Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register

Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.02  Humanities  Geography  Social geography 

Code Science Field
S230  Social sciences  Social geography 

Code Science Field
5.07  Social Sciences  Social and economic geography 
Keywords
Derelict land, definition, methodology, typology of derelict land, effective land-use planning, field inventory, register, problem areas, Slovenia
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (12)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  31158  Blaž Barborič  Geodesy  Researcher  2015 - 2017  196 
2.  15403  PhD Dejan Cigale  Geography  Researcher  2015 - 2017  411 
3.  17898  PhD Mojca Foški  Urbanism  Researcher  2015 - 2017  391 
4.  11799  PhD Marko Krevs  Geography  Researcher  2015 - 2017  445 
5.  22645  PhD Simon Kušar  Geography  Researcher  2015 - 2017  481 
6.  16049  PhD Barbara Lampič  Humanities  Head  2015 - 2017  530 
7.  33103  PhD Sebastjan Meža  Civil engineering  Researcher  2015 - 2017  42 
8.  18858  PhD Irma Potočnik Slavič  Geography  Researcher  2015 - 2017  451 
9.  05892  PhD Dalibor Radovan  Geodesy  Researcher  2015 - 2017  543 
10.  11334  PhD Maja Simoneti  Landscape design  Researcher  2016 - 2017  327 
11.  17448  Konstanca Soss    Technical associate  2016 - 2017  28 
12.  13184  PhD Alma Zavodnik Lamovšek  Urbanism  Researcher  2015 - 2017  899 
Organisations (3)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0246  Geodetic Institute of Slovenia  Ljubljana  5051649000  1,910 
2.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  98,836 
3.  0792  University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering  Ljubljana  1626981  25,867 
Abstract
The proposed project aims to contribute in solving the current inadequate and uncoordinated considerations on the problematics of derelict land in Slovenia. In the coming years due to restructuring of the economy and current social processes, derelict land will become even more urgent spatial, environmental and public health problem.   The main objective of the proposed project "A comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of a pilot census and the establishment of new register" is to upgrade in 2011 established the first records of derelict land in the methodological, technical and contents sense. We will develop and establish up-to-date register of derelict land (and ensure appropriate application) to a level that will enable development of appropriate development measures and thus boost the competitiveness of the Slovenian regions.   The leading partner (Department of Geography Faculty of Arts University of Ljubljana) will based on its previous research experiences on the derelict land problematic upgrade elements, which in the preparation of the first records of derelict land (project “Sustainable remediation of environmental burdens”), communication with various sectors and decision-makers in the implementation of a detailed inventory of derelict areas in the Gorenjska region (project “Establishing a register of active spatial and functional degraded areas for the Gorenjska region, 2015) and in the analysis of inventoried Slovenian derelict land for the location of the various renewable energy sources (research taken within the framework of the European project M2RES), showed to be deficient or necessary.   In the light of experiences and needs of effective implementation of the research project, the project team has been expanded. In addition to geographers who have better understanding of spatial processes, regional and spatial development, methods of fieldwork and work with the GIS, experts from the Faculty of Civil and Geodetic Engineering covering spatial planning aspect will participate in the project significantly helping in designing criteria for derelict land definition. In particular, their role will be crucial in preparing sets of measures to reactivate derelict land. Colleagues from the Geodetic Institute of Slovenia will be playing an important technical and professional support for the operation of the registry and the preparation of relevant applications (they are properly technically equipped), which will based on web services allow direct connection to the public information systems (eg. PISO, future e-Prostor).   Among the key results of the project, we want to highlight some of the methodological, theoretical and applicative results: · A comprehensive list of criteria for the definition of derelict land, their new typology and extended definition; · Preparation of a model for the determination of the "development phase" of derelict land that will be used for their reactivation and proposal of the development types of degraded areas; · A comprehensive register of derelict land on the whole territory of 6 statistical regions in Slovenia and, additionally for 4 municipalities; · Web application for managing the register, monitoring and the analysis of data; · The range of possible actions for the reactivation of derelict land (taking into account types of derelict land, problem areas, etc.); · Design of an action plan for reactivation of derelict land; · Communication and involvement of stakeholders from responsible ministries as well as representatives of regional development agencies in the various phases of the project.   New register of derelict land, which will be due to more detailed typology and defined criteria comprehensive, and will respond to the needs of various sectors, will be established in six Slovenian statistical regions. From the perspective of the client, it is crucial that monitori
Significance for science
Ključno za razvoj znanosti in stroke bo celovita metodologija za določanje različnih tipov DO, kar bo podlaga za strokovno in raziskovalno delo v prostorskih vedah in z degradiranimi območji povezanimi strokami. Z interdisciplinarnim pristopom k proučevanju DO, ki vključujejo področja prostorskega načrtovanja, regionalnega in prostorskega razvoja, varstva okolja in varovanja zdravja prebivalstva, bomo naredili velik premike na področju metodologije ter določanja tipov DO ter v iskanju kompleksnih rešitev njihove aktivacije. Na podlagi ustrezne metodologije lahko razvijemo ustrezen kazalnik (kazalnike) spremljanja stanja prostora za degradirana območja. »Monitoring« - spremljanje stanja prostora je zaveza stroke kakor tudi države. Zelo pomembno za razvoj strokovnega dela bo zasnova podatkovne baze (registra DO), saj bo v pomoč razumevanju številnih procesov za potrebe različnih ravni upravljanja in odločanja v prostoru. S tem veliko pridobijo vsa področja temelječa na celovitih in kakovostnih prostorskih podatkih. Register DO lahko služi kot delujoče orodje za racionalnejše umeščanje dejavnosti v prostor s cilji a) varovanja omejenih (kakovostnih) kmetijskih zemljišč v Sloveniji, b) bolj sistematičnega (tudi prednostnega) načrtovanja sanacije in prenove DO, c) sistemskega (pre)usmerjanja zelenih investicij v brown-field investicije ter d) dviga konkurenčnosti Slovenije. Preko rezultatov in njihove diseminacije bomo že v času izvajanja projekta dosegli, da bodo rezultati ter širša uporaba enotno urejenega registra DO (za 6 od 12 statističnih regij pri nas) vplivali na cel niz politik (policy cycle), šele te pa bodo prispevale oz. omogočile tudi spremembe v prostoru. Že izvajanje in rezultati projekta CRP Sonaravna sanacija okoljskih bremen… (2012) so na področju geografske stroke prinesli številna nova spoznanja, ki smo jih učinkovito vključili tudi v obstoječe študijske programe.
Significance for the country
Reaktivacija DO pozitivno vpliva na učinkovito in racionalno raba prostora in ima pozitivne učinke na prostorski razvoj, posledično pa tudi na gospodarstvo. Glede na pobudo MGRT kot sofinancerja ter opredeljene cilje težišča predlagane teme (skladnejši regionalni razvoj, spodbujanje konkurenčnosti, ciljno usmerjanje razvojnih podpor tudi za začetne investicije ipd.) je očiten velik pomen predlaganega projekta (rezultatov) za gospodarski razvoj Slovenije. Celovit in ažuren register DO (v okviru izvajanja tega projekta bo »zajel« območje 6 statističnih regij) ter nabor možnih ukrepov za njihovo reaktivacijo bosta imela neposredne vzpodbudne učinke za razvoj novih dejavnosti v prej funkcionalno degradiranem prostoru (npr. olajšane možnosti za nastanek in razvoj novih podjetij). Možnost javnega vpogleda v neustrezno izkoriščene, pogosto tudi zazidljive površine, vpliva na usmerjanje gospodarskih investicij v »nove razpoložljive površine«. Pričakujemo številne neposredne in posredne pozitivne gospodarske učinke predvsem na naslednjih področjih: ustvarjanje novih delovnih mest (razvoj poslovnih in gospodarskih con, razvoj socialnega podjetništva, privabljanje novih vlagateljev, …); ohranjanja kmetijstva; zaradi racionalnejše rabe prostora, umeščanja dejavnosti na DO, bo manjši pritisk na kmetijska zemljišča (greenfield investicije); ohranjanja kakovosti kulturne krajine tudi s ciljem spodbujanja turizma in ustvarjanja novih delovnih mest v panogi; ohranjanje narave in biotske pestrosti. DO so praviloma razvojni potencial za malo in srednje veliko gospodarstvo, kar še posebej velja za t.i. problemska območja. Razpoložljive površine (v DO) in visoka brezposelnost sta dva pomembna kazalca priložnosti za umestitev in razvoj nove gospodarske panoge. Praviloma DO niso povsem ustrezna za takojšnje/neposredno umeščanje novih dejavnosti, zato se v celotnem procesu reaktivacije teh območij pojavi sklop aktivnosti s pozitivnimi učinki na nekatere gospodarske panoge: (a) v času načrtovanja, saj bo za reaktivacijo DO treba pripraviti ustrezno dokumentacijo in pridobiti ustrezna dovoljenja, (b) v času gradnje priložnost za manjša in srednje velika gradbena podjetja in (c) v času obratovanja multiplikativen učinek na ostale gospodarske panoge ter zaposlenost v regiji/ občini. Seveda se vsa DO ne transformirajo (reaktivirajo) v gospodarske cone ali stanovanjske območja, temveč je možen širok spekter preobrazbe v zelene, vrtičkarske ali rekreacijske površine (trajna ali začasna raba), v območja začasnih parkirišč (začasna raba) ipd., kar praviloma povzroči multiplikativne učinke na območju. Hkrati imata javni vpogled v bazo DO in nabor možnih ukrepov za reaktiviranje DO pozitivne učinke na delovanje posameznih sektorjev, še posebej takrat, če je akcijski načrt vključuje jasen seznam nalog, ki jih morajo posamezne inštitucije in organizacije pri tem opravljati. Eden ključnih doprinosov ažurnega registra DO je vzpostavitev stalnega spremljanja stanja na področju DO ter spremljanje učinkov na gospodarski razvoj (monitoring).
Most important scientific results Annual report 2016, final report
Most important socioeconomically and culturally relevant results Annual report 2016, final report
Views history
Favourite