Loading...
PhD Lado Kutnar

PhD Lado Kutnar
no.: 15108 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail lado.kutnarat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Forest and Mire/Bog Ecosystems, Biodiversity, Plant and Vegetation Ecology, Conservation Biology, Nature Conservation, Monitoring, Phytosociology, Natural Ecosystems Management, Forest Ecosystem Functioning, Plant Species Diversity, Forest Typology, Forest Habitat Types, Natura 2000, Conservation Status, Invasive Species, Climate Change, Forest Disturbances
Points
842.63
A''
35.58
A'
393.63
A1/2
507.01
CI10
881
CImax
241
h10
14
A1
2.87
A3
1.92
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 56  1,277  1,117  19.95 
Scopus 61  1,318  1,157  18.97 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Janez Kermavnar  Bologna doctoral studies  10/1/2016 - 1/26/2021  39085 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Master's degree    Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1997 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  2/13/1993  Research counsellor  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4542  Natural regeneration processes in beech forests after disturbance   2022 - 2024  PhD Tanja Mrak  3,709 
2. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2024  PhD Tine Grebenc  8,196 
3. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   2020 - 2023  PhD Nikica Ogris  6,996 
4. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   2019 - 2023  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,151 
5. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   2020 - 2021  PhD Mitja Ferlan  5,064 
6. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   2018 - 2021  PhD Robert Brus  10,972 
7. V4-1614  Adaptive management in spruce forests in Slovenia   2016 - 2019  PhD Tomislav Levanič  4,820 
8. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   2016 - 2019  PhD Marko Kovač  5,019 
9. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   2014 - 2017  PhD Andrej Kobler  7,381 
10. V4-1430  The design of monitoring of the conservation status of minor Natura 2000 forest habitat types in Slovenia   2014 - 2017  PhD Urban Šilc  2,990 
11. V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species   2014 - 2016  PhD Andraž Čarni  3,729 
12. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   2014  PhD Hojka Kraigher  5,458 
13. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,482 
14. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,885 
15. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   2011 - 2014  PhD Lado Kutnar  4,149 
16. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   2011 - 2013  PhD Primož Simončič  4,890 
17. V4-1149  GUIDELINES FOR REDUCING SPONTANEOUS LAND REFORESTATION DUE TO AGRICULTURE ABANDONMENT   2011 - 2012  PhD Helena Grčman  3,839 
18. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2011 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,834 
19. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jogan  10,969 
20. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marko Kovač  3,683 
21. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   2008 - 2011  PhD Lado Kutnar  2,838 
22. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,975 
23. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,254 
24. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2010  PhD Igor Dakskobler  4,451 
25. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   2009 - 2010  PhD Primož Simončič  3,631 
26. V4-0356  Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi (Slovene)   2007 - 2008  PhD Marko Kovač  1,514 
27. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   2007 - 2008  PhD Urša Vilhar  2,209 
28. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  2,773 
29. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   2006 - 2008  PhD Lado Kutnar  2,422 
30. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  16,991 
31. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2006 - 2007  PhD Primož Simončič  5,652 
32. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,080 
33. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   2005 - 2006  MSc Aleksander Golob  3,585 
34. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2002 - 2005  PhD Primož Simončič  2,739 
35. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2004  PhD Hojka Kraigher  4,877 
36. J4-3024  Growth of the trees at the upper timber line as indicator of climatic changes   2002 - 2004  PhD Tomislav Levanič  2,049 
37. Z4-3011  Phytoindication of site characteristics and biodiversity of dinaric beech forests   2002 - 2004  PhD Lado Kutnar  2,100 
38. V4-0435  Uveljavljanje habitatske vloge gozdov v gozdno gospodarstvenem načrtovanju (Slovene)   2002 - 2004  PhD Miran Čas  1,423 
39. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   2001 - 2004  PhD Lado Kutnar  1,760 
40. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2003  MSc Franc Ferlin  3,325 
41. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   2000 - 2003  PhD Hojka Kraigher  3,208 
42. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1999 - 2001  PhD Primož Simončič  3,981 
43. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hojka Kraigher  6,006 
44. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   2000  MSc Franc Ferlin  2,010 
45. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  3,874 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,547 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,826 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,581 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,664 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,147 
Views history
Favourite