Loading...
Zoran Čergan

Zoran Čergan
no.: 05660 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Field crops, maize, faba beans, genetics, physiology, production technologies, seed production, seed certification, introduction of varieties
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 127  127  31.75 
Scopus 143  140  28 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Field crops  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1983 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,413 
2. V4-1135  Environmental footprint of agriculture and food processing industry and technological measures for its lowering in the future   2011 - 2013  PhD Viktor Jejčič  4,750 
3. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   2011 - 2013  PhD Vladimir Meglič  4,163 
4. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   2010 - 2013  PhD Vladimir Meglič  2,889 
5. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,698 
6. V5-1081  Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Karmen Erjavec  3,426 
7. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2009 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,664 
8. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2009  PhD Viktor Jejčič  6,871 
9. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,144 
10. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,693 
11. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,727 
12. V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jože Verbič  2,108 
13. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Miran Lakota  5,792 
14. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič  2,677 
15. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,577 
16. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek  3,910 
17. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,199 
18. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2004 - 2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič  1,662 
19. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,899 
20. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   2002 - 2004  PhD Jože Verbič  2,065 
21. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   2003 - 2004  PhD Vladimir Meglič  2,767 
22. V4-0309  Pridelovanje poljščin za varovanje naravnih virov (Slovene)   2000 - 2001  PhD Anton Tajnšek  1,471 
23. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,678 
24. L2-1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah (Slovene)   1999 - 2001  PhD Niko Herakovič  9,416 
25. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Mihaela Černe  4,768 
26. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1999 - 2000  PhD Drago Babnik  1,827 
27. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,471 
28. V4-6587  Vključevanje stročnic v sonaravne modele njivske proizvodnje (Slovene)   1998  Zoran Čergan  642 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0011  Razvoj tehnologij in nadzor pridelave v kmetijstvu (Slovene)   2010 - 2011  Mojca Škof  1,212 
2. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,985 
Views history
Favourite