Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Regionalna geologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.06  Naravoslovje  Geologija  Regionalna geologija 
1.06.05  Naravoslovje  Geologija  Geofizika 

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29607  dr. Jure Atanackov  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  249 
2.  16309  dr. Miloš Bavec  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  433 
3.  19124  dr. Bogomir Celarc  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  325 
4.  32051  dr. Sonja Cerar  Geologija  Mladi raziskovalec  2014  240 
5.  37367  Staška Čertalič    Tehnični sodelavec  2014 - 2018  44 
6.  37528  dr. Teja Čeru  Geologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2018  72 
7.  05473  Matevž Demšar  Geologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2018  100 
8.  30744  dr. Luka Gale  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  264 
9.  11443  dr. Andrej Gosar  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  456 
10.  32050  dr. Petra Jamšek Rupnik  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  208 
11.  28456  dr. Mateja Jemec Auflič  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  270 
12.  28457  dr. Jernej Jež  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  394 
13.  07629  dr. Bogdan Jurkovšek  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  558 
14.  09632  dr. Tea Kolar-Jurkovšek  Geologija  Vodja  2014 - 2018  521 
15.  18166  dr. Marko Komac  Geologija  Raziskovalec  2014  521 
16.  50349  Anže Markelj    Tehnični sodelavec  2017 - 2018  116 
17.  38184  dr. Eva Mencin Gale  Geologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  66 
18.  21384  dr. Matevž Novak  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  416 
19.  35426  dr. Tina Peternel  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2018  164 
20.  17229  Marija Petrovič    Tehnični sodelavec  2016 - 2018  10 
21.  50672  dr. Gregor Rajh  Geologija  Mladi raziskovalec  2017 - 2018  18 
22.  07984  mag. Dušan Rajver  Geologija  Tehnični sodelavec  2016 - 2018  322 
23.  03622  Helena Rifelj  Geologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2016  94 
24.  34378  Marina Vesel-Lukić  Geologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017 
25.  33141  dr. Marjana Zajc  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2015  91 
26.  34981  Jože Žarn  Rudarstvo in geotehnologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2018  44 
27.  38099  dr. Manja Žebre  Geologija  Doktorand  2015 - 2017  105 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.195 
2.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.937 
Povzetek
Ob znanstvenoraziskovalni utemeljitvi novih konceptov v razumevanju geološke zgradbe in geodinamike v Sloveniji ostaja osnovni cilj delovanja PS povezovanje ostalih geoloških raziskav na območju Slovenije v koherentno celoto ter vpetje v širši evropski prostor. V ta namen se posvečamo temam s področja stratigrafije, tektonike, aktivne tektonike, paleontologije, geološko pogojenih nevarnosti in geofizike. Od leta 2004 nadaljujemo s širjenjem multidisciplinarnosti od »klasičnih« geoloških raziskav do metodologij, ki jih je kot novosti v slovensko znanost vpeljala naša PS: tektonska geomorfologija, visokoločljiva refleksijska seizmika, nizkofrekvenčni georadar, paleoseizmologija…   Geološke karte oziroma 3D geološki modeli kot eni glavnih produktov programa Regionalna geologija so osnova za prostorsko in družbeno planiranje, za raziskave vodnih virov, geotermalne energije, mineralnih surovin, izdelavo tematskih geoloških kart, za reševanje okoljske problematike in oceno geološko pogojene ogroženosti. Posegajo tudi na področje ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Velik del raziskav sega na širši evropski in globalni prostor (na primer: razumevanje tektonike, geodinamike in seizmičnosti na stiku Evropske, Jadranske in Tisa plošče, razumevanje globalnih evstatičnih in oceanskih anoksičnih dogodkov, evolucijski prispevki v paleontologiji itd.). Raziskovalne tematike programa Regionalna geologija so bistvene za razvoj temeljnih vej geologije in za utrjevanje slovenske geološke stroke v mednarodnem prostoru. Velik poudarek pri delovanju PS Regionalna geologija je tudi na izdelavi končnih, za uporabnika neposredno uporabnih izdelkov.   Člani PS smo aktivni na področju širjenja znanosti in popularizacije geoznanosti v javnosti s prispevki v poljudnoznanstvenih publikacijah in javnih medijih.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagane raziskave bodo pripomogle k nadaljnjemu razvoju novo vpeljanih raziskovalnih smeri in metodologij v slovenski geoznanosti (tektonske geomorfologije, visokoločljive refleksijske seizmike, nizkofrekvenčnega georadarja in paleoseizmologije). Rezultati študija aktivne tektonike in paleoseizmologije bodo močno pripomogli pri razumevanju aktivne tektonike in potresne geologije na prehodu iz Južnih Alp v Dinaride in bodo kot taki odmevni v svetovni znanstveni literaturi.   Bogata zgodovina biostratigrafskih raziskav se je pogosto zaključila s paleontološkimi študijami posameznih fosilnih skupin brez sočasnih ter nujno potrebnih detajlnih sedimentoloških in paleoekoloških analiz. Ta pomanjkljivost je onemogočila medsebojne primerjave različnih razvojev zgornjepaleozojskih kamnin na tem prostoru in izdelavo paleookoljskih rekonstrukcij, kar bomo z novimi raziskavami popravili. Paleogeografske študije bodo izboljšale razumevanje prvotnega položaja tektonskih enot v zgornjemu triasu. Te enote so bile s kasnejšimi tektonskimi premiki dislocirane daleč narazen. Boljše bo pojasnjen paleogeografski položaj koralnih grebenov slovenskih Južnih Alp in njihova primerjava z enako starimi grebeni v Severnih apneniških Alpah.   Podatke o triasnih konodontih bomo uskladili z novimi mednarodnimi kriteriji IUGS in jih predstavili v monografski obliki. Raziskave so sestavni del svetovno usmerjenega študija geokemičnih, paleoekoloških, paleobioloških in paleoklimatoloških razmer triasnega sistema.   Z uporabo nizkofrekvenčne 50 MHz antene bomo prispevali k razvoju znanosti, saj so študije takšne vrste redke tudi v svetovnem merilu, predstavljena pa še ni bila praktično nobena študija, kjer bi bil uporabljen inovativni RTA sistem, ki nam bo omogočil izvajanje georadarskih meritev tudi na do sedaj nedostopnih območjih. Raziskave z nizkofrekvenčnim georadarjem za reševanje inženirsko-geoloških problemov so tudi v svetu še zelo redke, objavljenih rezultatov na to tematiko pa je zelo malo. Predlagane raziskave, razvoj novih metod in njihova verifikacija bodo zatopredstavljali originalen prispevek k znanosti. Dodano vrednost tem rezultatom bo dala tudi komplementarnost z rezultati visokoločljivih seizmičnih refleksijskih raziskav. Modeliranje dejanske dinamike in obnašanja PMP v vsakodnevnih ter ekstremnih pogojih je v velikem zaostanku za teoretičnimi modeli. Celovito zaznavanje naravnega stanja, kot ga bomo pridobi(va)li v naravnem laboratoriju bo omogočilo določitev natančnejših vplivov posamičnih dejavnikov v procesu dinamike PMP. Pričakujemo, da bodo primerjave raziskovalnih pristopov dale boljši vpogled v PMP in obenem pomagale najti ravnovesje med natančnostjo, podrobnostjo in ekonomsko upravičenostjo raziskav procesov PMP. Razumevanje podrobnih in splošnih dejavnikov, ki vplivajo na sprožanje (ter dinamiko) PMP ter analiza njihove optimalne kombinacije, je nedvomno velik znanstveni izziv.
Pomen za razvoj Slovenije
V zadnjem programskem obdobju je PS regionalna geologija še utrdila svoj položaj v družbi. Lahko trdimo, da so bili podatki naših raziskav uporabljeni pri vseh velikih infrastrukturnih projektih v Sloveniji v zadnjih letih, v največ primerih v obliki formalnega sodelovanja naše PS ali njenih članov. Vse raziskave so tekoče vključene v izdelavo nove geološke karte Slovenije in s tem vsaj posredno v številne projekte, ki uporabljajo geološke podatke. Pričakujemo, da bomo v prihodnjem programskem obdobju uporabnost naših rezultatov in ob tem naš položaj v družbi še okrepili.   Možnost rušilnih potresov predstavlja veliko nevarnost za populacijo in infrastrukturo Slovenije. Raziskave aktivne tektonike in paleoseizmologije so geološko izhodišče za oceno potresne nevarnosti. Uporabnost rezultatov ima neposredno vrednost za nadaljnji razvoj družbe, ki lahko z reguliranjem protipotresnih ukrepov, ustreznim prostorskim planiranjem in izobraževanjem prebivalstva zmanjša potresno ranljivost prebivalstva,infrastrukture in kulturen dediščine. Tudi raziskave s področja PMP predstavljajo enega od končnih delov raziskav te programske skupine, saj so rezultati neposredno uporabni v več nivojih družbe: na nivoju posameznikov s povečevanjem njihove varnosti in izboljšanjem kakovosti njihovega življenjskega standarda, na nivoju občin in regij z boljšim upravljanjem prostora, zagotavljanjem kakovostnejšega življenjskega okolja za prebivalce ter spodbudnejšega (in varnejšega) okolja za gospodarska vlaganja in ne nazadnje na nivoju države, katere ustavna dolžnost je zagotavljati zdravo življenjsko okolje svojim državljanom. Z razumevanjem PMP se lahko v veliki meri izognemo neprimernim posegom v naravno okolje ter se s tem izognemo škodi na objektih, infrastrukturi in včasih tudi žrtvam.   Vedenje o biostratigrafskih danostih z vključeno paleontološko vsebino je sestavni del poznavanja našega naravnega bogastva. Velik del naših raziskav posega neposredno na področje naravne dediščine (na primer: meja P/T, geoparki, alpski rezervati, geološka pot v Ljubljani,  pričakovana obnova slovenske geološke poti itd.).   Naše raziskave kažejo na bistvene vplive klimatskih sprememb na življenje v geološki preteklosti in vplivajo na razumevanje aktualnih klimatskih sprememb in njihovih posledic.   Dobro poznavanje »permokarbonskih« plasti ima velik potencial, saj so začetne raziskave nakazale obstoj perspektivnih geoloških struktur v globini, ki bi ob utegnile biti ustrezne za skladiščenja velikih količin naravnega zemeljskega plina ali CO2, poleg tega pa je ta formacija pomemben zaporni horizont zaizkoriščanja geotermalnega potenciala.   Programska skupina vključuje tudi mlade raziskovalce in s tem vzgaja in izobražuje mlade kadre.   PS bo nadaljevala širjenje znanja in predstavitve raziskovalnih rezultatov končnim uporabnikom in širši javnosti skozi poljudnoznanstvene publikacije,  izobraževalne in dokumentarne oddaje, predavanja in ostale aktivnosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno