Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Civilno gospodarsko pravo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S144  Družboslovje  Gospodarsko in trgovinsko pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
pravo gospodarskih subjektov, vrednostni papirji, bilančno pravo, javna naročila, zavarovalno pravo, obligacijsko pravo, procesno pravo, evropsko pravo, primerjalno pravo, mednarodno zasebno pravo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32140  mag. Gregor Danko  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  15 
2.  27552  dr. Andrej Ekart  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2011  128 
3.  22665  dr. Aleš Ferčič  Družboslovje  Raziskovalec  2014  329 
4.  07786  dr. Božo Grafenauer  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2011  363 
5.  28423  Maja Habjanič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2010 - 2011  22 
6.  29284  dr. Tjaša Ivanc  Družboslovje  Raziskovalec  2012 - 2014  241 
7.  00580  dr. Šime Ivanjko  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2011  1.731 
8.  19069  dr. Tomaž Keresteš  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  270 
9.  14452  dr. Rajko Knez  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  930 
10.  14579  dr. Marijan Kocbek  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  1.095 
11.  15692  dr. Suzana Kraljić  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2011  793 
12.  12625  dr. Vesna Kranjc  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  537 
13.  14930  dr. Saša Prelič  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  544 
14.  13039  dr. Vesna Rijavec  Družboslovje  Vodja  2009 - 2014  750 
15.  18505  dr. Nataša Samec Berghaus  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2014  230 
16.  18739  dr. Matjaž Tratnik  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  720 
17.  15691  dr. Renato Vrenčur  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  767 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015  10.932 
Povzetek
Predmet raziskovanja je uskladitev slovenskega gospodarskega prava z evropskim, kar bo omogočilo konkurenčnost slovenskim družbam na skupnem evropskem trgu, jim omogočilo lažji dostop do tujih kapitalskih trgov in pridobivanje ugodnejšega tujega dolžniškega kapitala.Analizira se poenotenje prava z evropskim zaradi povečanja pravne varnosti in spodbuditve vstopa tujih vlagateljev oziroma investitorjev na slovenski kapitalski trg in okrepitve dotoka tujega kapitala, ki bo pripomogel k razvoju slovenskega gospodarstva in večji gospodarski rasti. Raziskuje se priprava prilagojene zakonodaje zaradi vstopa Slovenije v evropsko monetarno unijo, ki je predviden za leto 2007.
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina je v kritičnem času po vstopu Slovenije v Evropsko unijo storila pomembne korake v mednarodni smeri. Pri prilagajanju slovenskega prava evropskemu pravu je bilo potrebno zagotoviti svoboščine prostega evropskega trga, ki ga je Evropska unija prinesla s seboj. Usklajenost slovenske pravne ureditve, še posebej pogodbenega prava, je omogočila lažji pretok blaga med Slovenijo in drugimi evropskimi državami, kar pa je vplivalo na harmonizacijo mednarodnih odnosov med državami. Na področju civilnega prava je Pravna fakulteta pod vodstvom prof. dr. Vesne Rijavec uspešno zaključila že dva evropska projekta z mednarodno dimezijo, in sicer Evropski izvršilni naslov in Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU. Rezultati obeh projektov služijo kot podlaga za pripravo sprememb v nacionalnih ureditvah in ureditvi EU. Aktualni projekt Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku je bil priznan kot zgodba o uspehu. Projekt vključuje 10 partnerjev in strokovnjake iz vseh 28 držav članic EU, s ciljem preučevanja obstoja morebitnega skupnega jedra evropskega dokaznega prava, ter opisa njegove vsebine in najpomembnejših točk razdora med nacionalnimi pravnimi sistemi. Z zagotavljanjem jasne slike skupnih osnovnih načel projekt predstavlja začetno točko za nadaljnje harmonizacijske ali unifikacijske procese na tem področju. Rezultati projekta bodo prispevati k razvoju medsebojnega zaupanja med akterji v državah EU, ki je predpogoj za nadaljnji razvoj evropskega pravdnega postopka. Projekt je obravnaval tudi glavne teme in probleme glede uporabe komunikacijske tehnologije. Raziskovalna skupina je na podlagi izhodiščne hipoteze, da predstavljajo tako gospodarsko statusno pravo kot tudi druga gospodarska področja zelo dinamično pravno panogo, tako pri materialnopravni dograditvi posameznih institutov kot tudi pri izoblikovanju ustreznih procesnih oziroma postopkovnih rešitev preučevala in smiselno prevzemala novodobne trende na področju evropskega prava družb, mednarodnega pogodbenega prava in evropskega civilnega procesnega prava. V tem smislu je prepoznavala aktualna gibanja v svetu in v EU in nadaljevala z nadaljnjim prilagajanjem naše statusne in pogodbene zakonodaje. Ustrezen kritičen pristop je bil ubran predvsem pri vprašanju implementacije večjih korenitih sprememb posameznega gospodarskega pravnega področja v svetovnem merilu, da bi preprečili nezaželene negativne posledice na trgu kapitala, delovne sile in majhnem slovenskem finančnem trgu. Raziskovanje na področju gospodarskega prava je temeljilo na težnji o izgradnji sodobnega gospodarskega prava, predvsem prava družb, ki predstavlja v Sloveniji mlado pravno vejo. Zagotoviti je namreč treba kontinuiran razvoj gospodarskega statusnega prava v skladu z mednarodnimi trendi. Slednje je zahtevalo interdisciplinarni pristop in upoštevanje različnih pravnih panog znotraj samega gospodarskega prava. Analitično znanstveno vrednotenje različnih modelov rešitev, sistematična in celovita obravnava raziskovalne problematike, je pomenila velik prispevek k svetovni pravni znanosti, predvsem ker so se v Sloveniji v postprivatizacijskem obdobju šele razvijali in na novo opredeljevali ne le temeljni pravni instituti kapitalistično naravnanega gospodarstva, ampak se je novo statusno pravo šele umeščalo v celoten pravni sistem. Raziskovalno delo je prispevalo k znanstvenim metodam in novim pravnim spoznanjem s tem, da so bila zastavljena teoretična izhodišča uporabljena v specifičnem kontekstu malega, odprtega in hitro se razvijajočega pravnega sistema v EU, ki se vključuje v globalne trgovinske in finančne svetovne povezave. Program programske skupine je torej pomembno vplival na znanost v širšem merilu - evropskem in svetovnem. Procesi unifikacije in harmonizacije evropskega prava so predstavljali povsem nove procese. Z vključevanjem dela raziskovalcev v te procese so le-ti aktivno vplivali na razvoj civilnopravne znanosti v svetovnem in evropskem okviru.
Pomen za razvoj Slovenije
Z rezultati znanstveno raziskovalnega dela programske skupine je bila olajšana implementacija pravil evropskega prava v slovenski pravni red in njihovo funkcioniranje. Prav tako je usmeritev raziskovalne skupine omogočila vzpostavitev učinkovitejšega in primerljivega pravnega reda Republike Slovenije, kar je vplivalo na lažje funkcioniranje gospodarstva in prava v Evropski uniji. Istočasno je izgraditev sodobnega pravnega reda omogočila vzpostavitev evropskih standardov varovanja pravic pravnih oseb (predvsem gospodarskih subjektov) in posameznikov, kar je bil nujen politični kriterij za članstvo v EU. V končni fazi pa je izgraditev pravnega reda Republike Slovenije direktno vplivala na družbeni in ekonomski razvoj Slovenije in pomagala odpravljati posledice prejšnje družbeno-ekonomske ureditve in tranzicije. Podlago ustreznim predpisom so predstavljale prav kvalitetne primerjalne študije, ki so se izvajale znotraj raziskovalnega programa. Preučevanje aktualnih gibanj v EU in posameznih zahodnoevropskih državah z vidika prilagajanja naše zakonodaje in na podlagi analize posameznih tujih virov in ureditve analizirana domača pravna ureditev so bili podlaga pripravi izhodišč in nato konkretni izpeljavi dosežkov raziskovalnega dela. To je v končni fazi rezultiralo v strokovnih podlagah za pripravo nove in spremembe obstoječe zakonodaje, upoštevaje ugotovljene potrebe v praksi. Slovenske izkušnje pa so in še bodo koristile tudi ostalim državam v tranziciji in kandidatkam za vstop v EU, ki bodo lahko primerjalno kritično vrednotile naše posamezne zakonodajne rešitve in na tej podlagi bodisi lažje premostile, bodisi se izognile številnim tranzicijskim pravnim zagatam. Znanstveno raziskovalne usmeritve so temeljile na pripravljanju projektov, ki so poleg prispevka znanosti uporabni tudi za širše strokovne kroge. Aktualni cilji raziskovanja so bili pomembni za razvoj teorije in prakse, saj se tovrstni pravni posli in procesi redno izvajajo, pozitivna zakonodaja pa jih ni ustrezno urejala z izrecnimi pravili. Rezultati raziskovanja so bili v oporo zakonodajalcu in sodiščem pri kreiranju pravnih pravil. Kljub temu, da je Slovenija v tem času postala članica EU, in da je temu sledila prilagoditev notranjih predpisov evropski zakonodaji, pa je pomembno, da se je ohranjala tudi nacionalna identiteta, ki predstavlja osebno noto vsake države. Vsebina raziskovalnega programa je vključena tudi v dodiplomske študijske programe pri predmetih, katerih nosilci so posamezni raziskovalci, predvsem pa je vsebina raziskovalnega programa vključena v vse podiplomske študijske programe, ki jih izvaja Pravna fakulteta, kjer je način študija bolj poglobljen in poteka v smeri seznanjanja študentov z najnovejšimi dosežki in dognanji na predmetnem področju. S tem lahko pričakujemo vrhunsko izobražene pravnike s posameznih odročij, ki bodo znali v praksi uporabiti pridobljeno znanje in bodo uspešno kreativno delovali na območju celotne EU. Opisana raziskovalna usmeritev bo tudi dolgoročno v pozitivni smeri vplivala na izboljšanje pogledov širše javnosti na konsistentnost in učinkovitost področij civilnega in gospodarskega prava.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno