Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Civilno gospodarsko pravo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S144  Družboslovje  Gospodarsko in trgovinsko pravo 
Ključne besede
pravo gospodarskih subjektov, vrednostni papirji, bilančno pravo, javna naročila, zavarovalno pravo, obligacijsko pravo, procesno pravo, evropsko pravo, primerjalno pravo, mednarodno zasebno pravo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  07786  dr. Božo Grafenauer  Družboslovje  Raziskovalec  2005 - 2008  363 
2.  00580  dr. Šime Ivanjko  Družboslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  1.731 
3.  14452  dr. Rajko Knez  Družboslovje  Raziskovalec  2005 - 2008  930 
4.  14579  dr. Marijan Kocbek  Družboslovje  Vodja  2004 - 2008  1.095 
5.  12625  dr. Vesna Kranjc  Družboslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  537 
6.  14930  dr. Saša Prelič  Družboslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  544 
7.  13039  dr. Vesna Rijavec  Družboslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  750 
8.  18505  dr. Nataša Samec Berghaus  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2005 - 2007  230 
9.  23458  Jožica Vindiš  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  29 
10.  15691  dr. Renato Vrenčur  Družboslovje  Raziskovalec  2005 - 2008  767 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015  10.931 
Povzetek
Predmet raziskovanja je uskladitev slovenskega gospodarskega prava z evropskim, kar bo omogočilo konkurenčnost slovenskim družbam na skupnem evropskem trgu, jim omogočilo lažji dostop do tujih kapitalskih trgov in pridobivanje ugodnejšega tujega dolžniškega kapitala.Analizira se poenotenje prava z evropskim zaradi povečanja pravne varnosti in spodbuditve vstopa tujih vlagateljev oziroma investitorjev na slovenski kapitalski trg in okrepitve dotoka tujega kapitala, ki bo pripomogel k razvoju slovenskega gospodarstva in večji gospodarski rasti. Raziskuje se priprava prilagojene zakonodaje zaradi vstopa Slovenije v evropsko monetarno unijo, ki je predviden za leto 2007.
Pomen za razvoj znanosti
JRO je v zadnjih letih storila pomembne korake v mednarodni smeri. Pri prilagajanju slovenskega prava evropskemu pravu je potrebno zagotoviti svoboščine prostega evropskega trga, ki ga Evropska unija prinaša s seboj. Usklajenost slovenske pravne ureditve, še posebej pogodbenega prava, je omogočila lažji pretok blaga med Slovenijo in drugimi evropskimi državami, kar je vplivalo na harmonizacijo mednarodnih odnosov med državami, še posebej med državami članicami EU. Za uspešnost slovenskega pravnega reda je bila posebej pomembna tudi učinkovitost sodnega varstva in alternativnih načinov varstva civilnih pravic, kar je tudi pogoj za doseganje ciljev EU za vzpostavitev enotnega trga in enotnega pravnega prostora. Zato so bila potrebna pospešena raziskovalna prizadevanja za podporo razvoju civilnih postopkov (pravdnega, nepravdnega in izvršilnega) ter alternativnih možnosti reševanja sporov še zlasti v povezavi z gospodarskim pravom. Poudariti je treba, da so v Sloveniji s pristopom k EU s 1. majem 2004 začele veljati številne pomembne uredbe na področju evropskega civilnega procesnega prava, ki jih je bilo potrebno ustrezno implementirati v slovenski pravni red (npr. Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb; Uredba Sveta (ES) št. 1346/2000o postopkih v primeru insolventnosti ipd.). Raziskovalna skupina je na podlagi izhodiščne hipoteze, da predstavljajo tako gospodarsko statusno pravo kot tudi druga gospodarskopravna področja zelo dinamično pravno panogo, pri dograjevanju tako pri materialnopravni dograditvi posameznih institutov kot tudi pri izoblikovanju ustreznih procesnih oziroma postopkovnih rešitev preučevala in smiselno prevzemala novodobne trende na področju evropskega prava družb, mednarodnega pogodbenega prava in evropskega civilnega procesnega prava. V tem smislu je bilo treba poznati aktualna gibanja v svetu in EU in nadaljevati z nadaljnjim prilagajanjem naše statusne in pogodbene zakonodaje. Ustrezen kritični pristop je bil ubran predvsem pri vprašanju implementacije večjih korenitih sprememb posameznega gospodarskega pravnega področja v svetovnem (ali kontinentalno evropskem) merilu, da bi preprečili nezaželene negativne posledice na trgu kapitala, delovne sile in majhnem slovenskem finančnem trgu. Raziskovanje na področju gospodarskega prava je temeljilo na težnji po izgradnji sodobnega gospodarskega prava, predvsem prava družb, ki predstavlja v Sloveniji mlado pravno vejo, saj se izgrajuje šele 15 let. Zagotoviti je bilo treba kontinuiran razvoj gospodarskega statusnega prava v skladu z mednarodnimi trendi. Slednje je zahtevalo tudi interdisciplinaren pristop, upoštevanje različnih pravnih panog znotraj samega gospodarskega prava: korporacijsko, gospodarsko pogodbeno pravo, bilačno pravo, pravo delavske participacije, pravo vrednostnih papirjev. Analitično znanstveno