Loading...
Mihej Urbančič

Mihej Urbančič
no.: 02492 source: ARRS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Forest ecology, forest soil science
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
22
CImax
12
h10
2
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 25, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 41  26  6.5 
Scopus 48  33  8.25 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1978 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Lado Kutnar  2,743 
2. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,726 
3. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  6,015 
4. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Borut Vrščaj  5,874 
5. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 9/30/2010  PhD Igor Dakskobler  4,290 
6. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Primož Simončič  3,497 
7. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Urša Vilhar  2,108 
8. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lado Kutnar  2,333 
9. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,748 
10. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Polona Kalan Carson  5,021 
11. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,737 
12. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  PhD Primož Simončič  2,657 
13. Z4-3011  Phytoindication of site characteristics and biodiversity of dinaric beech forests   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Lado Kutnar  2,037 
14. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  PhD Lado Kutnar  1,709 
15. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  PhD Miran Čas  1,389 
16. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Primož Simončič  3,872 
17. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,854 
18. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  MSc Franc Ferlin  1,954 
19. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   6/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  3,776 
20. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Primož Simončič  2,807 
21. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  4,980 
22. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1/1/1995 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  2,327 
23. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Hojka Kraigher  3,673 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,824 
Views history
Favourite