Loading...
PhD Borut Vrščaj

PhD Borut Vrščaj
no.: 16283 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 

Code Science Field
P510  Natural sciences and mathematics  Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology 
T270  Technological sciences  Environmental technology, pollution control 
B003  Biomedical sciences  Ecology 
Keywords
soil, soil science, soil informatics, environment, geographic information systems
Points
131.82
A''
0
A'
31.63
A1/2
31.63
CI10
724
CImax
169
h10
11
A1
0.39
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 20  723  714  35.7 
Scopus 17  931  922  54.24 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.     Video clip selected by researcher/colleague 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Alenka Mihelčič  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  51919 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1995 
Doctor's degree  Ph. D.     IT 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  7/16/2005  Reserch and development associate  Researcher   
Full time employment (10%, RD:10%)  Faculty of Environmental Protection   Inštitut za ekotehnologije in trajnostni razvoj (Slovene)  2/9/2020  Senior sceintist  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2366  Evaluation of factors for effective reduction of greenhouse gas emissions   2023 - 2024  PhD Miha Dominko  7,993 
2. V1-2372  Risk assessment due to environmental and natural disasters in areas impacted by military activities of the Slovenian Army   2023 - 2024  PhD Boštjan Pokorny  5,278 
3. V4-2215  Synthesis and spatial definition of agricultural and environmental soil quality data for the implementation of the resolution "Our food, landscapes and natural resources after 2021" and the Strategic Plan   2022 - 2024  PhD Borut Vrščaj  2,612 
4. V4-2263  Digitalisation of Slovenian vineyard terroirs   2022 - 2024  PhD Klemen Lisjak  3,089 
5. V4-2223  Wild boar rooting: causes, consequences, possibilities for reducing damages   2022 - 2024  PhD Boštjan Pokorny  4,306 
6. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  3,479 
7. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,460 
8. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Denis Stajnko  8,400 
9. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   2018 - 2020  PhD Uroš Žibrat  2,714 
10. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   2016 - 2019  PhD Borut Vrščaj  2,939 
11. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,260 
12. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   2014 - 2016  PhD Matej Stopar  7,498 
13. V4-1434  Definition of landscape heterogenity and landscape characteristics, significant for the preservation of biodiversity   2014 - 2015  PhD Mojca Golobič  1,937 
14. V4-1145  Possibilities and restrictions on picking of fungi in forests and development of truffle culture in Slovenia   2011 - 2013  PhD Dušan Jurc  3,964 
15. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,272 
16. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,300 
17. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,739 
18. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimir Meglič  4,817 
19. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,174 
20. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2009  PhD Viktor Jejčič  6,935 
21. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008 - 2009  PhD Borut Vrščaj  8,747 
22. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   2007 - 2009  PhD Drago Babnik  3,937 
23. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,802 
24. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Brus  8,183 
25. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,653 
26. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Simončič  4,809 
27. M2-0029  Inženirski atlas tal Slovenije za potrebe Slovenske vojske (Slovene)   2004 - 2006  MSc Tomaž Prus  2,783 
28. V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)   2005  PhD Andrej Simončič  3,785 
29. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005  PhD Rok Mihelič  5,603 
30. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2005  PhD Franc Lobnik  2,549 
31. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,973 
32. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,901 
33. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,276 
34. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   2001 - 2003  PhD Franc Lobnik  2,453 
35. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,530 
36. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   1998 - 2001  PhD Domen Leštan  3,989 
37. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franc Lobnik  2,329 
38. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)   2000  PhD Miran Veselič  3,432 
39. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,280 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   2022 - 2024  PhD Jaka Razinger  5,652 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2021  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,496 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,536 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,969 
5. P4-0133  Sustainable Agriculture   2007 - 2008  PhD Matej Stopar  10,400 
6. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,784 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. H2020-CarboSeq  Soil organic carbon sequestration potential of agricultural soils in Europe   2/1/2021 - 1/31/2025  Borut Vrščaj   
2. H2020-EJP SOIL-862695  Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils   2/1/2020 - 1/31/2025  Helena Grčman   
3. H2020-SCALE  Managing Sediment Connectivity in Agricultural Landscapes for reducing water Erosion impacts   2/7/2021 - 1/31/2024  Borut Vrščaj   
4. H2020-SOMMIT  Ustainable Management of soil Organic Matter to MItigate Trade-offs between C sequestration and nitrous oxide, methane and nitrate losses   2/1/2021 - 1/31/2024  Borut Vrščaj   
5. H2020-SIREN  Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values   2/1/2021 - 1/31/2022  Borut Vrščaj   
6. H2020-PerceptiveSentinel-776115  Perceptive Sentinel – BIG DATA knowledge extraction and re-creation platform   1/1/2018 - 6/30/2020  Borut Vrščaj   
7. INTERREG-Alpine-ALPBIONET2030  Enhance the protection, the conservation and the ecological connectivity of Alpine Space ecosystems   11/1/2016 - 10/31/2019  Borut Vrščaj   
8. H2020-GROW-690199  GROW Observatory   11/1/2016 - 10/31/2019     
9. INTERREG-Alpine-Links4Soils  Linking Alpine Soil Knowledge for Sustainable Ecosystem Management and Capacity Building   11/1/2016 - 10/31/2019  Borut Vrščaj   
10. INTERREG-RECHARGE GR-Alpine Space  Reconciling Renewable energy Production and Nature in the Alps   10/1/2012 - 6/30/2015  Franc Steinman   
11. ECP-GS SOIL-GEO - 318004  Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil data   6/1/2009 - 5/21/2012  Borut Vrščaj   
12. CE-URBAN-SMS-1CE064P3  Urban Soil Management Strategies   10/1/2008 - 3/31/2012  Borut Vrščaj   
Views history
Favourite