Loading...
PhD Damjan Kavaš

PhD Damjan Kavaš
no.: 15636 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 08 56
E-mail kavasdat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
regional development, innovation policy, innovation management, SMEs support, industrial policy, human resources development
Points
337.68
A''
0
A'
137.78
A1/2
157.78
CI10
24
CImax
15
h10
2
A1
1.1
A3
3.8
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 6, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 24  23  5.75 
Scopus 25  25 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A.   Ecomomics and Business - International Trade  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1995 
Master's degree    Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1998 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2014 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for economic development  11/1/1998  senior researcher   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-2287  Evaluation of regional policy measures in Slovenia in the programming period 2014-2020   2022 - 2023  PhD Janez Nared  1,310 
2. V5-2123  Development of the applied model for social impact measurement in social enterpises   2021 - 2022  PhD Matjaž Črnigoj  868 
3. V6-1945  INTERSECTORAL COORDINATION OF PROBLEM BORDER AREAS DEVELOPMENT   2019 - 2021  PhD Janez Nared  3,067 
4. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,297 
5. V6-1652  Model of joined physical and development planning at the regional level   2016 - 2018  PhD Janez Nared  3,017 
6. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2016  PhD Maja Bučar  3,917 
7. V5-1020  Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mateja Drnovšek  909 
8. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Peter Stanovnik  2,216 
9. V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Maja Bučar  1,902 
10. J5-9320  ENHANCING QUALITY OF LIFE IN SLOVENIA IN GLOBALISED CONTEXT   2008  PhD Peter Stanovnik  1,275 
11. V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)   2008  PhD Renata Slabe Erker  2,533 
12. V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)   2007 - 2008  PhD Drago Perko  4,116 
13. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Dušan Plut  3,553 
14. V5-0250  Dejavniki prenosa znanja iz akademske raziskovalne sfere v gospodarstvo ter vrednotenje intermediarnih institucij (Slovene)   2007 - 2008  PhD Franc Mali  1,261 
15. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   2006 - 2008  PhD Peter Stanovnik  2,232 
16. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Peter Stanovnik  2,991 
17. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Damjan Kavaš  3,097 
18. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)   2005  MSc Andrej Gulič  1,675 
19. V5-0842  Ekonomski vidik prostorskih vrednot v procesu usklajevanja razvojnih interesov in varstvenih zahtev (Slovene)   2003 - 2005  PhD Renata Slabe Erker  972 
20. V5-0813  Strokovna podpora pogajanjem za novo finančno perspektivo 2007-2013 (Slovene)   2003 - 2005  PhD Damjan Kavaš  1,951 
21. V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)   2004 - 2005  PhD Damjan Kavaš  1,044 
22. V5-0815  Tehnološko predvidevanje (Slovene)   2003 - 2004  PhD Peter Stanovnik  747 
23. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2004  PhD Franc Mali  2,197 
24. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  1,178 
25. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)   2004  PhD Breda Mihelič  2,116 
26. V5-0734  Reforma 'reforme' nacionalne regionalne strukturne politike (Slovene)   2002 - 2004  PhD Damjan Kavaš  266 
27. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Bešter  1,081 
28. V5-0735  Vloga ponudbe stavbnih zemljišč pri pridobivanju neposrednih tujih naložb (Slovene)   2002 - 2003  PhD Damjan Kavaš  266 
29. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,777 
30. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   1998 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,534 
31. V5-0217  Priprava strokovnih podlag za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (Slovene)   2000  PhD Boris Majcen  755 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  Development strategy of Slovenia as a member of the European Union   2020 - 2023  PhD Boris Majcen  5,317 
2. I0-0014    2015 - 2020  MSc Klemen Koman  1,115 
3. P0-0502-0502  Zunanjeekonomski odnosi - evropske integracije (Slovene)   2001 - 2003  PhD Boris Majcen  3,311 
Views history
Favourite