Loading...
MSc Matej Knapič

MSc Matej Knapič
no.: 14929 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail matej.knapicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
2.16.00  Engineering sciences and technologies  Mining and geotechnology   
Keywords
Pedology, land evaluation, irrigation, fertirigation, environment, hop growing
Points
239.88
A''
59.67
A'
102.12
A1/2
160.87
CI10
286
CImax
71
h10
9
A1
0.86
A3
0.85
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  280  262  17.47 
Scopus 12  292  272  22.67 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1991 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2014 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2225  Measures to prevent further spread of Grapevine flavescence doree phytoplasma   2022 - 2024  PhD Nataša Mehle  3,181 
2. L4-1840  New management practices for mitigating abiotic and biotic stresses in maize under changing climate conditions   2019 - 2022  PhD Uroš Žibrat  4,571 
3. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,398 
4. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions   2018 - 2021  PhD Robert Leskovšek  4,135 
5. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   2018 - 2020  PhD Uroš Žibrat  2,696 
6. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   2011 - 2014  PhD Marina Dermastia  6,420 
7. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,449 
8. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   2010 - 2013  PhD Saša Širca  5,444 
9. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,263 
10. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,709 
11. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,421 
12. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2009 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,667 
13. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,873 
14. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2008 - 2011  PhD Gregor Urek  2,824 
15. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,713 
16. V4-0324  Karakterizatcija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (Slovene)   2007 - 2008  PhD Barbara Gerič Stare  2,750 
17. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,620 
18. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek  3,925 
19. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2006  PhD Andrej Simončič  4,783 
20. V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Simončič  3,119 
21. V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)   2004 - 2005  PhD Andrej Simončič  3,760 
22. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2004 - 2005  PhD Jože Verbič  8,916 
23. V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)   2004  PhD Branka Javornik  3,369 
24. V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)   2004  PhD Martin Pavlovič  2,294 
25. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,946 
26. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2002 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,876 
27. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič  6,362 
28. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir  4,530 
29. V4-0417  Metode fertigacije vrtnin in njihov vpliv na razvoj izbranih vrst vrtnin ter na okolje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nina Kacjan Maršić  1,818 
30. V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)   2001 - 2003  PhD Martina Bavec  1,692 
31. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Gregor Urek  4,257 
32. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič  3,773 
33. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant  3,876 
34. L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matjaž Mikoš  3,815 
35. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer  3,974 
36. V4-9137  Pridelovanje zelišč kot dopolnilna dejavnost (Slovene)   1999 - 2000  PhD Janko Rode  2,844 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   2022 - 2024  PhD Jaka Razinger  5,615 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  5,363 
Views history
Favourite