vrednotenje različnih modelov rešitev, sistematična in celovita obravnava raziskovane problematike je pomenila prispevek k svetovni pravni znanosti, predvsem ker se v Sloveniji v postprivatizacijskem obdobju šele razvijajo in na novo opredeljujejo ne le temeljni pravni instituti kapitalistično naravnanega gospodarstva, ampak se novo statusno pravo šele umešča v celoten pravni sistem in ustvarja določena gospodarska praksa. Raziskovalno delo je prispevalo k znanstvenim metodam in novim pravnim spoznanjem s tem, da bodo zastavljena teoretična izhodišča uporabljena v specifičnem kontekstu malega, odprtega in hitro se razvijajočega pravnega sistema v EU, ki se je vključevalo v globalne trgovinske in finančne svetovne povezave. Program znanstveno-raziskovalne usmeritve JRO je pomembno vplival na znanost v širšem merilu – evropskem in svetovnem. Procesi unifikacije in harmonizacije evropskega prava so zahtevali povsem nove pristope. Z vključevanjem dela raziskovalcev JRO v te procese so raziskovalci JRO aktivno vplivali na razvoj civilnopravne in gospodarskopravne znanosti v svetovnem in evropskem okviru
Pomen za razvoj Slovenije
Z rezultati znanstveno-raziskovalnega dela JRO je bila olajšana implementacija pravil evropskega prava v slovenski pravni red in njihovo delovanje. Prav tako je usmeritev JRO omogočila vzpostavitev učinkovitejšega in primerljivega pravnega reda Republike Slovenije, kar je vplivalo na lažje funkcioniranje slovenskega gospodarstva. Istočasno je izgraditev sodobnega pravnega reda omogočila vzpostavitev evropskih standardov varovanja pravic pravnih oseb (predvsem gospodarskih subjektov) in posameznikov, kar je nujen politični kriterij za članstvo v Evropski uniji. V končni fazi pa je izgraditev pravnega reda Republike Slovenije direktno vplivala na družbeni in ekonomski razvoj Slovenije in pomagala odpravljati posledice prejšnje družbeno-ekonomske ureditve in tranzicije. Podlago ustreznim predpisom so predstavljajo kvalitetne primerjalne študije, ki so se izvajale znotraj raziskovalnega programa. Preučevanja aktualnih gibanj v EU in posameznih zahodnoevropskih državah z vidika prilagajanja slovenske zakonodaje in na podlagi analize posameznih tujih virov in ureditve analizirana domača pravna ureditev so bila podlaga pripravi izhodišč in nato konkretni izpeljavi dosežkov raziskovalnega dela. To je v končni fazi rezultiralo v strokovnih podlagah za pripravo nove in spremembe obstoječe zakonodaje, upoštevaje ugotovljene potrebe v praksi. Slovenske izkušnje z EU so koristile tudi ostalim državam v tranziciji in kandidatkam za vstop v EU, ki so spremljale razvoj slovenske pravne znanosti ob vključevanju v EU in sočasno primerjalno kritično vrednotile posamezne slovenske zakonodajne rešitve in na tej podlagi bodisi lažje premagovale bodisi se izognile številnim tranzicijskih pravnim zagatam. Znanstveno raziskovalne usmeritve na področju gospodarskega prava so temeljile na pripravljanju projektov, ki so poleg prispevka k znanosti uporabni tudi za širše strokovne kroge. Implementacija rezultatov znanstveno – raziskovalnega dela v teorijo in prakso je doprinesla k razvoju gospodarskega prava ne le kot strokovne, ampak tudi kot znanstvene discipline. Cilji raziskovanja so pomembni za razvoj teorije in prakse, saj se pravni posli in procesi, ki so bili predmet proučevanja programske skupine, redno izvajajo, pozitivna zakonodaja pa jih ni urejala z izrecnimi pravnimi pravili. Rezultati raziskovanja so bili v oporo zakonodajalcu pri kreiranju pravnih pravil in sodiščem pri uporabi pravnih pravil. Vsebina raziskovalnega programa je bila vključena tudi v dodiplomske študijske programe pri predmetih, katerih nosilci so posamezni raziskovalci, predvsem pa je vsebina raziskovalnega programa bila vpeta v vse podiplomske študijske programe, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, kjer je način študija bolj poglobljen in poteka v smeri seznanjanja študentov z najnovejšimi dosežki in dognanji na predmetnem področju. S tem lahko pričakujemo vrhunsko izobražene pravnike s posameznih področij, ki bodo znali v praksi uporabiti pridobljeno znanje in bodo uspešno kreativno delovali na območju celotne Evropske unije. Takšna raziskovalna usmeritev je v pozitivni smeri vplivala na izboljšanje pogledov širše javnosti na konsistentnost in učinkovitost gospodarstva. Za uspešnost slovenskega pravnega reda je bila posebej pomembna tudi učinkovitost sodnega varstva in alternativnih načinov varstva civilnih pravic. V ta namen so člani raziskovalne skupine prispevali k modernemu razvoju civilnih postopkov ter možnosti alternativnih reševanja sporov, še zlasti v povezavi z gospodarskim pravom. Posebna pozornost je bila namenjena tudi osveščanju strokovne javnosti o pravilni uporabi evropskih uredb s področja civilnega procesnega prava, da se je zagotovila pravna varnost in pravica stranko po učinkovitem sodnem varstvu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno