Loading...
Mihej Urbančič

Mihej Urbančič
no.: 02492 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Forest ecology, forest soil science
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
22
CImax
13
h10
2
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 22, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  28 
Scopus 50  35  8.75 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1978 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   2008 - 2011  PhD Lado Kutnar  2,827 
2. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,103 
3. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2010  PhD Igor Dakskobler  4,425 
4. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   2008 - 2010  PhD Primož Simončič  3,614 
5. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2009  PhD Tine Grebenc  5,940 
6. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2009  PhD Hojka Kraigher  6,230 
7. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   2007 - 2008  PhD Urša Vilhar  2,197 
8. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   2007 - 2008  PhD Lado Kutnar  2,411 
9. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2007 - 2008  PhD Gregor Božič  4,939 
10. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,039 
11. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   2005  PhD Polona Kalan Carson  5,224 
12. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2001 - 2005  PhD Primož Simončič  2,729 
13. Z4-3011  Phytoindication of site characteristics and biodiversity of dinaric beech forests   2002 - 2004  PhD Lado Kutnar  2,093 
14. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju (Slovene)   2002 - 2004  PhD Miran Čas  1,416 
15. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   2001 - 2004  PhD Lado Kutnar  1,753 
16. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Hojka Kraigher  5,987 
17. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1999 - 2001  PhD Primož Simončič  3,973 
18. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   2000  MSc Franc Ferlin  2,003 
19. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  3,864 
20. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1998 - 1999  PhD Hojka Kraigher  2,379 
21. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1998 - 1999  PhD Hojka Kraigher  5,018 
22. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1997 - 1999  PhD Primož Simončič  2,840 
23. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1998  PhD Hojka Kraigher  3,744 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,117 
Views history
Favourite