Loading...
PhD Miran Čas

PhD Miran Čas
no.: 08032 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Wild life, ecology of forest fauna, habitats, conservation of forests, forest management and protection, conservation of nature, ecology in forest landscape, adaption of silvicultural management and measures
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 47  45  11.25 
Scopus 61  58  11.6 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1979 
Master's degree  M. Sc.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1996 
Doctor's degree      SI 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1437  Characteristics, problematic and management of populations of (Hooded) Crows in urban environment   2014 - 2015  PhD Boštjan Pokorny  6,333 
2. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,482 
3. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,885 
4. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,975 
5. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2010  PhD Igor Dakskobler  4,451 
6. V4-0497  Prostorsko-populacijska dinamika prostoživečih živali v slovenskih gozdovih kot posledica klimatskih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Ivan Kos  4,393 
7. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  2,773 
8. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   2005  MSc Aleksander Golob  3,585 
9. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju (Slovene)   2001 - 2004  PhD Miran Čas  1,423 
10. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2003  MSc Franc Ferlin  3,325 
11. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   2000  PhD Miha Adamič  6,322 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,581 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2007 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,664 
3. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,147 
Views history
Favourite