Loading...
PhD Lado Kutnar

PhD Lado Kutnar
no.: 15108 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail lado.kutnarat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Forest and Mire/Bog Ecosystems, Biodiversity, Plant and Vegetation Ecology, Conservation Biology, Nature Conservation, Monitoring, Phytosociology, Natural Ecosystems Management, Forest Ecosystem Functioning, Plant Species Diversity, Forest Typology, Forest Habitat Types, Natura 2000, Conservation Status, Invasive Species, Climate Change, Forest Disturbances
Points
607.62
A''
25.71
A'
252.08
A1/2
410.45
CI10
782
CImax
250
h10
12
A1
2.08
A3
3.15
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 8, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  1,072  973  22.63 
Scopus 44  1,117  1,021  23.2 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Janez Kermavnar  Bologna doctoral studies  10/1/2016 - 1/26/2021  39085 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Master's degree    Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1997 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  2/13/1993  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tine Grebenc  7,512 
2. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Nikica Ogris  6,198 
3. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Mitja Ferlan  4,799 
4. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Nataša Viršek Ravbar  4,895 
5. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,253 
6. V4-1614  Adaptive management in spruce forests in Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Tomislav Levanič  4,498 
7. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Marko Kovač  4,624 
8. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,903 
9. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Hojka Kraigher  5,103 
10. V4-1430  The design of monitoring of the conservation status of minor Natura 2000 forest habitat types in Slovenia   7/1/2014 - 3/31/2017  PhD Urban Šilc  2,837 
11. V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species   7/1/2014 - 9/30/2016  PhD Andraž Čarni  3,551 
12. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Hojka Kraigher  3,331 
13. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Marko Kovač  5,658 
14. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar  3,971 
15. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,700 
16. V4-1149  GUIDELINES FOR REDUCING SPONTANEOUS LAND REFORESTATION DUE TO AGRICULTURE ABANDONMENT   10/1/2011 - 9/30/2012  PhD Helena Grčman  3,621 
17. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jernej Jogan  10,421 
18. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,254 
19. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač  3,512 
20. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Lado Kutnar  2,733 
21. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,708 
22. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,990 
23. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 9/30/2010  PhD Igor Dakskobler  4,269 
24. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Primož Simončič  3,478 
25. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marko Kovač  1,434 
26. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Urša Vilhar  2,099 
27. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Boštjan Pokorny  2,670 
28. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lado Kutnar  2,323 
29. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,449 
30. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Primož Simončič  5,462 
31. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,690 
32. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  MSc Aleksander Golob  3,471 
33. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher  4,717 
34. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  PhD Primož Simončič  2,648 
35. J4-3024  Growth of the trees at the upper timber line as indicator of climatic changes   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Tomislav Levanič  1,950 
36. Z4-3011  Phytoindication of site characteristics and biodiversity of dinaric beech forests   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Lado Kutnar  2,032 
37. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  PhD Lado Kutnar  1,703 
38. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  PhD Miran Čas  1,386 
39. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  MSc Franc Ferlin  3,221 
40. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Hojka Kraigher  3,086 
41. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Primož Simončič  3,865 
42. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,841 
43. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  MSc Franc Ferlin  1,950 
44. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   6/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  3,767 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,124 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,126 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,838 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,097 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,794 
Views history
Favourite