Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geokemijski in strukturni procesi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.08  Naravoslovje  Geologija  Geologija okolja 

Koda Veda Področje
P420  Naravoslovno-matematične vede  Petrologija, mineralogija, geokemija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15249  dr. Barbara Čenčur Curk  Geologija  Raziskovalec  2014 - 2017  513 
2.  21372  dr. Matej Dolenec  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  476 
3.  06264  dr. Tadej Dolenec  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  483 
4.  11229  dr. Uroš Herlec  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  354 
5.  20407  Ema Hrovatin    Tehnični sodelavec  2013 - 2017 
6.  18607  dr. Simona Jarc  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  75 
7.  34383  dr. Darja Komar  Geologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2015  135 
8.  07177  dr. Breda Mirtič  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2014  440 
9.  38136  dr. Ana Novak  Geologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  111 
10.  23971  dr. Tomislav Popit  Geologija  Raziskovalec  2016 - 2017  205 
11.  26552  dr. Nastja Rogan Šmuc  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  176 
12.  23426  dr. Boštjan Rožič  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  378 
13.  20249  dr. Andrej Šmuc  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  409 
14.  39235  dr. Aleš Šoster  Geologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  80 
15.  33140  dr. Anja Torkar  Geologija  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  146 
16.  17146  Miran Udovč    Tehnični sodelavec  2013 - 2017  108 
17.  24253  dr. Timotej Verbovšek  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  376 
18.  15900  dr. Marko Vrabec  Geologija  Vodja  2013 - 2017  324 
19.  22449  dr. Mirijam Vrabec  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  177 
20.  31991  dr. Petra Vrhovnik  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2015  153 
21.  31990  dr. Lea Žibret  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  58 
22.  29632  dr. Petra Žvab Rožič  Geologija  Raziskovalec  2013 - 2017  383 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.865 
Povzetek
Glavne raziskovalne vsebine in metode predlaganega programa, ki združuje kompleksne geološke, petrološke, mineraloške, geokemične, izotopske, sedimentološke, paleoekološke, hidrogeološke, tektonske in strukturne raziskave so: A) VPLIV GLOBALNIH SPREMEMB NA MORSKE IN KOPENSKE EKOSISTEME - detajlne raziskave izotopskih in geokemičnih značilnosti P-T in T-J mej v Sloveniji. Dopolnili bomo predhodne raziskave globalnih geoloških, geokemičnih in bioloških dogodkov in pridobili nekatere nove podatke visoke ločljivosti, tako da bo možna kvantitativna analiza parametrov oziroma dogodkov, ki so povzročili globalne spremembe ob koncu perma in triasa; B) GEOLOŠKA OKOLJA IN EKOSISTEMI – Določitev vrednosti d15N in d13C, težkih kovin in študija dinamike nastajanja aktivnega blata čistilnih naprav v Sloveniji. Ugotoviti skušamo vplive na okolje na območju čistilnih naprav, razbremenitev blata (čistilna naprava Kranj) s težkimi kovinami in skupino plemenitih kovin PGE; Določiti vpliv fizikalnih in kemičnih lastnosti sedimenta ter vodnega stolpca na organizme v Jadranske morju; Raziskave primernosti uporabe peloidnega - zdravilna blata iz večih nahajališč ob Jadranski obali: onesnaženost, perspektive in inovacije; Uporaba stabilnih izotopov N in C ter vsebnosti težkih kovin v POM in izbranih organizmih za oceno antropogenega vpliva ter sledenje vplivov marikulture na ekosisteme v priobalju Jadranskega morja. Raziskati želimo različne antropogene vplive na okolje, kot tudi biomineralizacijske in kalcifikacijske procese različnih morskih organizmov, ki živijo v Jadranskem morju, s pomočjo različnih metod: biološke, mineraloške in geokemične; Ugotoviti vpliv antropogenega onesnaženja na bivalno okolje v terciarnih bazenih v Makedoniji; C) PETROGENEZA IN METALOGENEZA – Petrološko-mineraloške in geokemične raziskave ofiolitnih kompleksov Notranjih Dinaridov in karbonatititnega kompleksa (Makedonija); Petrogeneza in petrološke značilnosti Čizlakita in marmorjev Pohorskega masiva; Ultravisokotlačni metamorfni procesi na Pohorju; Raziskave meteoritov padlih na območju Slovenije; Nastanek kovinskih in nekovinskih mineralov - Raziskava geneze piritov na meji perm-trias; D) Petrološko-mineraloške in geokemične raziskave s področja materialov – kulturna dedščina - Propadanje naravnega kamna, Arheološki materiali, Ometi in geopolimeri; E) Strukturni in tektonski procesi - Aktivna tektonika Jadranske mikroplošče; Strukturni razvoj Dinaridov; Strukturni procesi v manjših merilih; F) Paleontološko-stratigrafske raziskave - Raziskave flišnih sekvenc Slovenije, Italije in južnih Dinaridov; G) Hidrogeološke raziskave kraško-razpoklinskih vodonosnikov na območju Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
Geokemijski in strukturni procesi so bistven dinamičen del evolucije geološkega okolja. Predstavljajo pomemben del ostalih ciklov, ki določajo spremembe, ki jih neposredno občuti tudi človeštvo. Zato so tovrstne raziskave zelo široko razvejane v vseh vrstah znanosti. Že sami osnovni vedi: geokemija in struktura naravnih materialov in okolij, obvladujemo do take mere, da se bomo lahko vključili v svetovni prostor. Glavni cilj je združiti tako geokemijske kot strukturne procese v geookolju, ki so med seboj povezani in s tem doseči še večjo komplementarnost s svetovnimi trendi. Študij združenega biogeokemičnega cikla ogljika in dušika v sedimentih, na stiku vode in sedimenta, ter v okolnem morskem prostoru bo omogočil boljše razumevanje interakcij med fizikalno-kemičnimi lastnostmi in primarnimi fluktuacijami, ki so posledica bioprodukcije. Predlagani program bo omogočil pomembno dopolnitev že obstoječe baze podatkov o prazdelitvi glavnih in slednih prvin ter obsežnosti kontaminacije s težkimi kovinami v vodah, sedimentih, tleh na kmetijskih površinah in užitnih rastlinah na območju terciarnih bazenov. Za razvoj znanosti je velikega pomena pravilno razumevanje mehanizmov, ki usmerjajo mobilnost in razpoložljivost težkih prvin v tleh na kmetijskih površinah. Proučevanje razvojev sedimentacije in kamnin na pomembnih geoloških mejah v Sloveniji dopolnjuje znanje o geokemičnih in biogenih dogodkih na Zemlji, ki se danes intenzivno proučujejo. Karakterizacija ometov, malt, tlakov in opleskov kaže na razprostranjenost določenega znanja in na migracijske poti takratnih prebivalcev, zaradi česar so prenašali material in znanje iz kraja v kraj. To je podatek, ki omogoča prepoznavati zgodovinski razvoj Evrope. Tektonika območja Dinaridov in celotnega vzhodnega robu Jadranske kolizijske cone je zaradi pomanjkanja kvalitetnih modernih študij še vedno precej slabo poznana. Z našimi raziskavami nameravamo odgovoriti na več aktualnih in za znanost pomembnih vprašanj (aktivna kinematika, strukturni stili aktivnih tektonskih deformacij, paleonapetostni razvoj, itd).
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovni cilj poznavanja geokemijskih in strukturnih procesov je boljše poznavanje slovenskega prostora in s tem dati osnovne podatke za ohranjanje naravnega bogastva in na nekaterih segmentih tudi kulturne dediščine. Drugi cilj je zagotoviti nekatere osnovne podatke za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj Slovenije (premogovništvo, gradbeništvo, potresna ogroženost, plazovi, okrasni kamen, umetni materiali). Tretji in najpomembnejši cilj pa je na osnovi geokemijskih in strukturnih podatkov pridobiti čim več znanja o občutljivosti geookolja na stresne dogodke, med katere spada tudi antropogeno onesnaževanje. Dosedanji rezultati so dobra osnova za uspešno nadaljevanje okoljskih raziskav. Program vključuje tudi elemente za strateški razvoj Slovenije na področjih geološkega poznavanja območja Slovenije, kar je temeljna baza za tisti del družbeno ekonomskega razvoja, ki temelji na gradnji prometnega omrežja, objektov, sanaciji plazov, izrabi naravnih surovin, odkrivanju in izrabi okrasnega kamna, vrednotenju in sanaciji življenskega okolja. Za uspešno izrabo temeljnih raziskav in znanja je potrebno sodelovanje v širšem družbeno ekonomskem prostoru z neposrednim interdisciplinarnim delom, zato smo skupino razširili z zunanjimi sodelavci s področja cestogradenj in varovanja okolja. Raziskave bodo doprinesle k poznavanju geološkega razvoja slovenskega ozemlja in dopolnjevale podatke za širši evropski prostor. Tako bo obogaten osnovni-geološki segment naše naravne dediščine- starost, orogeneza, minerali, min. surovine, vrste kamnin in njihovih preperin (tal). Uporabno vrednost kamnin mora poznati njen porabnik, da lahko izbere pravi kamen na pravem mestu. Ker so posamezne vrste kamnin kot gradbenega kamna geografska značilnost kulturne krajine v Sloveniji, je potrebno poznati njihovo obnašanje in obstojnost v okolju, v katerega so vključene po vgradnji. Kvantificiranje hitrosti aktivnih tektonskih premikov na ozemlju Slovenije bo prispevalo k bistveno boljši oceni potresne ogroženosti ozemlja od doslej razpoložljivih, ki v veliki meri temeljijo zgolj na statistični analizi instrumentalne in historične seizmičnosti. Pričakujemo, da bomo na podlagi deformacijske analize lahko opredelili aktivnost in potencialno aktivnost regionalnih prelomov, kar je pomembno pri urbanističnem načrtovanju. Flišne kamnine prekrivajo velik del slovenskega primorja in obmorskega mediterana in njihovo poznavanje ima velik pomen ne samo za temeljno znanost pač pa tudi zelo neposredno uporabnost predvsem za inženirsko geologijo in preskrbo z vodo. Kraško-razpoklinski karbonatni vodonosniki so zaradi heterogenosti premalo raziskani, obenem pa predstavljajo čedalje bolj pomemben vir neoporečne pitne vode. Zato ima njihovo raziskovanje precejšen družbeni in seveda gospodarski pomen, saj natančno poznavanje hidrogeoloških in geokemičnih lastnosti vodonosnikov z vidika racionalnega načrtovanja objektov za izkoriščanje podzemnih vod predstavlja pomemben dosežek.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno