Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.01  Humanistika  Jezikoslovje  Raziskovanje posameznih jezikov 
6.05.02  Humanistika  Jezikoslovje  Teoretično in uporabno jezikoslovje 

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  38554  dr. Simon Borg  Humanistika  Raziskovalec  2016 
2.  22259  dr. Ina Ferbežar  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  268 
3.  06482  dr. Dušan Gabrovšek  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  364 
4.  19012  dr. Matej Hriberšek  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  320 
5.  21783  dr. Gašper Ilc  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  200 
6.  09072  dr. Branka Kalenić Ramšak  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  459 
7.  11052  dr. Smiljana Komar  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  163 
8.  14091  dr. Uršula Krevs Birk  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  193 
9.  28696  dr. Helena Kuster  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  135 
10.  19009  dr. Meta Lah  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  223 
11.  22763  dr. David John Limon  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  480 
12.  06922  dr. Jasmina Markič  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  601 
13.  18948  dr. Tatjana Marvin  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  112 
14.  20794  dr. Darja Mertelj  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  199 
15.  19520  dr. Tamara Mikolič Južnič  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  251 
16.  14834  dr. Martina Ožbot Currie  Humanistika  Vodja  2014 - 2016  466 
17.  19060  dr. Gregor Perko  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  241 
18.  26214  dr. Janja Polajnar Lenarčič  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  152 
19.  17838  dr. Eva Sicherl  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  161 
20.  23965  dr. Maja Šabec  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  228 
21.  13630  dr. Agata Šega  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  74 
22.  10980  dr. Frančiška Trobevšek Drobnak  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  193 
23.  23562  dr. Sonia Vaupot  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  238 
24.  13232  dr. Primož Vitez  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  354 
25.  15268  dr. Marjeta Vrbinc  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  263 
26.  21663  dr. Sonja Weiss  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  66 
27.  06947  dr. Marina Zorman  Humanistika  Raziskovalec  2014 - 2016  124 
28.  24440  dr. Ana Zwitter Vitez  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2016  115 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.350 
Povzetek
Izhajajoč iz naših raziskovalnih interesov kot tudi iz potreb slovenskega in mednarodnega jezikoslovja in humanistike, se v okviru raziskovalnega programa osredotočamo na odkrivanje zakonitosti in tendenc jezikovne oblikovanosti in jezikovnega funkcioniranja s stališča teorije in sistema, še izraziteje pa glede na rabo jezika v konkretnih komunikacijskih situacijah. Izsledke skušamo v kar največji meri aplicirati na področje prevajanja (večine proučevanih jezikov in slovenščine), slovaropisja (predvsem dvojezičnega slovenskega in angleškega, francoskega, španskega, latinskega, grškega) in poučevanja jezikov (vseh proučevanih jezikov in slovenščine). V program so vključene raziskave, ki zajemajo področja specifičnih in splošnih značilnosti angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine, latinščine, grščine in hetitščine. Vsi omenjeni jeziki razen slednjega se proučujejo tudi s kontrastivnega vidika, v primerjavi s slovenščino kot materinščino. Izbrana raziskovalna vprašanja si prizadevamo sistematično proučevati nasploh in še posebej s stališča slovenščine. Poglavitna podpodročja našega raziskovanja so: besediloslovje z analizo diskurza in funkcijsko jezikoslovje, stilistika in retorika, pragmatika, sociolingvistika, kontrastivna analiza, uporabno jezikoslovje, diahrono in primerjalno jezikoslovje izbranih jezikov (vključno z njihovimi povezavami s slovenščino), besedotvorje, leksikologija in leksikografija, pomenoslovje, morfosintaksa, fonetika, fonologija in prozodija, didaktika in metodika poučevanja nematernih jezikov, prevodoslovje in raziskovanje tolmačenja, korpusno jezikoslovje in jezikovne tehnologije, generativna slovnica in teorija naravnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Naše raziskave zadevajo predvsem področja, na katerih so člani naše programske skupine v mednarodnem prostoru že uveljavljeni. Pričakujemo, da bodo doseženi rezultati za strokovno javnost glede na njene doslejšnje odzive še naprej koristni in zanimivi in da se bodo tvorno vpenjali v sodobno jezikoslovno znanost v Evropi in v svetu. Glede na položaj angleščine kot najpomembnejšega jezika za mednarodno komunikacijo, se naše delo vključuje v proučevanje angleščine kot nematernega jezika v deželah z najrazličnejšimi jezikovnimi in kulturnimi okolji. S svojimi raziskavami želimo pokazati predvsem metodološko jasen in strokovno neoporečen pristop k proučevanju različnih jezikoslovnih vidikov angleščine, ki so danes mednarodno relevantni glede na spremenjeno funkcijo tega jezika kot najpomembnejšega jezika v mednarodni komunikaciji. Med proučevanimi jeziki so tudi romanski jeziki in nemščina - slednja kot jezik, ki je za Slovence pomemben tako z zgodovinskega kot s sodobnega vidika. Podobno kot pri ukvarjanju z romanskimi jeziki, ki so za Slovence važni deloma kot jeziki mednarodne komunikacije (francoščina, španščina, portugalščina, italijanščina), deloma pa kot s slovenščino stični jeziki (italijanščina, furlanščina), je tudi v zvezi z nemščino naš poglavitni prispevek na naslednjih področjih: kontrastivna raziskovanja besedilnega funkcioniranja posameznih jezikov na vseh ravneh od besedilno-sistemske oz. besedilne do fonološke v primerjavi s slovenščino; leksikološki, leksikografski in prevodoslovni projekti; raziskave o dvojezičnosti, kakršne omogoča empirično proučevanje nemško-slovenske dvojezičnosti na avstrijskem Koroškem in italijansko-slovenske dvojezičnosti na Obali in v zamejstvu. Posvečamo se tudi raziskavam o razvoju in spreminjanju jezikov v času, ki jih je mogoče izvesti na osnovi opazovanja slovensko-italijanskih in slovensko-furlanskih jezikovnih stikov (na zahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja) pa tudi slovensko-španskih (med argentinskimi Slovenci). Posebna podzraziskava se ukvarja s prisotnostjo romanizmov različne provenience v slovenščini. Raziskovalci s področja splošnega jezikoslovja prispevajo k teoriji naravne skladnje, oblikoslovja in fonologije, nato k teoriji univerzalne slovnice, h generativni slovnici, k jezikovni tipologiji in psiholingvistiki. Izsledki so uporabni pri nadaljnjem raziskovanju na področju slovenistike, primerjalnega jezikoslovja, psiholingvistike, sociolingvistike, uporabnega jezikoslovja in računalniške obdelave jezikovnih podatkov. Njihovo raziskovanje se uvršča v kontekst najbolj aktualnega sodobnega proučevanja jezika bodisi s čiste teoretske perspektive bodisi v povezavi z družbenimi in psihološkimi spremenljivkami (npr. spol, starost, družbeni status, etnična identiteta, kognitivna zmožnost, percepcije in stališča). Pri raziskavah jezikov iz najstarejših dokumentiranih obdobij, npr. hetitščine, prihaja do posrečenega združevanja klasičnih metod primerjalnega jezikoslovja in najnovejših besediloslovnih in funkcijskih pristopov. Tudi raziskave klasičnih filologov prispevajo k uskladitvi spoznanj sodobnega besediloslovja z dognanji antičnega jezikoslovja, in sicer na osnovi proučevanja različnih faz latinščine in stare grščine. V zvezi s staro grščino velja omeniti še pomemben leksikografski podvig, ki se je uspešno zaključil pred kratkim.
Pomen za razvoj Slovenije
Izhajamo s stališča, da sta uspešnost in razvoj Slovenije zagotovo kar najtesneje povezana s kvalitetnim in učinkovitim sporazumevanjem v mednarodnem prostoru, in sicer tako v angleščini kot glavnem sredstvu mednarodne komunikacije kot v drugih jezikih, pomembnih za sporazumevanje na gospodarskem, političnem, znanstvenem in kulturnem področju. Da bi Slovenci lahko dolgoročno kvalitetno in samozavestno komunicirali v teh jezikih, je potrebna trdna infrastruktura, od ustreznega poučevanja jezika v šolah na vseh ravneh, do razpoložljivosti jezikovnih in slovarskih priročnikov in do karseda dobre raziskanosti teh jezikov samih na sebi in še posebej v povezavi s slovenščino. Kar zadeva angleščino in tudi vse ostale proučevane jezike, želimo prispevati k razmahu kvalitetnih priročnikov, tako splošnega jezika kot različnih strokovnih terminologij oziroma jezika za posebne namene. Izboljšanje stanja pri dvojezičnem slovaropisju je pri tem izrednega pomena, k čemur še posebej prispevamo z novimi in prenovljenimi slovarji. Zato želimo udejanjiti znanstveno neoporečno metodologijo kontrastivne analize ter razviti prevodoslovje ne le kot teoretično disciplino, ampak tudi kot primerno osnovo za dvig kvalitete prevajalskega dela pri nas. Med važnimi dolgoročnimi cilji je tudi izboljšava jezikovnega pouka na vseh ravneh, zlasti (znanstvenega) pisanja v tujem jeziku ter prevajanja in lektoriranja znanstvenih in tehničnih besedil. Izjemno pomembno je za Slovence temeljito znanje nemščine in romanskih jezikov, in to ne le zaradi pragmatičnih zahtev po učinkoviti mednarodni komunikaciji, temveč tudi zaradi možnosti, da s tem prispevamo k ohranjanju globalnega jezikovno-kulturnega ravnovesja, ki je sicer močno ogroženo zaradi splošne prevlade angleščine. Spričo dejstva, da ima italijanščina v delu naše države status jezika okolja in da je manjšinski jezik v nekaterih delih Furlanije Julijske krajine, so italijansko-slovenske jezikoslovne raziskave dolžnost slovenskih italijanistov in romanistov nasploh, ki jim je tako omogočeno spodbujanje, razvijanje in ohranjanje dvojezičnosti in večkulturnosti. Iz podobnih razlogov si posebno raziskovalno pozornost zasluži tudi nemško-slovenski jezikovni stik. Z raziskavo vseh obravnavanih modernih jezikov ter latinščine in grščine prispevamo k utrjevanju zavesti o tradicionalni pripadnosti Slovenije evropskemu kulturnemu območju ter o neprekinjeni vključenosti v njegove kulturne in znanstvene tokove, še posebej pa o vlogi latinščine in grščine za učenje modernih jezikov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno