Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Civilno gospodarsko pravo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
civilno in gospodarsko pravo, položaj upnika in dolžnika, odprava ovir za nemoteno gospodarsko poslovanje, vzpostavitev ustreznejšega korporacijskega okolja, varstvo zasebne lastnine, nepremičninske evidence, varstvo pravic intelektualne lastnine, evropsko in mednarodno zasebno pravo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22665  dr. Aleš Ferčič  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  337 
2.  28423  Maja Habjanič  Pravo  Tehnični sodelavec  2015 - 2019  22 
3.  24426  dr. Janja Hojnik  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  1.053 
4.  14704  dr. Borut Holcman  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  346 
5.  29284  dr. Tjaša Ivanc  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  248 
6.  19069  dr. Tomaž Keresteš  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  276 
7.  15693  dr. Aleš Kobal  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2018  264 
8.  14579  dr. Marijan Kocbek  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  1.097 
9.  15692  dr. Suzana Kraljić  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2019  828 
10.  12625  dr. Vesna Kranjc  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  541 
11.  53416  dr. Cocou Marius Mensah  Pravo  Raziskovalec začetnik  2019  48 
12.  14930  dr. Saša Prelič  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  556 
13.  20060  dr. Martina Repas  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  285 
14.  13039  dr. Vesna Rijavec  Pravo  Vodja  2015 - 2019  761 
15.  18505  dr. Nataša Samec Berghaus  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  233 
16.  26034  dr. Darja Senčur Peček  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  530 
17.  27584  Darja Šerdoner    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
18.  18739  dr. Matjaž Tratnik  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  732 
19.  15691  dr. Renato Vrenčur  Pravo  Raziskovalec  2015 - 2019  789 
20.  50634  Kristjan Zahrastnik  Pravo  Mladi raziskovalec  2017 - 2019  24 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015  11.262 
Povzetek
Namen raziskovanja programske skupine je ustvariti izvirni prispevek k bolj učinkovitemu pa vendar pravičnemu civilnemu in gospodarskemu pravu, ki naj omogoča gospodarsko pobudo in stimulativno gospodarsko okolje ter hkrati upošteva pravice posameznika, ogrožene oz. šibkejše kategorije oseb in varstvo drugih pomembnih dobrin. Pravo ne sme upoštevati zgolj interesov kapitala, temveč si mora prizadevati za družbeno sorazmernost. Predmet raziskovanja so izbrane aktualne teme na področjih civilnega prava, na katerih skupina že doslej dosega pomembne rezultate. To so problematika pravdnega postopka in izvršbe ter zavarovanja, obligacijsko pravo glede paulianske tožbe in kreditiranja, dedno pravo in notarske pristojnosti premoženjski režimi v družinskem pravu, stvarno pravo in zemljiškoknjižna vprašanja v povezavi s katastrom, medicinsko pravo in teme prava intelektualne lastnine. Po drugi strani pa je poseben sklop gospodarsko pravo,v okviru katerega so upoštevane raziskovalne usmeritve za izboljšanje korporacijskega okolja, javnega naročanja, koncesij, aktualnih gospodarskih pravnih poslov in insolvenčnega prava. V obeh sklopih je upoštevan razvoj domačega prava v povezavi s tujimi pravnimi redi, ki so najbolj relevantni, zlasti je upoštevan Evropski pravni prostor.   Menimo, da je usmeritev programske skupine zelo relevantna in ustreza težnji po odpravi poglavitnih problemov na področju civilnega in gospodarskega prava. Gre za nadaljevanje programa z novimi poudarki.Na takšen način svojega raziskovanja gotovo v RS ni zastavil še nihče, zato pričakujemo, da bomo z različnimi izvirnimi objavami zastavljeni dolgoročni cilj dosegli.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalna skupina bo na podlagi analize stanja problematičnih področij ter obstoječih pravnih virov izdelala primerjalnopravno študijo ter pripravila preliminarne zaključke s predlogi rešitev. Te rešitve bodo uporabne tako v pravni znanosti, kjer bodo služile kot temelj za nadaljnji razvoj relevantnih pravnih institutov, kot tudi v praksi, kar je navsezadnje tudi končni cilj. Dosežene rezultate bodo raziskovalci sproti predstavljali z objavami domačih in tujih publikacijah ter na seminarjih in konferencah, kjer bo potekala izmenjava znanja in izkušenj tudi na mednarodnem nivoju. To bo po eni strani raziskovalcem omogočalo, da bodo lahko ažurno upoštevali odziv strokovne javnosti, po drugi strani pa bo seveda prenos novih znanj na uporabnike in njihova nadaljnja uporaba prav tako prispeval k nadaljnjemu razvoju pravne znanosti. Usmeritev programske skupine je zelo relevantna in ustreza težnji po odpravi poglavitnih problemov na področju civilnega in gospodarskega prava tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika (npr. problematika pravdnega in izvršilnega postopka, kreditiranja, notarskih pristojnosti v dednem pravu, premoženjskih režimov v družinskem pravu, katastra, medicinskega prava, prava intelektualne lastnine, javnega naročanja, koncesij, gospodarskih pravnih poslov in insolvenčnega prava).  Še posebej na področju pravnih znanosti namreč obstaja močna povezanost med teorijo in prakso. Tako bodo na primer znanstveni rezultati na teoretičnem področju vplivali na razlago pravnih pravil in poenotenje sodne prakse, uveljavitev ustreznejših rešitev v poslovni praksi, ter navsezadnje na učinkovitejšo pravno varnost v družbi. Po drugi strani bodo seveda tudi s strani programske skupine predlagane praktične rešitve skozi uporabo pokazale, na katera področja se mora delo raziskovalcev v prihodnosti še posebej osredotočiti in kjer so torej priložnosti za nadaljnji razvoj pravne znanosti. Delo programske skupine bo interdisciplinarno oziroma bo pomembno posegalo tudi na druga relevantna področja znanosti (npr. medicino, informacijsko tehnologijo itd.). Utemeljeno je pričakovati, da bo z vsemi, v več let razporejenimi aktivnostmi, ki bodo zaključene z monografijami in zaključnimi konferencami na posameznih področjih, programska skupina pomembno vplivala na znanost v širšem merilu – ne samo domačem, pač pa tudi evropskem in svetovnem.
Pomen za razvoj Slovenije
Programska skupina bo na podlagi rezultatov spoznanj na področju civilnega in gospodarskega prava izoblikovala predloge za implementacijo mehanizmov za zagotavljanje pravne varnosti in preučila meje, do kod je potrebno vzpostaviti enoten Evropski pravni prostor in kje je za nacionalno suverenost potrebno razvijati svoje pravo. Potrebno je vzpostaviti bolj stimulativno gospodarsko okolje z ustvarjanjem jasnih korporacijskih struktur in mehanizmov. Prav tako je nujno, s pomočjo primerjalnopravnih dobrih praks, identificirati mehanizme in druge pravne možnosti za izhod iz dolžniške krize. Posledično bo posebna pozornost, tako z vidika upnika kot dolžnika, dana postopkom zaradi insolvenčnosti, ki jih je treba ustrezno uskladiti s postopki izvršbe in zavarovanja. V gospodarski praksi je problematična prav ureditev zavarovanj s predhodnimi odredbami in njihovim učinkovanjem v primeru stečaja. Poslovna razmerja in zagotavljanje varnosti gospodarskim subjektom pa terjajo, da se subjekti kot stranke na zavarovanja lahko zanesejo. Na področju civilnega izvršilnega prava bo skupina z analizo domačega poslovnega okolja in primerjalno pravnimi študijami prispevala k izboljšanju čezmejnih izterjav. Tako bo z organiziranjem seminarjev in delavnic omogočila seznanjanje z instrumenti za lažjo izterjavo čezmejnih dolgov tako za državljane kot za podjetja, kar za upnike pomeni večjo gotovost glede izterjave dolgov in večje zaupanje v trgovanje znotraj enotnega trga EU. Obstoječa evropska pravila so sicer poenostavila postopke vzajemnega priznavanja in izvrševanja sodnih odločb v insolventnih postopkih s čezmejnim učinkom, niso pa uskladila stečajnih zakonodaj članic EU, zato so potrebne spremembe. Glede na pretekle izkušnje s prijavami na EU projekte (Evropski izvršilni naslov, Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU) in uspešno diseminacijo rezultatov gospodarstvu in sodstvu (www.acj.si), bo programska skupina v novi finančni perspektivi nadaljevala s promocijo znanja ter s prijavam EU projektov, ki bodo uporabni za širšo javnost. Raziskovalni program bo prispeval k kvalitetni primerjalno pravni študiji o odpravi administrativnih ovir pri uresničevanju pravice do prostega gibanja ali svobodnega ustanavljanja podjetij, ki jih povzročajo zahteve po legalizaciji javnih listin ter predložitvi izvirnikov in overjenih prevodov javnih listin.   Za večji razvoj kulture mirnega reševanja sporov, bodo člani programske skupine poskrbeli z razlago arbitražnih pravnih pravil, pri oblikovanju katerih so sodelovali raziskovalci. Gre za nova pravila, ki so primerjalnopravno aktualna, zato bo promocija Slovenije v mednarodnem arbitražnem okolju z mobilnostjo raziskovalcev (ki so tudi uveljavljeni arbitri) primerno zastopana. Interdisciplinarno področje medicine in pravo je dolgoročni projekt za odgovorno ravnanje na ključnih področjih človekovega bivanja. Namen programske skupine je v okviru programa dela s polemičnim interdisciplinarnim pristopom (medicinskim, etičnim, pravnim, sociološkim,...) osvetliti odzivnost sodobne evropske družbe na zahteve, ki jih postavlja pravno urejanje na področju medicine. Prav tako v Sloveniji manjka korelacija in medsebojna povezanost med civilnim, upravnim in celo kazenskim pravom na področju varstva kulturne dediščine in varstva okolja. Raziskovanje, osveščanje, s ponujanjem pravno znanstvenih in strokovnih argumentov bi se povečala vloga države, dopustil širši locus standi (dostop do sodišča) zainteresirani strokovni javnosti, oblikovanje dejansko vzdržnih in aplikacije zmožnih pravil, bi lahko bil eden izmed ciljev nove prijave. Zaradi vzpostavljenega preteklega sodelovanja z državno upravo (pristojnimi ministrstvi kot naročniki) se bo dolgoročno sodelovalo pri analizi učinkovitosti ravnanja s stvarnim premoženjem države in občin in pripravilo predloge za spremembe in dopolnitve relevantnih predpisov. Gre za razvojni cilj za prihodnost (oživljanje kulturnih spomenikov), ki se bo moral odzvati na nara
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno