom na programu smo izpopolnili metodologijo za postavitev hidrogeoloških konceptualnih modelov v različnih strukturah zlasti v tistem delu, ki se navezuje na opis lastnosti gibanja onesnaževal v vodonosniku s tem pa prispevali k razlagi vplivov le teh na okolje. S temi raziskavami se vključujemo v aktualni trend raziskav v svetu na tem področju. Pomemben je tudi pomen naših raziskav k boljšemu razumevanju vplivov klimatskih sprememb na hidrološke procese, kar je trenutno zelo aktualno področje raziskav tudi v svetovnem merilu. Od rezultatov lahko izpostavimo tudi nova znanstvena spoznanja o geokemični sestavi našega ozemlja, kar je pomembno dopolnilo poznavanje kompleksne kemične sestave ozemlja Slovenije (kamnin, preperine, vode, tal, potočnega in poplavnega sedimenta, izbranih rastlin in urbanih sedimentov). Omogočili so preliminarno opredelitev geokemične signature karbonatnih kamnin v ustreznih površinskih materialih in oceno antropogene obremenitve okolja zaradi industrije, kmetijstva, urbanizacije, prometa, vojaških aktivnosti, itd.
Pomen za razvoj Slovenije
Glavna prednost programa »Podzemne vode in geokemija« je, da pomembno prispevamo k uresničevanju enega glavnih strateških ciljev Slovenije, to je izboljšanje kakovosti življenja ter zdravja. Ukrepi za izvajanje pete razvojne prioritete Strategije razvoja Slovenije (Povezovanje ukrepov za dosego trajnostnega razvoja) so tudi zagotavljanje oskrbe s čisto vodo, zagotavljanje dobrega stanja in ustreznega urejanja voda ter uveljavljanje trajnostne rabe naravnih virov. Celovita oskrba z vodo v Sloveniji zahteva optimalno gospodarjenje z obstoječimi vodnimi viri, ki predstavljajo glavni vir pitne vode. Naše raziskave prispevajo k poznavanju razpoložljivosti vodnih virov, tako z vidika njihovih količin kot tudi kvalitete oziroma stopnje onesnaženosti. Izjemen pomen imajo raziskave prekomejnih vodonosnikov, ki so posebej občutljivi z vidika upravljanja in varovanja. Intenzivno sodelujemo pri implementaciji okvirne vodne direktive (WFD). Ena od zahtev vodne direktive je, da vsaka država članica identificira problematična območja, kjer so vode zaradi ekoloških pritiskov v slabem kakovostnem stanju in bo potrebno izvesti sanacijske ukrepe. Za pravilno oceno kakovosti podzemnih vod je potrebno določiti naravna ozadja posameznih hidrokemijskih komponent v podzemni vodi. Rezultati raziskav so pomembni za državo kot skrbnika vodnih virov in za druge porabnike pitne, termalne, mineralne in izvirske vode. Podjetja, ki skrbijo za vodooskrbo, ki proizvajajo in tržijo živilske izdelke ali se ukvarjajo s turizmom dobivajo smernice za sonaravno izkoriščanje razpoklinskih in medzrnskih vodonosnih sistemov s termalno, mineralno ali pitno vodo ter za izvajanje količinskega in kakovostnega monitoringa, kar pripomore k dolgoročnemu ekonomskemu in investicijskemu razvoju podjetij. Program »Podzemne vode in geokemija« ima dolgoročnejše učinke za družbo v obliki boljšega varovanja podzemne vode kot naravnega vira. Slovenija razpolaga z mnogimi kvalitetnimi viri pitne vode, ki bodo v bodoče še pridobili na pomenu, še posebej v luči prihajajočih klimatskih sprememb. Rezultati raziskav so uporabni pri optimizaciji ukrepov, ki bodo v prihodnosti ugodno vplivali na vodni režim. Rezultati so v pomoč pri izdelavi programov ukrepov varstva okolja ter usmeritvah na področju kmetijstva in rabe prostora na vodovarstvenih območjih. V nekaterih segmentih gospodarstva predstavlja podzemna voda pomemben in pogosto zelo omejujoč dejavnik. Naj omenimo le nekatere podzemne gradnje, kjer lahko prisotnost podzemne vode znatno podraži gradnjo in zavleče izvedbo. Poznavanje porazdelitve podzemne vode in pogojev pod katerimi nastopa v prostoru, znatno poceni nekatere posege v prostor. Eden od nalog programske skupine je tudi natančneje preučiti interakcije med podzemnimi vodami in kamninami ter sedimenti. S stališča tehnološkega razvoja je to pomembna naloga. Na ta način je moč izboljšati vedenje o fizikalno kemijskih pogojih pri katerih podzemne vode pridobijo določene lastnosti in s tem vplivati na njihovo ekonomsko izkoriščanje. Takšne lastnosti podzemne vode so na primer agresivnost podzemne vode na beton, kvaliteta vode za namakanje, vpliv na propadanje vodovodnih cevi itd. Rezultati programa so pomembni tudi z vidika naravne dediščine – med njo uvrščamo tudi vode. Prispevamo k ohranjanju in varovanju te naravne dedišine ter k njenemu trajnostnemu razvoju. Celostni pristop k vodam in tlem je izredno pomemben za varovanje bogastva narave in s tem pokrajinske pestrosti našega naravnega okolja kot nacionalne dediščine skozi katero se radi identificiramo. V programsko skupino vključujemo tudi dodiplomske in podiplomske študente, katerih diplomske in doktorske naloge se vsebinsko vključujejo v vsebine našega raziskovalnega programa. Nekateri diplomanti so se po uspešnem zaključku študija vključili v programsko skupino kot mladi raziskovalci in po opravljenem doktoratu kot raziskovalci. Starejši raziskovalci pa sodelujejo pri vzgoji kadrov v vlogi predavateljev in mentor
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno