Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Politološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
globalizacija, evropeizacija, Slovenija, politološke teorije in koncepti, policy analiza, Evropska unija, svet, demokracija, politični sistem, politične elite, politične stranke, parlament, izvršna oblast, javna uprava, javni uslužbenci, javne politike, civilna družba, politična znanost, interesi, oblikovanje javnih politik, skupne evropske politike, narod, država, državljan, vzgoja za demokracijo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28523  dr. Irena Bačlija Brajnik  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2009  211 
2.  01942  dr. Marjan Brezovšek  Politične vede  Raziskovalec  2009  1.047 
3.  25453  dr. Tomaž Deželan  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  366 
4.  09208  dr. Bogomil Ferfila  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  1.107 
5.  03703  dr. Danica Fink Hafner  Politične vede  Vodja  2009 - 2014  682 
6.  19072  dr. Miro Haček  Politične vede  Raziskovalec  2009  724 
7.  32506  Matej Knep  Politične vede  Tehnični sodelavec  2012 - 2014  35 
8.  16369  dr. Alenka Krašovec  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  410 
9.  20223  dr. Simona Kustec  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  471 
10.  22333  dr. Damjan Lajh  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  507 
11.  31974  dr. Lea Nahtigal  Politične vede  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  12 
12.  34730  dr. Meta Novak  Politične vede  Raziskovalec  2014  223 
13.  00375  dr. Janko Prunk  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  587 
14.  30714  dr. Marjetka Rangus  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2012  125 
15.  27706  dr. Simona Topolinjak  Politične vede  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  23 
16.  02472  dr. Drago Zajc  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  456 
17.  01946  dr. Alojzija Židan  Politične vede  Raziskovalec  2014  482 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.348 
Povzetek
Raziskovalna pozornost bo osredotočena na politološko relevantne spreminjevalne procese v svetovnem merilu in še posebej v regionalnem - evropskem merilu. Procesi globalizacije in evropeizacije zanimajo raziskovalno skupino predvsem z treh zornih kotov: 1. VSEBINSKEGA - GLEDE NA PREDMET PREUČEVANJA (podrobnejši opis spodaj) in 2. ENOT PREUČEVANJA, in sicer: a) kolektivitete: raznolike oblike oz. ravni države, narod, organizacije, interesna združenja, gibanja, omrežja in b) posameznik oz. državljan. 3. PREMIK CENTROV MOČI IN SPREMINJANJE RAZMERIJ MOČI med različnimi oblikami in ravnmi države in civilne družbe. Poleg klasičnih teoretskih pristopov - funkcionalizem, pluralizem, realizem, strukturalizem, neoinstitucionalizem (pregled npr. v delih Bena Rosemonda, Simona Hixa, Laure Cram) - bo raziskovanje gradilo tudi na novejših politoloških konceptih deliberativne in kozmopolitske demokracije (npr. J. Elster, David Miller, Joshua Cohen, David Held, Norberto Bobbio, Richard Falk, Daniele Archibugi), policy omrežij kot oblike vladanja (Tanja Boerzel), mnogonivojskega odločanja (npr. Gary Marks, Andersen in Eliassen) in moči v sodobni politiki (npr. Philip G. Cerny, Henri Goverde, Mark Haugaard, Howard Lentner). A) RAZISKOVANJE PRILAGAJANJA POLITIČNEGA SISTEMA RS IZZIVOM SPREJEMANJA (EU POLICY-TAKING) SKUPNIH EVROPSKIH POLITIK IN SODELOVANJA V OBLIKOVANJU SKUPNIH EVROPSKIH POLITIK (EU POLICY-MAKING): B) TEORETSKO RAZISKOVANJE PROCESOV GLOBALIZACIJE IN EVROPEIZACIJE C) POLITIČNA ZNANOST (KOT PREDMET RAZSIKOVANJA) V KONTEKSTU GLOBALIZACIJE Med primarnimi cilji so raziskave naslednjih razsežnosti: 1. RAZMERJE MED SO-OBLIKOVANJEM skupnih nadnacionalnih javnih politik ter politološkega znanja (policy/knowledge-making) IN PREVZEMANJEM / nadnacionalnih - zlasti skupnih evropskih politik oz. "uvoz politološkega znanja" (policy/knowledge-taking) 2. (iz)oblikovanost NOVIH ZAZNAV IN PRAKS "DRŽAVLJANA" (razmerje med lokalno, nacionalno, regionalno-EU in svetovno politično participacijo) 3. KAZALNIKI DELIBERATIVNE DEMOKRACIJE v praksi slovenskih vladnih in nevladnih igralcev v okoliščinah globalizacije in evropeizacije 4.POLITIČNA ZNANOST na Slovenskem v okoliščinah evropeizacije in globalizacije. Raziskovanje bo v metodološkem pogledu teoretično in empirično. Temeljilo bo na kombinaciji kvalitativne in kvantitativne metodologije. Poseben poudarek bo na primerjalnem raziskovanju (mednarodnem in medčasovnem). Poleg tega bodo uporabljeni še naslednji raziskovalni pristopi: (neo)institucionalni, behavioristični in pristopi policy analize. Predvidene raziskovalne metode in tehnike: družboslovni intervju, javnomnenjska anketa, analiza vsebine. Načrtujemo tudi oblikovanje elektronskih arhivov relevatnih dokumentov in baz t.i. objektivnih podatkov za mednarodno primerjalno in longitudinalno politološko raziskovanje ter njihovo statistično analizo. Dodatne metode: stalna eksperimentalna akcijska učenja (poučevanje družboslovja v OŠ in srednjih šolah).
Pomen za razvoj znanosti
Izvajanje raziskovalnega programa politološkega raziskovanja je ključno pri razvoju politološke znanosti v Sloveniji in njene vpetosti v glavna politološka področja in tokove politologije v svetovnem merilu. Kakovostno politološko raziskovanje je zajemalo kombinacijo teoretskega dela in bogatega empiričnega raziskovanja, zasnovanega na kvalitativni in kvantitativni metodologiji. Akademsko raziskovanje se je bistveno dopolnjevalo z aplikativnim raziskovanjem in povezovanjem znanstvenega dela s svetom praktičnih pojavov. Kvalitetno politološko raziskovanje v Sloveniji pomeni tudi bogatitev spoznanj empiričnega raziskovanja v specifičnem družbenem ekonomskem, kulturnem in političnem okolju ter s tem prispeva k razvoju sodobnih politoloških teorij. Mednarodno primerjalno raziskovanje je še prav posebej prispevalo k razvoju politoloških teoretskih spoznanj, objavljenih v mednarodno priznanih znanstvenih revijah. Slovenska politologija je prek razmeroma visoke stopnje vključenosti v mednarodne politološke mreže postala vidna v mednarodni politološki skupnosti. To je razvidno iz: • pridobitve treh mednarodnih projektov v času trajanja programske skupine: (Pripravljalne akcije EU na področju športa 2011: Akcija za dobro vladanje mednarodnih športnih organizacij; INTEREURO- Primerjalno raziskovanje interesne politike v Evropi: N5-0014, Primerjalno raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi: N5-002), • pridobitve petih Evropskih projektov (Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo, Katedra Jean Monnet - Evropski javnopolitični procesi, Kako narediti Evropsko unijo privlačno za učence osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov, Aktivni evropski državljan skozi šolo ter Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju) ter • vključenosti v mednarodne mreže (COST ACTION IS0806 Resnični evropski volivec, Manifesto Research on Political representation, The Euromanifesto Project, The Comparative Study of Electoral Systems.
Pomen za razvoj Slovenije
Program Politološke raziskave edini v Sloveniji goji znanja in raziskovanje s področja analize javnih politik kot je monitoring javnih politik in evalvacija vrste sektorskih in čezsektorskih javnih politik. Ta znanja so uporabna za javne institucije države, subdržavne in naddržavne ravni, ter v kontekstu vodenja in pridobivanja projektnega financiranja in njihovih učinkov, saj so evalvacijska znanja temeljni del vsakega zahtevnega nacionalnega kot tudi mednarodnega projekta. V tem kontekstu, kakor tudi v primeru vse bolj pogostih sodelovanj javnih oblasti z gospodarstvom, so znanja, ki jih goji center pomembna tudi za privatni sektor. Povpraševalci rezultatov (v obliki svetovanja, ekspertiz ali prenosa znanja) tako prihajajo iz javnega, zasebnega kot tretjega sektorja. Poleg tega program preučuje politične ustanove, njihovo delovanje, politično kulturo ter civilno družbene politične aktivnosti ter njihovo spreminjanje od razglasitve neodvisnosti in od pridružitve Evropski uniji kar predstavlja unikatnost za vsako državo. Poleg nacionalnih raziskovalnih rezultatov pa programska skupina zaradi vpetosti v mednarodne mreže operira tudi z mednarodno primerljivimi podatki, ki so dragoceni v procesu (pre)oblikovanja institucij v Sloveniji, ko se slovenska družba in njen politični podsistem prilagaja družbenemu, politično kulturnemu in institucionalnemu okolju Evropske unije. V kontekstu evropeizacije slovenske politike so pomembna tudi vprašanja kompetentnega delovanja slovenske politične elite, kadrovske zmogljivosti javne uprave, vključenosti političnih strank in civilne družbe v večnivojski sistem oblikovanja in izvajanja javnih politik, kjer se je uveljavljanje slovenskih interesov ter interesov slovenskih igralcev izkazalo kot težavno. Organizacija strokovnih posvetov z relevantnimi deležniki iz različnih sektorskih politik in področij je bila pozitivno sprejeta med udeleženci razprav, zato tudi v prihodnje pričakujemo, da se bo v še večji meri izražala potreba po sodelovanju s politološko stroko. V praksi je rezultate programa mogoče predvideti predvsem v raziskovalnih, svetovalnih in pedagoških storitvah. Gradiva raziskovalnih projektov zagotavljajo prenos uporabnih politoloških spoznanj v prakso delovanja političnih ustanov (oblikovanje metodologij za evalvacijo konkretnih politik, Strokovna podlaga za oblikovanje nacionalnega programa za področje mladine: COBISS.SI ID 254265088, Model prenosa javnih politik s kibernetskimi elementi nadzora nad njihovem izvajanjem), v prakso delovanja nedržavnih in državnih deležnikov (Priročniki za podporo delovanja interesnih skupin: COBISS.SI ID 31844957, COBISS.SI ID 31521885) ter v učne procese osnovnih in srednjih šol (Učni pripomočki za učitelje evropskih vsebin v osnovnih šolah: COBISS.SI ID 270706944, COBISS.SI ID 267273728, COBISS.SI ID 32030813, COBISS.SI ID 32420445, COBISS.SI ID 32738141, COBISS.SI ID 33061981, COBISS.SI ID 274523136, COBISS.SI ID 271270144 ter učni pripomočki za pedagoge za razvoj kritičnega učenja, COBISS.SI ID 32603485). Člani programske skupine prevzemajo svetovalne in ekspertne vloge v nacionalnem in mednarodno primerjalnem okviru. Delovanje programske skupine je prispevalo k prepoznavnosti Slovenije v mednarodni javnosti z objavami v tujini, predstavljanjem raziskovalnih ugotovitev v okviru sodelovanja s številnimi tujimi raziskovalnimi organizacijami, udeležbo na mednarodnih znanstvenih konferencah in delavnicah v tujini, organizacijo mednarodnih znanstvenih konferenc, sestankov in delavnic v Sloveniji. Uveljavljanje slovenske politologije v mednarodni politološki skupnosti je bilo doseženo predvsem z večjim objavljanjem v tujini, s strokovnim in znanstvenim delom v mednarodnih projektih ter regionalnih in svetovnih politoloških združenjih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno