Loading...
PhD Borut Vrščaj

PhD Borut Vrščaj
no.: 16283 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 

Code Science Field
P510  Natural sciences and mathematics  Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology 
T270  Technological sciences  Environmental technology, pollution control 
B003  Biomedical sciences  Ecology 
Keywords
soil, soil science, soil informatics, environment, geographic information systems
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
149.13
A''
0
A'
30.49
A1/2
30.49
CI10
642
CImax
168
h10
10
A1
0.44
A3
7.38
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 18  650  642  35.67 
Scopus 15  807  798  53.2 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.     Video clip selected by researcher/colleague 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Alenka Mihelčič  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  51919 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1995 
Doctor's degree  Ph. D.     IT 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  7/16/2005  Senior research associate   
Full time employment (10%, RD:10%)  Faculty of Environmental Protection   Inštitut za ekotehnologije in trajnostni razvoj (Slovene)  2/9/2020  Senior sceintist   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Anže Japelj  3,163 
2. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Andrej Simončič  10,659 
3. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Denis Stajnko  7,756 
4. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   11/1/2018 - 4/30/2020  PhD Uroš Žibrat  2,466 
5. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Borut Vrščaj  2,715 
6. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Simončič  3,078 
7. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Matej Stopar  7,085 
8. V4-1434  Definition of landscape heterogenity and landscape characteristics, significant for the preservation of biodiversity   7/1/2014 - 6/30/2015  PhD Mojca Golobič  1,823 
9. V4-1145  Possibilities and restrictions on picking of fungi in forests and development of truffle culture in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Dušan Jurc  3,548 
10. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš  7,840 
11. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Simončič  5,869 
12. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jože Verbič  7,390 
13. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   9/1/2008 - 12/31/2010  PhD Vladimir Meglič  4,510 
14. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Borut Vrščaj  5,850 
15. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Viktor Jejčič  6,588 
16. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   8/1/2007 - 12/31/2009  PhD Borut Vrščaj  8,356 
17. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Drago Babnik  3,712 
18. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Vladimir Meglič  8,284 
19. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,817 
20. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,129 
21. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Rok Mihelič  5,345 
22. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Andrej Simončič  4,578 
23. M2-0029  Inženirski atlas tal Slovenije za potrebe Slovenske vojske (Slovene)   8/1/2004 - 8/31/2006  MSc Tomaž Prus  2,672 
24. V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)   1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Andrej Simončič  3,537 
25. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Franc Lobnik  2,378 
26. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Andrej Simončič  4,730 
27. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,700 
28. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Milan Pogačnik  8,026 
29. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Franc Lobnik  2,313 
30. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,287 
31. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Domen Leštan  3,775 
32. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   10/1/1998 - 9/30/2000  PhD Franc Lobnik  2,191 
33. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)   10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Miran Veselič  3,280 
34. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,126 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Jaka Razinger  5,071 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,624 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  8,916 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matej Stopar  9,481 
5. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Matej Stopar  9,958 
6. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Franc Lobnik  3,569 
International projects
no. Code Title Period Head
1. H2020-CarboSeq  Soil organic carbon sequestration potential of agricultural soils in Europe   2/1/2021 - 1/31/2025  Borut Vrščaj   
2. H2020-EJP SOIL-862695  Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils   2/1/2020 - 1/31/2025  Helena Grčman   
3. H2020-SCALE  Managing Sediment Connectivity in Agricultural Landscapes for reducing water Erosion impacts   2/7/2021 - 1/31/2024  Borut Vrščaj   
4. H2020-SOMMIT  Ustainable Management of soil Organic Matter to MItigate Trade-offs between C sequestration and nitrous oxide, methane and nitrate losses   2/1/2021 - 1/31/2024  Borut Vrščaj   
5. H2020-SIREN  Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values   2/1/2021 - 1/31/2022  Borut Vrščaj   
6. H2020-PerceptiveSentinel-776115  Perceptive Sentinel – BIG DATA knowledge extraction and re-creation platform   1/1/2018 - 6/30/2020  Borut Vrščaj   
7. INTERREG-Alpine-ALPBIONET2030  Enhance the protection, the conservation and the ecological connectivity of Alpine Space ecosystems   11/1/2016 - 10/31/2019  Borut Vrščaj   
8. H2020-GROW-690199  GROW Observatory   11/1/2016 - 10/31/2019     
9. INTERREG-Alpine-Links4Soils  Linking Alpine Soil Knowledge for Sustainable Ecosystem Management and Capacity Building   11/1/2016 - 10/31/2019  Borut Vrščaj   
10. INTERREG-RECHARGE GR-Alpine Space  Reconciling Renewable energy Production and Nature in the Alps   10/1/2012 - 6/30/2015  Franc Steinman   
11. ECP-GS SOIL-GEO - 318004  Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil data   6/1/2009 - 5/21/2012  Borut Vrščaj   
12. CE-URBAN-SMS-1CE064P3  Urban Soil Management Strategies   10/1/2008 - 3/31/2012  Borut Vrščaj   
Views history
Favourite